trung hieu - HI SINH VIN VIT NAM BCH HI SINH VIN TP H CH...

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
H I SINH VIÊN VI T NAM BCH H I SINH VIÊN TP H CHÍ MINH BCH TR NG CAO Đ NG KINH T TP HCM ƯỜ *** CLB HT V N M DOANH NHÂN TR ƯỜ ƯƠ Tp. H Chí Minh, ngày 24 tháng 12 năm 2009 S : 01/KH-CLBDNT K HO CH V/v T ch c ổ ứ ch ng trình văn ngh gây qu t thi n mang tên ươ ỹ ừ Tình Th ng Mùa ươ Xuân” / Căn c k ho ch s ế 01/KH-BCHLCĐKQTKD - k ho ch thành l p câu l c b ế h c thu t “V n m Doanh Nhân Tr ” khoa Qu n Tr Kinh Doanh; ườ Ươ Căn c ch ng trình ho t đ ng quý 1 – 2010 c a CLB h c thu t “V n m ươ ạ ộ ườ Ươ Doanh Nhân Tr ”. Nay CLB H c Thu t “V n m Doanh Nhân Tr ” ph i h p v i H i SV tr ng ườ Ươ ườ th ng nh t đ ra k ho ch t ch c ch ng trình văn ngh gây qu t thi n mang tên ế ươ ỹ ừ Tình Th ng Mùa Xuân ươ - t i tr ng Cao Đ ng Kinh T Tp.HCM ườ ế v i n i dung c th ụ ể nh sau: ư I. M C ĐÍCH – Ý NGHĨA, M C TIÊU : 1) M C ĐÍCH – Ý NGHĨA: C Nh m t o thu n l i cho các HS – SV nghèo hi u h c và các tr m côi t i ậ ợ ế ẻ ồ “Trung Tâm B o D ng Tr Em Thiên Ph c” ưỡ ướ Qu n 12 có đi u ki n đón xuân Canh D n 2010. Gi i thi u hình nh Tr ng Cao ườ Đ ng Kinh T Tp.H Chí Minh đ n h c sinh các ế ế tr ng THPT trên đ a bàn Tp.HCM trong mùa tuy n sinh 2010. ườ Th c hi n hóa ch ng trình ho t đ ng câu l c b h c thu t “ V n m Doanh ươ ộ ọ ườ Ươ Nhân Tr ” quý 1 – 2010. T o đi u ki n giao l u, h c t p, gi i trí gi a các Đoàn Viên-Thanh Niên tr ng CĐ ư ọ ậ ườ Kinh T TP.H Chí Minh và các tr ng THPT. ế ườ 2) M C TIÊU: Xây d ng đ c m t ch ng trình văn ngh có quy mô l n và mang tính trang tr ng, ượ ươ chuyên nghi p. V n đ ng qu t thi n ch ng trình trên m c 30.000.000đ ỹ ừ ươ II. N I DUNG C TH : 1. Ch ng trình ươ : * Tên ch ng trình: ươ tình th ng mùa xuân ươ . * Th i gian: T 19h00 – 22h00 , ngày 17 tháng 01 năm 2010.
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Đ a đi m: Sân tr ng ườ Cao Đ ng Kinh T Tp.HCM ế – s 33 Vĩnh Vi n, Ph ng 2, ườ Qu n 10, Tp.H Chí Minh. 2. Đ i t ng tham gia : ố ượ / Khách m i (d ki n 10 ng i) bao g m: ự ế ườ o Ban Lãnh Đ o tr ng Cao Đ ng Kinh T Tp.HCM
Background image of page 2
Image of page 3
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 6

trung hieu - HI SINH VIN VIT NAM BCH HI SINH VIN TP H CH...

This preview shows document pages 1 - 3. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online