Nong Duc Manh - Nng c Mnh (sinh ngy 11 thng 9 nm 1940) l Ch...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Nông Đ c M nh (sinh ngày 11 tháng 9 năm 1940 ) là Ch t ch ủ ị Qu c h i Vi t Nam t năm 1992 đ n năm ế 2001 và hi n là T ng bí th ư Ban Ch p hành Trung ng Đ ng C ng s n Vi t ươ Nam t ngày 22 tháng 4 năm 2001 đ n nay. ế M c l c ụ ụ [ n ] 1 Ti u s 2 Gia đình 3 Chú thích 4 Xem thêm 5 Liên k t ngoài ế Ti u s ể ử Ông sinh ngày 11 tháng 9 năm 1940 C ng L i ườ , huy n Na Rì , t nh B c K n , [1] [2] [3] xu t thân trong gia đình nông dân, dân t c Tày , tham gia ho t đ ng ạ ộ cách m ng năm 1958 , r i vào Đ ng C ng s n Vi t Nam ngày 5 tháng 7 năm 1963 . T năm 1958 đ n năm ế 1961 , ông h c tr ng Trung c p Nông lâm Trung ng ườ ươ Hà N i . Hai năm sau đó, ông là công nhân lâm nghi p , k thu t viên đi u tra r ng Ty Lâm nghi p B c K n , sau đó là đ i phó đ i khai thác g B ch Thông . Ông du h c t i
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 11/13/2010 for the course AAA 08520182 taught by Professor Abc during the Spring '10 term at Algoma University.

Page1 / 2

Nong Duc Manh - Nng c Mnh (sinh ngy 11 thng 9 nm 1940) l Ch...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online