cau_lenh_truy_van_sql_2101

cau_lenh_truy_van_sql_2101 - SQL Tutorial Welcome to SQL...

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
SQL Tutorial © D ươ ng Thiên T 1 Welcome to SQL tutorial M c l c SQL c ă n b n Gi i thi u SQL Mô t th ế nào là SQL, cách dùng SQL. SQL Select Cách dùng phát bi u SELECT để ch n d li u t m t b ng trong SQL. SQL Where Cách dùng m nh đề WHERE để ch đị nh tiêu chu n ch n. Cách dùng AND và OR để k ế t n i hai hay nhi u đ i u ki n trong m nh đề WHERE. SQL Between Cách dùng BETWEEN. ...AND để tìm d li u trong m t kho ng gi i h n. SQL Distinct Cách dùng t khóa DISTINCT để ch tr v các tr khác nhau trong m t c t. SQL Order By Cách dùng t khóa ORDER BY để tr v các hàng đượ c s p x ế p theo m t th t đị nh tr ướ c. SQL Insert Cách dùng phát bi u INSERT để chèn hàng m i vào trong m t b ng. SQL Update Cách dùng phát bi u UPDATE để c p nh t hay thay đổ i các hàng trong m t b ng. SQL Delete Cách dùng phát bi u DELETE để xóa các hàng trong m t b ng. SQL Count Gi i thích các hàm COUNT t o s n trong SQL. SQL nâng cao Các hàm SQL Gi i thích cách dùng các hàm t o s n trong SQL. SQL Group By Gi i thích cách dùng hàm GROUP BY t o s n trong SQL. Các bí danh SQL Gi i thích cách dùng các bí danh (alias) cho các tên c t và các tên b ng. SQL Join Gi i thích cách ch n thông tin t nhi u b ng. SQL Create Cách t o các c ơ s d li u và các b ng, và cách xóa chúng. SQL Alter Cách dùng phát bi u ALTER TABLE để thêm hay lo i các c t trong m t b ng cho tr ướ c. Gi i thi u SQL SQL là m t ngôn ng theo chu n ANSI để truy xu t các c ơ s d li u. SQL là gì? SQL là S tructured Q uery L anguage – Ngôn ng Truy v n có C u trúc SQL cho phép b n truy xu t m t c ơ s d li u SQL là m t ng theo chu n ANSI SQL có th th c hi n các truy v n đế n m t c ơ s d li u SQL có th truy tìm d li u t m t c ơ s d li u SQL có th chèn các m u tin m i vào trong m t c ơ s d li u SQL có th xóa các m u tin trong m t c ơ s d li u
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
SQL Tutorial © D ươ ng Thiên T 2 SQL có th c p nh t các m u tin trong m t c ơ s d li u SQL r t d h c SQL là m t chu n SQL là m t chu n ANSI (American National Standards Institute - Vi n Tiêu chu n Qu c gia M ) cho các h th ng truy xu t c ơ s d li u. Các phát bi u SQL dùng để truy tìm và c p nh t d li u trong m
Background image of page 2
Image of page 3
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 11/14/2010 for the course CS 12 taught by Professor Drr during the Spring '10 term at Stanford.

Page1 / 20

cau_lenh_truy_van_sql_2101 - SQL Tutorial Welcome to SQL...

This preview shows document pages 1 - 3. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online