1+Renaissance+Reform - “RÖNESANS” “ “REFORM”...

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: “RÖNESANS”, “ “REFORM” NEDİR, NEDENDİR, MERAK EDİYOR MUYUZ? • “The Renaissance (from French Renaissance, meaning "rebirth"; Italian: Rinascimento, from re­ "again" and nascere "be born") was a cultural movement that spanned roughly the 14 th to the 17th century, beginning in Italy in the late Middle Ages and later spreading to the rest of Europe.” ROMA’NIN SONU ROMA azalan getiriler “marjinal getiri” vergi gelirleri köle arzı ticaret gelirleri • artan maliyetler • göçebe kavim saldırıları 400> Goth Vandal Hun Germen • fetihlerin sona ermesi • • • • • • “FEODAL” Üretim ilişkileri Üretim • Feud (fief) = Feodal bağımlılık Feud + hiyerarşiler >”Clientalizm” >” • Ayni, nakdi veya bedensel yükümlülükler = RANT Ve ORTAÇAĞ! Ve ORTA Durumu kurtarmaya ve güçlenmeye Durumu kurtarmaya ve g yeltenen “Batı” Doğu’ya “haçlı“ seferlerine çıkar. Sonuçları?: • Doğu’nun lüks malları (baharat, ipek vs.) • Artan ticaret hacmi • Artan kredi işlemleri ve bankacılık • Güçlenen tüccar sınıfı Ortaçağ sonları Avrupa’da Orta gözlenen gelişmeler : • Nüfus artışı(bazen azalışı) • Akdeniz ticaretinde İtalya’nın tekeli • Gelişen ticaret ve kentler • Değişen “Dünya görüşü” • Para ekonomisinin yaygınlaşması • Loncaların güçlenmesi • Akdeniz ticareti ve bankacılık • Güçlü ve bağımsız kentler Gelişmeler ! Geli (bourgois= kentsoylular!) • Güçlü lonca kuruluşları • Sanat sadece sanat için değil toplumsal ve siyasal rekabet ve statü için bir prestij unsuru • İtalya’da kültür Neden İtalya? Neden – Papalığa rağmen paradoksal olarak daha seküler – Daha kentsel 100,000 ve üzeri nüfusa sahip kentler ve ağırlıklı tüccar sınıfı Milano, Venedik, Floransa, Napoli • • • Örneğin o sırada Londra 40­50,000 “Humanism” • “İnsan” ın araştırılması: studia humanitatis, ya da “hümanizm” • retoric,edebiyat, şiir, yazın ve güzel sanatlar • Yunan ve Roma’ya öykünme • ve sorgulama > “tarih” in önemi Hümanizm ve Siyasal Düşünce • Niccolò Machiavelli 1469­1527 • “Araçlar amaçları meşru kılar”." • Geçmişten gelen formüller geçersizdir • Her dönemin koşullarına uygun yöntem ve siyaset uygulanmalıdır – İnsanlar korkuya daha çok boyun eğer – Sözden çok “güç” önemlidir. • Dante Alighieri (1265­1321) Rönesans’ın düşünsel ve edebi yüzleri İlahi Komedya Dekameron • Giovanni Boccaccio (1313­1375) • Francesco Petrarch (1304­1374) Unutulmayan Şeyler (Rerum Memorandarum) Leonardo da Vinci (1452­1519) Leonardo da Vinci • Doğanın yakından gözlemi ve “bilimsel” bakış . • “Geleceğe ait” miş gibi görünen köprüler, uçaklar, denizaltılar ve kaleler Da Vinci Da Vinci • Rönesans sanatının sembolü • Floransa’daki Davud heykeli • Vatikan’da Sistine Kilisesindeki Ademin Yaradılışı Michelangelo (1475­1564) Michelangelo “DAVUD” •1501-1504 •Mermer •Yükseklik 410 cm • Accademia delle Belle Arti, Floransa Adem’in Yaradılışı • İtalya sınırlarını aşarak dinde ve bilimde “Reform” u hazırladı. – Hollanda : Erasmus – Polonya : Copernik Rönesans’ın Kuzey’e Yayılması 1350­1536 – İngiltere : Thomas More – Almanya : Gutenberg ve Matbaa (1455) Avrupa’da sık görülen veba salgınları (black death-kara ölüm) > yararları : • Emek arzı yetersizliği : artan baskı Emek > şehre kaçış > “rant” azalır şehre • Şehirler güçlenir • Kilise etkisini kaybeder Kilise • Tanrısal adaletin sorgulanması! Zayıflayan kilise, Bizanslı bilim adamlarının etkisi, Yunan ve Roma’nın yeniden keşfi vs.: Roma’nın • İnsan, ahlak ve tarihe ilgi • HÜMANİZM • SEKÜLARİZM SEKÜLARİZM • (dinsel olmayan “dünya” işleri (dinsel “dünya”ya “dünyalılara” ait) “dünya”ya Protestanlık: Protestanlık: • Sadece iman yeterlidir Sadece iman • Tek otorite İncil’dir Tek otorite İncil • Tüm insanlar Tanrı karşısında “eşit” tir tir Tüm • Sonuç: Bireyiin öne çıkarılması Sonuç: Birey n Kapitalizmin ve demokrasinin gelişmesini hızlandırdı Ref. Max WEBER, The Protestant Ethic and the Ref. Spirit of Capitalism ,1905 Spirit DOĞRUDAN ve DENEYİMLE DOĞRUDAN • Dünyaya bakış (hiç bir otoritenin Dünyaya belirleyici olmadığı bir yaklaşımla) belirleyici • Önyargılardan ve inançlardan arınmış • Düşün ve bilim alanındaki gelişmeler Düşün insanı daha otonom hale getirmekte insanı • Sonuç: Kapitalizmin “birey”i = Sonuç: “Kendisi için en doğru kararı verecek olan yine kendisidir, bireydir!” olan Fizik yasaları ilahi iradeden bağımsızdır !!! bağımsızdır SIR ISAAC NEWTON (1643­1727) • NICOLAUS COPERNICUS (1473­1543) • Ve Güneş merkezli evrenin teleskop kullanarak • doğrulanması! GALILEO GALILEI (1564­1642) Güneş merkezli evren: İnsan ve hayvanlar üzerinde araştırmalar İnsan • Anatomide ilerleme • Kan dolaşımı • William Harvey(1578–1657) Keşiflerin (çekici?) gücü Keşiflerin • • Aracısız ticaret isteği. 1400 ­1600 arasında hızlı nüfus artışı = “Toprak açlığı” • İspanya ve Portekiz’de “ulusal” kırallıkların kurulması • Doğu’da Moğol İlhanlıların ve daha sonra Timur’un saldırılarından sonra parçalı ve zayıf devletler ve ticaret ortamında güvensizlik • Teknolojik gelişme: “tüfek icadoldu!” Keşif “ihtiyacı” nın sonuçları Ke • ekonomik yayılma ve büyüme • Doğu baharatı, Afrika köleleri, • • • • Amerikan altın ve gümüşü Artan “para arzı” Enflasyon Sınıfsal değişimler Toplumların dönüşümü BUGÜNLÜK BU BUG KADAR! HAFTAYA var OSMANLILAR ...
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}

Ask a homework question - tutors are online