TruongChinh - Trng Chinh Bch khoa ton th m Wikipedia Bc ti:...

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Tr ng Chinh ườ Bách khoa toàn th m Wikipedia ư ở B c t i: ướ ớ menu , tìm ki m ế Thông tin trong bài (hay đo n) này không th ki m ch ng đ c ể ể ượ do không đ c ượ chú gi i t b t kỳ ừ ấ ngu n tham kh o nào. Xin b n hãy c i thi n bài vi t này ế b ng cách b sung chú thích t i các ngu n uy tín . N u bài đ c d ch ế ượ t Wikipedia ngôn ng khác thì hãy chuy n ngu n tham kh o t phiên b n đó cho bài này. N u không, ả ừ ế nh ng câu hay đo n văn không có chú gi i ngu n g c có th b thay th ho c xóa đi b t c lúc nào. ể ị ế ấ ứ Xin xem các m c t khác có tên t ng t ụ ừ ươ ự ở Tr ng Chinh (đ nh h ng) ườ ướ . Tr ng Chinh (1907-1988) ườ Tr ng Chinh ườ ( 9 tháng 2 năm 1907 30 tháng 9 năm 1988 ), tên th t là Đ ng Xuân Khu , là m t nhà cách m ng và chính tr gia c a Vi t Nam . Ông đã gi các ch c v quan tr ng trong h th ng chính tr c a Vi t Nam ị ủ nh ư T ng bí th ư c a Đ ng C ng s n Vi t Nam (là nhân v t duy nh t hai l n gi ch c T ng Bí th ), ư Ch t ch ủ ị H i đ ng Nhà n c ộ ồ ướ và Ch t ch Qu c h i Vi t Nam . Ông còn là m t nhà th v i ơ ớ bút danh Sóng H ng . M c l c ụ ụ [ n ]
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
1 Xu t thân 2 Ti u s 3 Đánh giá 4 M t s tác ph m ộ ố 5 Chú thích [ s a ] Xu t thân Theo gia ph gia đình Tr ng Chinh, gia t c ông có g c gác h Tr n, thu c chi ườ H ng Trí ư V ng ươ , con trai th t c a ứ ư ủ H ng Đ o V ng ư ươ Tr n Qu c Tu n . Ông n i Tr ng Chinh, ườ Đ ng Xuân B ng t ng đ tam giáp ti n sĩ đ nh t danh và là m t h c gi r t có ti ng tăm ế ộ ọ ả ấ ế đ ng th i, đ l i nhi u tác ph m đ c s c: ươ ể ạ Đ c s b kh o ộ ử ị (ba t p); Thi n Đình Văn, Thi n Đình Thi ; Khâm đ nh t p văn trích y u ế ; Hu n t qu c âm ca ấ ử ; C gia hu n t c gi i ư
Background image of page 2
Image of page 3
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 11/13/2010 for the course AAA 08520182 taught by Professor Abc during the Spring '10 term at Algoma University.

Page1 / 3

TruongChinh - Trng Chinh Bch khoa ton th m Wikipedia Bc ti:...

This preview shows document pages 1 - 3. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online