{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

OsmanliModernlesme - OSMANLI OSMANLI NEREDEN NEREDEN NEREYE...

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: OSMANLI OSMANLI NEREDEN NEREDEN NEREYE?!! NEREYE?!! By Prof. Erdal Yavuz 19. YÜZYIL 19. ÇÖKÜŞ MÜ? KURTULUŞ VE KURTULUŞ MODERNLEŞME Mİ? MODERNLEŞME BATI SORUNU! DOĞU SORUNU! BAŞLANGIÇ BAŞLANGIÇ LALE DEVRİ! 3. SELİM (1789-1807) REFORM ÇABASI > TEPKİLER KABAKÇI MUSTAFA İSYANI KABAKÇI 4.MUSTAFA (1807-1808) YENİÇERİLERİN DİRENCİ II. MAHMUT II. BUGÜNÜN BAŞLANGICI ORDUDA REFORM > REFORMLA GÖREVLİ ORDU AYAN VE DEREBEYLERİNİN AYAN TASFİYESİ > “SENED-İ İTTİFAK” TASFİYESİ 28 Eylül 1808 Padişahın emirleri her yerde tatbik edilecek, âyânlar padişaha sadakatte kusur edilece âyânlar etmeyecek etmeyece Asker toplamakta âyânlar yardımcı olacak Devlete dair vergiler muntazam toplanacak Sadâret makamının kanun ve adalete Sadâret uygun emirlerine itaat edilecek uygun İstanbul’da yeniçeri ve sair ocaklarda isyan İstanbul’da çıktığı takdirde âyânlar da gelip hiçbir ayrılık gözetmeden isyanların bastırılmasına yardımcı olacaklar yardımcı VE YENİÇERİLERİN VE YENİÇERİLERİN SONU Haziran 1826 Bütünüyle topçu ateşi tarafından yokedildiler Mal ve mülklerine el konuldu Bektaşi tarikatı yasaklandı Yeni ordu: Yeni ASAKİR-İ MANSURE-İ MUHAMMEDİYE Bugüne kadar gelen ordu birimleri: bölük,tabur,alay,ordu bölük,tabur,alay,ordu REFORMLAR REFORMLAR EVKAF NEZARETİ DÜZENLİ BÜTÇE UYGULAMASI VE DÜZENLİ İLGİLİ BİRİMLER İLGİLİ MÜHENDİSHANELER MÜHENDİSHANELER Berr-i Hümayun, Bahr-i Hümayun Mekteb-i Şahane-i Tıbbiye Bürokratların eğitimi: Mekteb-i İrfaniye Askerlerin Eğitimi: Mekteb-i Ulum-u Harbiye Musika-yı Humayun Mektebi SANAYİ DEVRİMİ !? SANAYİ 1827 DİKİMHAME 1830 BARUTHANE 1835 FESHANE HEREKE YÜNLÜ KUMAŞ BEYKOZ DERİ İDAREDE REFORM İDAREDE “NEZARET” LER NEZARET” hariciye,dahiliye,adliye,umur-u maliye vb. “MECLİS-İ VÜKELA” TAŞRA TEŞKİLATI: VİLAYET, KAZA, NAHİYE, KÖY ŞEHİR YÖNETİMİ: Şehremini DANIŞMA ve YÖNETİM MECLİSLERİ DANIŞMA Meclis-i vala-yı ahkam-ı adliye Meclis-i Nafıa Meclis-i Ticaret BATILI KÜLTÜR KALIPLARI FES CEKET PANTALON MUZIKA-YI HUMAYUN > MUZIKA-YI DONİZETTİ, GUATELLİ DONİZETTİ, 1831 İLK GAZETELER : 1831 Takvim-i Vekayi Moniteur Ottoman Moniteur 1831 İLK NÜFUS SAYIMI Ve BİTMEZ TÜKENMEZ SAVAŞLAR SAVAŞLAR 1768-1774 RUSYA 1787-1792 RUSYA 1798-1801 FRANSA (MISIR,SURİYE) 1804-1813 SIRBİSTAN BAĞIMSIZLIK 1806-1809 RUSYA 1821 ROMANYA(BAĞIMSIZLIK) 1821-1830 YUNAN (BAĞIMSIZLIK) RUSYA MISIR MISIR ROMANYA RUSYA (KIRIM