{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

DoMuoi - Mi Mi Tng b th ng Cng sn Vit Nam Nhim k Tin nhim K...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Đ M i ườ Đ M i ườ T ng bí th ư Đ ng C ng s n Vi t Nam Nhi m kỳ Tháng 6 , 1991 Tháng 12 , năm 1997 Ti n nhi m Nguy n Văn Linh K nhi m ế Lê Kh Phiêu Ch t ch H i đ ng B tr ng ủ ị ưở Nhi m kỳ Tháng 6 năm 1988 – Tháng 7 năm 1991 Ti n nhi m Ph m Hùng K nhi m ế Võ Văn Ki t Sinh Ngày 2 tháng 2 năm 1917 Đông M , Thanh Trì , Hà N i Đ M i ườ tên th t là Nguy n Duy C ng (sinh ngày 2 tháng 2 năm 1917 ) nguyên là T ng bí th ư Ban Ch p hành Trung ng ươ Đ ng C ng s n Vi t Nam t tháng 6 năm 1991 đ n tháng 12 ế năm 1997 . [ s a ] Ti u s Ông Đ M i ườ sinh t i xã Đông M , huy n Thanh Trì , Hà N i . Ông xu t thân trong m t gia đình trung nông. Năm 1936 : Tham gia phong trào M t tr n bình dân . Năm 1939 : Gia nh p Đ ng C ng s n Đông D ng ươ Năm 1941 : B Pháp b t và k
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 2

DoMuoi - Mi Mi Tng b th ng Cng sn Vit Nam Nhim k Tin nhim K...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon bookmark
Ask a homework question - tutors are online