7.+19.Yüzyıldan+İzlenimler

7.+19.Yüzyıldan+İzlenimler

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: 19. Yüzyıl’dan Bugüne BÜTÜN İNSANLIK TARİHİ BOYUNCA EN ÇOK EDİLEN LAFLAR: EN “HERŞEY KÖTÜYE GİDİYOR” “ALEMİN İŞİ TIKIRINDA” “BİZ NE OLACAĞIZ”? “NASIL KURTULURUZ”? “ESKİDEN HER ŞEY NE İYDİ”! DÜNYAYA BAKIŞ • ŞİMDİ KÖTÜMSERİZ ŞİMDİ • İYİMSER BAKALIM İYİMSER “Dünya nereye gidiyor ?” • Bir gözlem ve yorum aşağıda! Bir • “Burjuvazi, tüm ülkelerin Burjuvazi, üretim ve tüketimini kozmopolitleştirdi. Gericilerin çok üzülecekleri biçimde “ulusal” zemini sanayinin ayağının altından çekiverdi. Geri ulusal sanayiler yok edildi ve hâlâ her gün yok ediliyor.” “... artık yerli hammaddeyi değil en uzak bölgelerin hammaddelerini işleyip, mamulünün de yalnız kendi ülkesinde değil dünyanın her yerinde birden tüketildiği yeni sanayiler, o eski sanayileri bir kenara itiyor.” “Üstelik yalnız maddi üretimde değil manevi üretimde de bu böyle. Ayrı ayrı ulusların manevi ürünleri ortak mülk oluyor. Ulusal tek yanlılık ve sınırlılık artık mümkün değil. Pek çok ulusal ve yerel edebiyattan bir dünya edebiyatı oluşmakta.” “Yerli üretimle karşılanan eski Yerli ihtiyaçların yerini de en uzak ülke ve iklimlerin ürünleriyle giderilebilecek ihtiyaçlar alıyor. Eski yerel ve ulusal kapalılık ve kendine yeterlik yerine, ulusların her yönde hareketliliği ve her yönde birbirine bağımlılığı geçmekte.” geçmekte.” “Tüm üretim araçlarını Tüm hızla geliştirerek ve ulaşımı, iletişimi sonsuz kolaylaştırarak burjuvazi, en barbar ulusları da uygarlığa çekiyor” uygarlığa OKUDUĞUMUZ GÖZLEM HANGİ YILA AİTTİR ? HANGİ 2008 1998 1948 1898 1848 Karl Marx & Frederich Karl Engels Engels Komünist Manifesto 1848 KÜRESEL HİYERAŞİ EGEMENLİK BELİRLEYİCİLERİ EGEMENLİK – I. teknoloji – II. pazarlar – III. doğal kaynaklar – IV. iletişim – V. silahlar TEMEL FAKTÖRLER TEMEL JEOPOLİTİK KONUM DEVLET DEVLET TOPLUMSAL KÜLTÜR TOPLUMSAL EKONOMİ Yeni (eski!!)stratejik alanlar Yeni Çin ve Orta-Asya Orta Doğu Kafkaslar ve Balkanlar ENDUSTRİ = HEGEMONYA! ENDUSTRİ Siyasal ve askeri egemenler kim?!! Siyasal 1800 I. Kömür, Buhar, Demiryolu 1900 II. Kimyasallar & Petrol 1950 III.Transistör & Elektronik 1980 IV.Genetik, Robotik, Bilgisayar DIŞ TEHDİT OTORİTER YAPILANMA KAPALI GRUP KÜLTÜRÜ LİDER “KÜLT”Ü KATI HİYERARŞİLER HİYERARŞİLER ,, ,, ,, ,, ,, ,, NORMLAR İDEOLOJİLER İNANÇLAR BÜYÜMEK AZALAN MARJİNAL GETİRİ ARTAN MARJİNAL MALİYET DENETİM SORUNLARI PARÇALANMA TARİHİN ÖĞRETTİĞİ! TARİHİN genişleme tüm hegemonyaların genişleme doğasında vardır doğasında her genişleme maksimizasyonun her sıfırlandığı noktaya kadar sürer sıfırlandığı genişleme sınırlarında periferik genişleme ideolojiler ve dirençlerle (barbarlar), birlikte merkez içinde de (serfler, marjinaller) tarafından