{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

Endustri_Devrimi - Gelişmenin önkoşulları Gelişmenin 1...

Info icon This preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: Gelişmenin önkoşulları: Gelişmenin 1. Sermaye birikimi 2. Pazar genişliği 3. Hammadde kaynakları 4. Özgür ve ucuz emek 5. Olumlu siyasal ve hukuksal 5. çerçeve DEĞİŞİM SÜRECİ DEĞİŞİM KEŞİFLER Pazar büyümesi Para artışı > Enflasyon Tüccar sınıfının gelişmesi Ticari sermaye birikimi Pazar için üretim Serflerin topraktan atılışı Kente göç Ucuz işgücü KAPİTALİZMİN ÖNCÜLERİ KAPİTALİZMİN İngiltere, Hollanda “İsveç, Norveç, Danimarka Belçika, Felemenk, Hollanda!” 18.yy Osmanlı kullanımından!!! “O bu işin daniskasını bilir !” Ama Danimarkalılar da Angora kazaklara bayılırlardı Neden İngiltere? Neden 1. Çitleme “Enclosure” 1. “koyunlar insanları yiyor” Thomas More Thomas “özgür emek” ! 2. Coğrafi konum 2. Coğrafi 3. Rekabetçi kültür feodal <> burjuva 3. Rekabetçi 4. Ham maddeler (demir, kömür) 4. Ham 5. Protestan Etiği (! Max Weber,The Prottestant estant Max Ethic and the Spirit of Capitalism ) Ethic 6. Düzenli talep : adi, günlük mallar 6. Düzenli adi, modern “kapitalist” ekonomiye geçiş modern feodal toplum dal > ticaret toplumu ticaret tarımsal ekonomi > endüstriyel ekonomi yel merkantilism antilism > ekonomik liberalizm AVRUPA TİCARET Avrupa ticaret ÜÇGENİ üçgeni !!! üçgeni Kapitalist gelişmenin sonuçları Kapitalist Çalışma koşullarının kötüleşmesi Çevresel bozulma (kent-kır) İşçi sınıfı “ghetto” ları İşbölümü özellikleri Makinalaşma İşin bütününden kopuş “yabancılaşma” İNGİLİZ ENDÜSTRİLEŞMESİ İNGİLİZ Kaynaklar: ucuz kömür, demir ve insan! ve Yeni üretim araçları 1733 Flying Shuttle (hareketli mekik) 1733 Flying 1765 Spinning Jenny (iplik eğirme 1765 Spinning makinası) makinası) 1785 Power Loom (mekanik tezgah) 1785 (mekanik 1793 Cotton Gin (çırçır makinası) 1793 (çırçır 1769 Steam Engine (buhar motoru) 1769 (buhar Genişleme (Küreselleşme!) Genişleme Ulaşım ve iletişimde devrim ! 1807 Robert Fulton “Buharlı gemi” 1830 George Stephenson “Lokomotif” 1839 Samuel Morse “Telgraf” 1855 İstanbul –Edirne telgraf hattı 1867 İzmir-Aydın demiryolu 1867 Alexandre Graham Bell “Telefon” 1892 Rudolph Diesel “Diesel Motoru” Liberal devlet ve birey Liberal Devlet ekonomiye müdahale edemez “Laisser faire” “Doğal yasa”lar ve “doğal haklar” “Pazar” da doğaldır ve yasalara tabidir Bencil azamileştirme= maximization Bencil “görünmez el” “The Invisible Hand” he “ekmek elden su gölden” DEĞİL! “Akşam yemeğimiz Akşam kasabın veya fırıncının kasabın iyilikseverlikleri değil kendi çıkarlarını kollamaları kendi sayesindedir” sayesindedir” Adam Smith Smith “GÜNEŞ BATMAYAN İMPARATORLUK” Devrim! yayılıyor Devrim! 1850’ler 1850’ler Fransa, Amerika 1870’lerden sonra Almanya İtalya Avusturya- Macaristan Rusya ve devamı... “SANAYİLEŞME” kimin sırtından ? Çocuk emeği Uzun çalışma Uzun saatleri saatleri Sosyal güvence Sosyal yokluğu yokluğu Survival wage Survival “boğaz tokluğu” GÜYA reformlar ! Factory Act of 1833 ‑ Factory 13 yaşından küçükler en fazla 9 saat ! en Ten Hours Bill (1847) ‑ Ten 13‑18 yaşarası kadın ve çocuklar 10 saatten ve en fazla çalıştırılmayacak fazla 1874’ de tekstil de işçilerinin , % 15’i 15’i 13 yaş altında 13 ÇELİŞKİLER ÇELİŞKİLER I. Feodal Sınıflar - Burjuvazi Fransız devrimi Fransız II. Burjuvazi - Proletarya Burjuvazi Sosyalizm ve İşçi Sınıfı mücadeleleri Sosyalizm III. Merkez - Çevre Emperyalizm ve Anti-Emperyalizm, Emperyalizm “ulusal kurtuluş savaşları” PİK DEMİR ÜRETİMİ (Tons) YIL 1720 1788 1796 1806 1823 1830 1839 1840 1843 1847 MİKTAR 25 68,3 150 244 455 677,417 1,248,781 1,396,400 1,215,350 1,999,608 ALINAN PATENTLER YIL 1771-1780 1781-1790 1791-1800 1801-1810 1811-1820 1821-1830 1831-1840 1841-1850 1851-1860 1861-1870 1871-1880 patent 297 512 675 936 1113 1545 2713 4654 17,596 22,027 31,921 HAM PAMUK İTHALİ (in l000 lb.) YIL 1771-1780 1781-1790 1791-1800 1801-1810 1811-1820 1821-1830 1831-1840 1841-1850 MİKTAR 55,721 183,861 320,166 693,706 1,214,790 2,009,000 3,874,000 6,136,000 PAMUKLU DOKUMA İHRACATI (in l000 yards) YIL 1821-1830 1831-1840 1841-1850 1851-1860 1861-1870 1871-1880 MİKTAR 3,396,000 5,873,000 10,344,000 19,970,000 24,239,000 36,955,000 ...
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern