NgvanLinh - Nguyn Vn Linh Bch khoa ton th m Wikipedia Bc...

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Nguy n Văn Linh Bách khoa toàn th m Wikipedia ư ở B c t i: ướ ớ menu , tìm ki m ế Nguy n Văn Linh ( 1 tháng 7 năm 1915 27 tháng 4 năm 1998 ) là T ng Bí th ư Đ ng C ng s n Vi t Nam t 1986 đ n ế 1991 . Th i kỳ là T ng bí th , ông n i ti ng v i bút ư ế danh N.V.L. (sau này ông cho bi t đó là "Nói Và ế Làm") v i m t lo t nh ng bài báo trong chuyên m c Nh ng vi c c n làm ngay trên báo Nhân Dân bàn v nh ng vi c c n ph i ch n ch nh trong xã h i. M c l c ụ ụ [ n ] 1 Lý l ch 2 Quan đi m 3 Xem thêm 4 Liên k t ngoài ế 5 Tham kh o [ s a ] Lý l ch T ng bí th Nguy n Văn Linh ư
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Nguy n Văn Linh tên th t là Nguy n Văn Cúc , còn g i là M i Cúc ườ , sinh t i làng Yên Phú, Giai Ph m , huy n Yên M , t nh H ng Yên ư . 1929 : Tham gia h c sinh đoàn do H i Vi t Nam Cách m ng Thanh niên lãnh đ o. Ngày 1 tháng 5 năm 1930 , b
Background image of page 2
Image of page 3
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 11/13/2010 for the course AAA 08520182 taught by Professor Abc during the Spring '10 term at Algoma University.

Page1 / 3

NgvanLinh - Nguyn Vn Linh Bch khoa ton th m Wikipedia Bc...

This preview shows document pages 1 - 3. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online