Le Duan - L Dun Bch khoa ton th m Wikipedia Bc ti menu tm...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Lê Du n Bách khoa toàn th m Wikipedia ư ở B c t i: ướ ớ menu , tìm ki m ế Lê Du n (1907-1986) Lê Du n ( 7 tháng 4 năm 1907 10 tháng 7 năm 1986 ) Bí th th nh t ư ứ Trung ng ươ Đ ng Lao đ ng Vi t Nam t 1960 đ n ế 1976 , T ng bí th ư Đ ng C ng s n Vi t Nam t 1976 đ n 1986. ế M c l c ụ ụ [ n ] 1 Ti u s 2 Đánh giá 3 Gia đình 4 Câu nói n i ti ng ế 5 Chú thích 6 Liên k t ngoài ế [ s a ] Ti u s ể ử Lê Du n tên th t là Lê Văn Nhu n , sinh t i làng Bích La, xã Tri u Đông, huy n Tri u Phong , t nh Qu ng Tr . Sau đó c u bé Lê Du n theo gia đình v sinh s ng t i làng H u Kiên, xã Tri u Thành cùng huy n, bên kia dòng ệ ở sông Th ch Hãn . Khu l u ni m C T ng Bí th Lê Du n ư ố ổ ư hi n nay đ c xây d ng t i làng H u Kiên, xã Tri u Thành. ượ
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 2

Le Duan - L Dun Bch khoa ton th m Wikipedia Bc ti menu tm...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online