Osmanli_+Devleti - KONUMUZ OSMANLI “DEVLET”İ OSMANLI...

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: KONUMUZ : OSMANLI “DEVLET”İ OSMANLI BİLİNEN TARİH ANALİZLERİNDEN BİRAZ FARKLI BİR YAKLAŞIMLA ANALİZ KONULARI ANALİZ GEOPOLİTİK DEVLET DEVLET EKONOMİ EKONOMİ TOPLUM TOPLUM TANIMLAR & YAKLAŞIMLAR TANIMLAR YAKLAŞIMLAR Feodal Feodal Asyatik (Karl Marx) Despotik (Aydınlanma + Karl Wittfogel) Redistributive (Karl Polanyi) Tributary (Vergisel) (Samir Amin) (Vergisel) ( “FEODAL” mi? FEODAL” mi? Ekonomi dışı denetim ! “Mülkiyet” farklılığı! “Artı-değer”e el koyma : “Vergi” x “Rant”? Toplumsal değişim koşulları Toplumsal dikey mobilite / hiyerarşi DEVLET yatay mobilite PAZAR “YENİDEN ÜRETİM” KOŞULLARI KOŞULLARI YENİDEN Dengeler (HAD) Sınıfsal dinamikler (Değişmezlik) Bir “sosyolojik” ayrım: “STATÜ” TOPLUMU “SINIF” TOPLUMU DENETİM MEKANİZMALARI DENETİM Otokontrol Yerel kontrol (Mahalle Baskısı ) Yerel İdeoloji ! “Statik” algılama “denetim dışı kimlikler” BİRLİK ve BÜTÜNLÜĞE TEHDİT ! “DÜZEN” in KORUNMASI in Devletin “dirlik ve düzeni” Devletin “bekası” O zamandan bugünlere: “İttihat ve Terakki” “İmtiyazsız sınıfsız, kaynaşmış kitle!” “Ülkemizin birlik ve bütünlüğü” vb. EKONOMİK SINIRLAR EKONOMİK “Devlet” in ihtiyaçları ve “İAŞE” Devlet” nin temini nin • Dış ticaret rejimi: Dış • KORUMACILIK YOK! • “Kaçak” Yatırım!: VAKIFLAR ! EKONOMİ POLİTİKALARI EKONOMİ İç politika = KORUMACILIK Sonuç > yetersiz sermaye birikimi Dış Politika = SERBEST TİCARET “kapitülasyonlar” Sonuç > yetersiz devlet gelirleri GEREKÇE: Mülkiyetin denetimi GEREKÇE: yoluyla adil yönetim yoluyla Referans: “Daire-i Adl DAİRE-İ ADL (Adalet Çemberi) DAİRE-İ ADL (Adalet Çemberi) 1. Adldir mucib-i salâh-ı cihan 1. Dünyada barışı sağlayan adalettir 2. Cihan bir bağdır dîvarı devlet 2. Dünya duvarı devlet olan bir bağdır devlet olan bir bağdır 3. Devletin nâzımı şeriattır 3. Devletin düzende tutan şeriattır 4. Şeriate olamaz hiç hâris illa mülk 4. Şeriat ancak mülk (ülke) ile korunur (ülke) ile korunur 5. Mülk zabt eylemez illa leşker Mülk ancak ordu ile zaptedilir ordu ile zaptedilir 6. Leşkeri cem’ idemez illa mal 6. Ordu, ancak mal ile toplanır 7. Malı cem’ eyleyen raiyyettir 7. Malı (toplayan) üreten (reaya) halktır 8. Raiyyeti kul ider padişah-ı aleme adl 8. Halkı padişaha adalet kul yapar (bağlar) adalet kul yapar (bağlar) DAİRE-İ ADL (ADALET ÇEMBERİ) ADALET DEVLET DEVLET HALK ŞERİAT MAL ORDU ÜLKE ÇÖZÜLME ÇÖZÜLME Dünya gelişmeleri Enflasyon Yerel üretimin çöküşü Hammadde ihracının artması Hammadde Ticarileşme Ticarileşme Parasallaşma (Monetizasyon) Parasallaşma SONUÇ SONUÇ Yerel çıkar gurupları “Artı” akışında değişim Toprak aristokrasisi: Toprak “Çiftlik” ler Ayanlar ve Derebeyleri DİRENİŞLER DİRENİŞLER Loncaların direnişi ESNAF-TARİKAT-YENİÇERİ İSYANLAR İstanbul ve bütün imparatorlukta 16 - 19.yy arasında sürekli EKONOMİK,SOSYAL SONUÇLAR SONUÇLAR Hazinenin iflası İLTİZAM sistemi İLTİZAM >MÜLTEZİM “Özelleştirme!!” Merkezi denetimin İFLASI KIRSAL DEĞİŞİM KIRSAL MÜLTEZİM sınıfı ÇİFTLİK lerin gelişmesi ÇİFTLİK Yerel güçler 1: AYAN , EŞRAF , KADI AYAN Yerel güçler 2: EFELER, EŞKİYA EFELER, DAVRANIŞLAR DAVRANIŞLAR TEKÇİ OTORİTER DEVLETİN BÜTÜNLÜĞÜ VE BEKASI “ELİTLER” İN İN “DEVLETİ KURTARMA” “GÖREV”İ HALKIN TESLİMİYETİ “ÖTEKİ” VE “DÜŞMAN” Hangi devlet uluslararası ilişkilerde Türkiye’nin en iyi DOSTUDUR? Türkiye’nin DİĞER MÜSLÜMAN 9% AVRUPA 7% CEVAP YOK DİĞER 8% 3% ABD 27% PAKİSTAN 4% AZERBAYCAN 6% DOSTU YOK 34% KKTC 2% Hangi devlet uluslararası ilişkilerde Türkiye nin en büyük DÜŞMANIDIR? Türkiye DİĞER MÜSLÜMAN 4% AVRUPA 8% DİĞER 5% CEVAP YOK 8% ABD 21% DÜŞMANI YOK 3% HERKES 4% IRAK İRAN 5% YUNANİSTAN 34% 3% SURİYE 2% RUSYA 3% BİREYİN DÜNYAYA BAKIŞI BİREYİN Bükemediğin el Eğilen baş Ayıya dayı Koyun çobansız Sürüden ayrılanı Komşunun tavuğu vs. GEÇMİŞTEN BUGÜNE GEÇMİŞTEN NE KADAR DEĞİŞTİ? BU GÜNLÜK BU KADAR. GÜLE GÜLE ...
View Full Document

Ask a homework question - tutors are online