yıkılır. marjinaller) TARİHSEL DÖNGÜ TARİHSEL Kapitalizmin Doğası! Kapitalizmin rekabet yüksek tasarruf ve yatırım yüksek düşük maliyet düşük tüketim düşük işçi ücretleri Sermaye malları sektörü tüketim Sermaye malları sektöründen daha hızlı büyüyor büyüyor Ticaret hacminde artış Güç dengelerinde değişme Dünya Ticaret payları % Yıllar İngiltere ABD REKABET REKABET Almanya Fransa 1840 1880 1913 32 23 17 8 10 10 9 12 10 11 12 Serbest ticaretten korumacılığa Serbest “Infant Industry” argument! “Emperyalist” Yayılma Endüstriyel üretim fazlası Yeni Pazar ihtiyacı İşçi ücretlerinde artış Daha ucuz emeğin olduğu yerlere yatırım Fazla nüfusun kolonilere aktarılması Daha ucuz hammadde ve gıda ihtiyacı Pazar için siyasal, kültürel ve ekonomik Pazar “imaj” ve bunu destekleyen askeri güç ihtiyacı ihtiyacı DÜNYA SAVAŞI ÖNCESİ KOLONİLER Ülke İngiltere Fransa Almanya Belçika Portekiz Hollanda İtalya Koloni 55 29 10 1 8 8 4 Ülke alanı. 120,953 207,076 208,830 11,373 35,500 12,761 110,623 Koloni alanı 12,044,000 4,110,409 1,231,000 910,000 804,440 762,863 591,250 BUGÜN DE NELER OLUYOR? BUGÜN sanayi toplumundan bilgi toplumuna zorlama teknolojiden yüksek teknolojiye “milli ekonomi”den “dünya ekonomisi”ne “kısa vade”den “uzun vade”ye “merkeziyetçilik”ten “yerinden yönetime” “kurumsal” destekten “kendi” kendine yardıma “temsili” demokrasiden “katılımcı” demokrasiye “O” ya da “ÖTEKİ” den “ÇOK SEÇENEK” e en KÜRESEL DÜZEN KÜRESEL “Ulus Devlet” rolünün zayıflaması * Küreseli etkilemek için çok zayıf *Yerelle uğraşmak için aşırı hantal Yeni kültürel yapılanma (sınırlar?) “egemenlik” kavramının egemenlik” sorgulanması sorgulanması “ben” ve “biz” in değişmesi Tek dünya, tek ekonomi Entegre bir dünya ekonomisine doğru Küreselleşme:'tek ekonomi'. Önümüzdeki 30 yıl sonra paranın Önümüzdeki milliyeti olmayacak Gelişmekte olan ülkelergloballeşmeden Gelişmekte çıkar sağlıyor (Ör.Çin, Türkiye) 'Yoksulluk sorunu çözülecek' 'Yoksulluk Gelir Gelir dağılımı global ekonomiyle değil ülkelerin nasıl idare edildikleriyle ilgili bir sorun. Dünya giderek zenginleşiyor, Dünya yoksulluktan kurtuluyor, yoksulluktan insanların hayat kalitesi yükseliyor, insanların teknolojiye sahip olma oranı artıyor. Ülkeler arasındaki fiziki sınırlar kalkacak. Ülkeler Bugün internet sayesinde sınırlar kalktı. Bugün Para, bilgi ve işgücü serbestçe dolaşıyor. Para, İleride coğrafi sınırlar da kalkacak İleride ya da sembolik hale gelecek. İnsanların pasaportsuz dolaşabileceği bir İnsanların dünyaya doğru!! Bugün bu kadar. Neşeniz bol olsun !!! Prof. Erdal Yavuz ...
View Full Document

This note was uploaded on 11/16/2010 for the course MECHANICAL HUM102 taught by Professor A during the Spring '09 term at Yeditepe Üniversitesi.

Ask a homework question - tutors are online