{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

LeKhaPhieu - L Kh Phiu Bch khoa ton th m Wikipedia Bc ti...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Lê Kh Phiêu Bách khoa toàn th m Wikipedia ư B c t i: ướ menu , tìm ki m ế Lê Kh Phiêu T ng bí th ư Đ ng C ng s n Vi t Nam Nhi m kỳ Tháng 12 , 1997 Tháng 4 , năm 2001 Ti n nhi m Đ M i ườ K nhi m ế Nông Đ c M nh Ch nhi m T ng c c Chính tr Quân đ i Nhân dân Vi t Nam Nhi m kỳ Năm 1991 – Tháng 12 năm 1997 Ti n nhi m Nguy n Quy t ế K nhi m ế Ph m Thanh Ngân Sinh 27 tháng 12 năm 1931 (78 tu i) Đông Khê , Đông S n ơ , Thanh Hóa Lê Kh Phiêu T ng bí th ư Đ ng C ng s n Vi t Nam t tháng 12 năm 1997 đ n ế tháng 4 năm 2001 . M c l c [ n ] 1 Xu t thân và con đ ng binh nghi p ườ 2 S nghi p chính tr 3 Chú thích 4 Liên k t ngoài ế [ s a ] Xu t thân và con đ ng binh nghi p ườ Ông sinh ngày 27 tháng 12 năm 1931 làng Th ng Phúc ượ Đông Khê , huy n Đông S n ơ , Thanh Hóa , Vi t Nam . Năm 1945, ông tham gia phong trào Vi t Minh t i đ a ph ng và gia ươ nh p Đ ng C ng s n Đông D ng ươ ngày 19 tháng 6 năm 1949 .
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 2

LeKhaPhieu - L Kh Phiu Bch khoa ton th m Wikipedia Bc ti...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon bookmark
Ask a homework question - tutors are online