Kuresellesme - KRESELLEME VE NSAN HAKLARI Hazrlayan Ferzan...

Info iconThis preview shows pages 1–5. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
KÜRESELLEŞME VE İNSAN HAKLARI Hazırlayan: Ferzan Durul
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Küreselleşme; Geri döndürülemez bir süreç Değişim ve gelişim Coğrafi sınırların daralması İletişim teknolojilerinin gelişimiyle ilişkilerin artması Çağdaşlaşma Sermayenin, mal ve hizmetlerin serbest dolaşımı Farklı kültürlerin birbirlerinden haberdar olması Dünyada siyasal sınırların kalkması Tüketicileri birbirine benzetme eğilimi
Background image of page 2
Küreselleşmenin Kökeni ve Ortaya Çıkışı Eğer sadece küreselleşme kavramını (küreselleşmenin değil) tarihini araştıracak olursak 20 Haziran 1969 dan başlatabiliriz.Bu tarih Neil Armstrong’un yeryüzüne bir bütün olarak baktığı tarihtir. Eğer küreselleşme sadece beşeri ilişkilerin artması olarak bakarsak da, insanlık tarihi kadar eski olduğunu da düşünebiliriz. Kimilerine göre büyük dinlerin ortaya çıktığı M.Ö 800 yılına kadar götürülebilir. Kimilerine göre siyasi ve sosyal küreselleşme coğrafi keşiflere kadar uzanır.
Background image of page 3

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Ancak tartışmasız bir gerçek var ki, özellikle 20. yüzyılda küreselleşmenin hızı artmıştır. Bunun
Background image of page 4
Image of page 5
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 12

Kuresellesme - KRESELLEME VE NSAN HAKLARI Hazrlayan Ferzan...

This preview shows document pages 1 - 5. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online