{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

222YDK043 - T.C MLL ETM BAKANLII MEGEP(MESLEK ETM VE RETM...

Info icon This preview shows pages 1–6. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
T.C. M İ LLÎ E Ğİ T İ M BAKANLI Ğ I MEGEP (MESLEKÎ E Ğİ T İ M VE Ö Ğ RET İ M S İ STEM İ N İ N GÜÇLEND İ R İ LMES İ PROJES İ ) MESLEK İ İ NG İ L İ ZCE FOREIGN TRADE 1 ANKARA 2008
Image of page 1

Info icon This preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Milli E ğ itim Bakanl ığı taraf ı ndan geli ş tirilen modüller; Talim ve Terbiye Kurulu Ba ş kanl ığı n ı n 02.06.2006 tarih ve 269 say ı l ı Karar ı ile onaylanan, Mesleki ve Teknik E ğ itim Okul ve Kurumlar ı nda kademeli olarak yayg ı nla ş t ı r ı lan 42 alan ve 192 dala ait çerçeve ö ğ retim programlar ı nda amaçla- nan mesleki yeterlikleri kazand ı rmaya yönelik geli ş tirilmi ş ö ğ retim materyalle- ridir (Ders Notlar ı d ı r) . Modüller, bireylere mesleki yeterlik kazand ı rmak ve bireysel ö ğ renmeye reh- berlik etmek amac ı yla ö ğ renme materyali olarak haz ı rlanm ış , denenmek ve ge- li ş tirilmek üzere Mesleki ve Teknik E ğ itim Okul ve Kurumlar ı nda uygulanma- ya ba ş lanm ış t ı r. Modüller teknolojik geli ş melere paralel olarak, amaçlanan yeterli ğ i kazand ı r- mak ko ş ulu ile e ğ itim ö ğ retim s ı ras ı nda geli ş tirilebilir ve yap ı lmas ı önerilen de- ğ i ş iklikler Bakanl ı kta ilgili birime bildirilir. Örgün ve yayg ı n e ğ itim kurumlar ı , i ş letmeler ve kendi kendine mesleki yeterlik kazanmak isteyen bireyler modüllere internet üzerinden ula şı labilirler. Bas ı lm ış modüller, e ğ itim kurumlar ı nda ö ğ rencilere ücretsiz olarak da ğı t ı l ı r. Modüller hiçbir ş ekilde ticari amaçla kullan ı lamaz ve ücret kar şı l ığı nda sat ı la- maz.
Image of page 2
i İ Ç İ NDEK İ LER EXPLANATION ..................................................................................................................... iii PREFACE ................................................................................................................................ 1 LEARNING ACTIVITY-1 ...................................................................................................... 3 1. FOREIGN TRADE TERMS ................................................................................................ 3 1.1. Currency ........................................................................................................................ 3 1.2. Enterprise ...................................................................................................................... 4 1.3. Director ......................................................................................................................... 4 1.4. Strategy ......................................................................................................................... 4 1.5. Production and Marketing ............................................................................................. 4 1.6. Market ........................................................................................................................... 5 1.7. Product .......................................................................................................................... 5 1.8. European Union ............................................................................................................ 5 1.9. International Trade ........................................................................................................ 6 1.10. Market Research ......................................................................................................... 6 1.11. Marketing Communication ......................................................................................... 7 1.12. Advertising .................................................................................................................. 7 1.13. Promotion .................................................................................................................... 7 1.14. Trade ........................................................................................................................... 8 1.15. Trade Fair .................................................................................................................... 8 1.16. Tax .............................................................................................................................. 9 1.17. Subsidy ........................................................................................................................ 9 1.18. Export Promotion Center ............................................................................................ 9 1.19. Commission .............................................................................................................. 10 1.20. Commission Agent .................................................................................................... 10 EVALUATION ...................................................................................................................... 11 EVALUATION CRITERIA .............................................................................................. 14 LEARNING ACTIVITY-2 .................................................................................................... 15 2. TYPES OF DELIVERY( INCOTERMS) AND TYPES OF PAYMENT METHODS IN FOREIGN TRADE ................................................................................................................ 15 2.1. TYPES OF DELIVERY( INCOTERMS) ................................................................... 15 2.1.1. Type E .................................................................................................................. 16 2.1.2. Type F .................................................................................................................. 16 2.1.3. Type C ................................................................................................................. 18 2.1.4. Type D ................................................................................................................. 20 2.2. TYPES OF PAYMENT METHODS .......................................................................... 22 2.2.1. Cash Payment ...................................................................................................... 22 2.2.2. Cash Against Documents (CAD) ......................................................................... 22 2.2.3. Letter Of Credit ................................................................................................... 22 2.2.4. Consignment Sale ................................................................................................ 23 EVALUATION ...................................................................................................................... 24 EVALUATION CRITERIA .............................................................................................. 28 LEARNING ACTIVITY-3 .................................................................................................... 29 3. TYPES OF DOCUMENTS IN FOREIGN TRADE .......................................................... 29 3.1. Pro Forma Invoice ....................................................................................................... 29 3.2. Commercial Invoice .................................................................................................... 29 CONTENTS
Image of page 3

Info icon This preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
ii 3.3. Packing List ................................................................................................................ 32 3.4. ATA Carnet ................................................................................................................. 33 3.5. T ı r Carnet .................................................................................................................... 33 3.6. ATR Movement Certificate ........................................................................................ 35 3.7. EUR.1 Form ................................................................................................................ 36 3.8. Certificate of Origin .................................................................................................... 38 3.9. Generalized System of Preferences, Or Gsp ............................................................... 39 3.10. Insurance Contract .................................................................................................... 41 3.11. Phytosanitary Inspection Certificate ......................................................................... 42 3.12. Radiation Certificate ................................................................................................. 44 3.13. Certificate of Inspection ............................................................................................ 44 3.14. Consignment Note ..................................................................................................... 44 EVALUATION ...................................................................................................................... 45 EVALUATION CRITERIA .............................................................................................. 48 ANSWER KEY ...................................................................................................................... 49 REFERENCES ....................................................................................................................... 52
Image of page 4
iii EXPLANATION MODÜLÜN KODU 222YDK043 ALAN Muhasebe ve Finansman MESLEK/DAL D ış Ticaret Ofis Eleman ı MODÜLÜN ADI
Image of page 5

Info icon This preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 6
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern