NgVanCu - Nguyn Vn C Bch khoa ton th m Wikipedia Bc ti:...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Nguy n Văn C Bách khoa toàn th m Wikipedia ư ở B c t i: ướ ớ menu , tìm ki m ế Nguy n Văn C T ng Bí th Đ ng C ng s n Vi t Nam ư ả Nhi m kỳ 1938 1940 Ti n nhi m Hà Huy T p Đ ng Đ ng C ng s n Đông D ng ươ ( Đ ng C ng s n Vi t Nam ) Sinh 1912 (97–98 tu i) B c Ninh , Vi t Nam M t 28 tháng 8 năm 1941 (29 tu i) B nh Vi n Hóc Môn , Sài Gòn Xin xem các m c t khác có tên t ng t ụ ừ ươ ự ở Nguy n Văn C . Nguy n Văn C ( 1912 - 1941 ) là T ng bí th ư Đ ng C ng s n Đông D ng ươ ( 1938 - 1940 ). [ s a ] Ti u s ể ử Ông sinh trong m t gia đình nhà Nho , quê xã Phù Khê , huy n T S n ừ ơ , t nh B c Ninh . Năm 1927 , ông tham gia Vi t Nam Thanh niên Cách m ng Đ ng chí H i . Tháng 6 năm
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 11/13/2010 for the course AAA 08520182 taught by Professor Abc during the Spring '10 term at Algoma University.

Page1 / 2

NgVanCu - Nguyn Vn C Bch khoa ton th m Wikipedia Bc ti:...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online