SAVAŞI) (KIRIM GİRİT (BAĞIMSIZLIK) BULGARİSTAN,SIRBİSTAN RUSYA, SIRBİSTAN RUSYA, YUNANİSTAN İTALYA (TRABLUSGARP) (TRABLUSGARP) BULGARİSTAN, ULGARİSTAN, YUNANİSTAN, SIRBİSTAN 1914-1918 DÜNYA SAVAŞI 1827-1829 1827-1829 1831-1833 1831-1833 1848 1848 1853-1856 1853-1856 1866-1868 1875-1876 1877-1878 1877-1878 1896-1897 1912 1912-1913 REFORMLARA DEVAM REFORMLARA ABDÜLMECİD (1839-1861) (1839-1861) 1839 TANZİMAT FERMANI 1839 Tahta geçtiğimiz mutlu günden bu yana Tahta bütün çabalarımız, hep ülkenin kalkınması, ahalimiz ve fakirlemizin refahı amacına yönelik oldu. Eğer, yüce devletimize dahil ülkelerin Eğer, coğrafi konumu, verimli toprakları ve halkının yetenekleri gözönünde tutularak gerekli girişimler yapılırsa, yüce Tanrı'nın yardımı ile, beş-on yılda kalkınabileceğimiz söz götürmez. kalkınabileceğimiz Ulu Tanrı'nın yardımına ve Peygamberimiz Ulu hazretlerinin ruhaniyetine sığınarak, yüce devletimizin ve ülkemizin iyi bir biçimde yönetilmesi için bundan böyle bazı yeni yasalar çıkarılması gerekli görüldü. Söz konusu yasaların başında can güvenliği; Söz ırk, namus ve malın korunması; vergi toplanması; halkın askere alınıp silah altında tutulma süresi gibi hususlar gelmektedir. gelmektedir. Şöyle ki; Dünyada can, ırz ve namustan Şöyle daha kıymetli birşey yoktur. Bir insan bunları tehlikede görünce, yaradılıştan kötü olmasa bile, canını ve namusunu korumak için olmadık çarelere başvurur. Bunun devlet ve memlekete zarar vereceği açıktır. Buna karşılık, can ve namustan emin olan bir kimse sadakat ve doğruluktan ayrılmaz, işi ve gücü ile devletine ve milletine yararlı olur. Mal güvenliğinin olmadığı yerde ise Mal kimse devlet ve ulusuna ısınamaz, ülkesinin yükselmesi ile ilgilenmez, hep korku ve üzüntü içinde yaşar. Buna karşılık, malından, mülkünden emin olduğu zaman hep kendi işi ve işinin genişletilmesi ile uğraşır. Devlet ve millet gayreti, vatan sevgisi kendisinde her gün artar kendisinde Vergi konusuna gelince: Bir Vergi devlet, ülkesini korumak için askere ve gerekli öbür masraflara muhtaçtır. Bu, para ile olur. Para, tab'adan toplanacak vergiler ile oluştuğundan bunun en iyi şekilde toplanması gerekir. şekilde Daire-i Adl?!!! Daire-i DEVLET ASKER ADALET PARA REAYA Bugünlük bu kadar Devamı haftaya ..... ..... Kullanılan müzikler: Derya Turkan : Minstrel’s Era III.Selim : Suzidilâra Peşrev Donizetti Paşa : Mecidiye Marşı Sultan Abdülaziz : Valse Davet ...
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}

Ask a homework question - tutors are online