DevrimlerCagi - DEVRMLER AI Tablonun eritteki alt yazs:...

Info iconThis preview shows pages 1–8. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
DEVRİMLER ÇAĞI
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
•Çalan müzik: “Marş-ı İttihad-ı Milli” (Ulusal Birlik Marşı) , Besteci: Fehime Sultan(Abdülaziz’in kızı) •Tablo’nun şeritteki alt yazısı: “Hürriyet, Musavat, Uhuvvet (Fransız devriminin “Liberty,Equality, Fraternity” sloganı Jön Türk’ler tarafından da yaygın olarak kullanıldı)
Background image of page 2
DEVRİMLER E ULUSÇULUK E MODERNİZM E TEPKİLER E SORULAR - SORUNLAR
Background image of page 3

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
1776 - 1815 CUMHURİYETÇİLİK E 1815 - 1830 “LİBERALİZM” E 1830 - 1871 “SOSYALİZM” E 1871 - 1914 EMPERYALİZM”
Background image of page 4
İngiliz siyasal geleneği E The Magna Carta (1215) E Parlamento E Anayasa (Common Law) E İngiliz iç şavaşı (1642-49) E Charles I – Parlamento mücadelesi h Thomas Hobbes, Leviathan (1651) h Devrim “The Glorious Revolution” (1688) E James II - Parlamento h John Locke, Second Treatise of Civil Government (1690)
Background image of page 5

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Bütün insanlar özgür ve eşittir E Aklın yolundaki doğa yasası insanlara haklar verir E Doğal haklar: E yaşama E özgürlük E mülkiyet John Locke (1632-1704)
Background image of page 6
3 . Estate – diğerleri 22,500,000 nüfus 98% burjuvazi 8% 1. Estate – din adamları(kilise) 150,000 nüfus .5 % arazi 15% vergiden muaf Üç “Estate” (sınıf) 2 . Estate – asiller 350,000 nüfus 1.5% arazi 20% sınırlı vergi
Background image of page 7

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Image of page 8
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 11/16/2010 for the course MECHANICAL HUM102 taught by Professor A during the Spring '09 term at Yeditepe Üniversitesi.

Page1 / 23

DevrimlerCagi - DEVRMLER AI Tablonun eritteki alt yazs:...

This preview shows document pages 1 - 8. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online