DE CUONG 80 DANG CSVN

DE CUONG 80 DANG CSVN - 1 CNG TUYN TRUYN K NIM 80 NM NGY...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Đ C NG TUYÊN TRUY N Ề ƯƠ K NI M 80 NĂM NGÀY THÀNH L P Đ NG C NG S N VI T NAM Ỷ Ệ I. Đ NG C NG S N VI T NAM RA Đ I NĂM 1930 M RA B C NGO T L CH S C A CÁCH ƯỚ Ử Ủ M NG VI T NAM 1. B i c nh l ch s ra đ i Đ ng C ng s n Vi t Nam ố ả ờ ả a. B i c nh qu c t cu i th k XIX đ u th k XX ố ả ố ế ế ỷ ế ỷ - Ch nghĩa t b n chuy n t t do c nh tranh sang giai đo n đ qu c ch nghĩa.Các n c t b n đ ư ả ừ ự ế ướ ư ả ế qu c v a tăng c ng bóc l t nhân dân lao đ ng trong n c v a xâm l c và áp b c nhân dân các dân t c ườ ướ ượ thu c đ a. S th ng tr c a ch nghĩa đ qu c làm cho đ i s ng nhân dân lao đ ng các n c tr nên cùng ị ủ ế ờ ố ướ c c. Mâu thu n gi a các dân t c thu c đ a v i ch nghĩa th c dân ngày càng gay g t. Phong trào đ u tranh gi i phóng dân t c di n ra m nh m các n c thu c đ a. ẽ ở ướ - V i th ng l i c a Cách m ng Tháng M i Nga năm 1917, ch nghĩa Mác-Lênin t lý lu n đã tr thành ợ ủ ườ hi n th c, m ra m t th i đ i m i - th i đ i cách m ng ch ng đ qu c, th i đ i gi i phóng dân t c. Đ i v i ờ ạ ờ ạ ế ờ ạ ố ớ các dân t c thu c đ a, Cách m ng Tháng M i Nga nêu t m g ng sáng trong vi c gi i phóng các dân ườ ươ t c b áp b c. - S ra đ i c a Qu c t C ng s n (Qu c t III) vào tháng 3-1919 đã thúc đ y s phát tri n m nh m ế ế phong trào c ng s n và công nhân qu c t . Đ i v i Vi t Nam, Qu c t C ng s n có vai trò quan tr ng ế ế trong vi c truy n bá ch nghĩa Mác-Lênin và thành l p Đ ng C ng s n Vi t Nam. b. B i c nh trong n c ố ả ướ * Năm 1858, th c dân Pháp n súng t n công xâm l c và t ng b c thi t l p b máy th ng tr Vi t ượ ướ ế ậ ị ở Nam, bi n m t qu c gia phong ki n thành thu c đ a n a phong ki n. ế ế ế - V chính tr : th c dân Pháp áp đ t chính sách cai tr th c dân, t c b quy n l c đ i n i và đ i ngo i ướ c a chính quy n phong ki n nhà Nguy n; chia Vi t Nam thành ba x : B c Kỳ, Trung Kỳ, Nam Kỳ và th c ế hi n m i kỳ m t ch đ cai tr riêng. Th c dân Pháp câu k t v i giai c p đ a ch trong vi c bóc l t kinh ệ ở ế ộ ế t và áp b c chính tr đ i v i nhân dân Vi t Nam. ế ị ố ớ - V kinh t : th c dân Pháp th c hi n chính sách bóc l t, c
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 11/13/2010 for the course AAA 08520182 taught by Professor Abc during the Spring '10 term at Algoma University.

Page1 / 7

DE CUONG 80 DANG CSVN - 1 CNG TUYN TRUYN K NIM 80 NM NGY...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online