haHuyLap - H Huy Tp Bch khoa ton th m Wikipedia Bc ti menu...

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Hà Huy T p Bách khoa toàn th m Wikipedia ư ở B c t i: ướ ớ menu , tìm ki m ế Hà Huy T p T ng Bí th Đ ng C ng s n Vi t Nam ư ả Nhi m kỳ 1936 1938 K nhi m ế Nguy n Văn C Đ ng Đ ng C ng s n Đông D ng ươ ( Đ ng C ng s n Vi t Nam ) Sinh 24 tháng 4 năm 1906 (103 tu i) Hà Tĩnh , Vi t Nam M t 28 tháng 8 năm 1941 (35 tu i) B nh Vi n Hóc Môn , Sài Gòn Hà Huy T p ( 24 tháng 4 năm 1906 28 tháng 8 năm 1941 ) là T ng bí th ư Đ ng C ng s n Đông D ng ươ t 1936 đ n ế 1938 . (Có tài li u ghi sinh năm 1901, 1902 ho c 1903, nh ng t hôn ư thú do chính tay Hà Huy T p vi t đ u năm 1928 ghi ngày sinh là 24 tháng 4 năm 1906.) ế ầ M c l c ụ ụ [ n ] 1 Ti u s 2 Tác ph m và bút danh 3 Đánh giá 4 Gia đình 5 Tham kh o 6 Liên k t ế
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
[ s a ] Ti u s ể ử Ông sinh làng Kim N c, t ng Th Ng a, nay là xã C m H ng, huy n C m Xuyên, t nh ư Tĩnh . Thân ph là m t nhà nho nghèo. Hà Huy T p là con th hai, ng i anh c tên là Hà Huy ườ Sum ( quê còn có tên g i là Sâm), sau ông còn 3 em gái, m t ng i có tên là Hà Th Chu t ườ m t t h i nh . Còn l i Hà Th Ch c ng i em gái k ông T p l y ch ng quê có tên là ấ ừ ồ ướ ườ ậ ấ Nguy n Đình C ng cũng ho t đ ng cùng th i v i ông T p là đ ng viên C ng s n th i kỳ ươ ạ ộ ờ ớ 1930-1931. Năm 1923 , t t nghi p h ng u tr ng ư ườ Qu c h c Hu ế . T năm 1923 đ n ế 1926 , ông làm giáo viên ti u h c thành ph ọ ở Nha Trang . Gi a năm 1926, ông b tr c xu t kh i Nha Trang và chuy n v d y h c
Background image of page 2
Image of page 3
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 3

haHuyLap - H Huy Tp Bch khoa ton th m Wikipedia Bc ti menu...

This preview shows document pages 1 - 3. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online