TranPhu - Trn Ph(1 thng 5 nm 1904 6 thng 9 nm 1931 l Tng b...

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Tr n Phú ( 1 tháng 5 năm 1904 6 tháng 9 năm 1931 ) là T ng bí th ư Đ ng C ng s n Đông D ng ươ đ u tiên - sau đ i tên thành Đ ng C ng s n Vi t Nam . [ s a ] Ti u s ể ử Ông sinh năm 1904 t i xã Tùng nh, huy n ạ ở Đ c Th , t nh Hà Tĩnh . Năm 1922 , ông đ đ u kỳ thi Thành Chung (h c v cao nh t theo h Pháp đào t o t i Vi t ỗ ầ ạ ạ Nam lúc b y gi ). Năm 1925 , ông tham gia H i Ph c Vi t t i ệ ạ Vinh , sau đó H i đ i thành ộ ổ Tân Vi t Cách m ng Đ ng . Năm 1926 , ông sang Qu ng Châu , Trung Qu c bàn vi c h p nh t v i ấ ớ Vi t Nam Cách m ng Thanh niên . Năm 1927 , ông sang Liên Xô , h c tr ng Đ i h c Lao đ ng C ng s n ph ng Đông c a ọ ở ườ ạ ọ ươ Qu c t C ng s n ố ế ộ ả ở Moskva v i bí danh là Li-c -vây. ơ 1928 , d Đ i h i VI
Background image of page 1
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Ask a homework question - tutors are online