lehongphong - L Hng Phong Bch khoa ton th m Wikipedia Bc ti...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Lê H ng Phong Bách khoa toàn th m Wikipedia ư ở B c t i: ướ ớ menu , tìm ki m ế Lê H ng Phong (1902-1942) Lê H ng Phong ( 1902 6 tháng 9 năm 1942 ) là T ng bí th ư c a Đ ng C ng s n Đông D ng ươ t 1935 đ n ế 1936 . [ s a ] Ti u s ể ử Ông tên th t là Lê Huy Doãn , sinh năm 1902 t i t ng Thông L ng, nay là xã H ng Thông, ạ ổ ư huy n H ng Nguyên, t nh ư Ngh An . Thu tr , ông đi làm công cho m t hãng buôn ở ẻ Vinh , r i làm công nhân nhà máy diêm B n ế Th y và b đu i vi c vì đã v n đ ng công nhân đ u tranh. Tháng 1/ 1924 , ông cùng Ph m H ng Thái sang Thái Lan , sau đó đi Trung Qu c tham gia Tâm Tâm Xã (còn g i là Tân Vi t Thanh niên Đoàn). Ông là m t trong 9 h i viên h t nhân c a t ủ ổ ch c Vi t Nam Thanh niên Cách m ng Đ ng chí H i (còn g i là H i Vi t Nam Cách m ng Thanh niên) Năm 1924, ông h c Tr ng Quân s Hoàng Ph ườ . Tháng 2/
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 11/13/2010 for the course AAA 08520182 taught by Professor Abc during the Spring '10 term at Algoma University.

Page1 / 2

lehongphong - L Hng Phong Bch khoa ton th m Wikipedia Bc ti...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online