{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

tapdoc1 - Tp c 1 p 129 LSV Tn Trn Maryann Ngoi hnh#1 Bnh...

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
T p đ c 1, p. 129 – LSV Tên: Tr n Maryann Ngo i hình Tính tình H c gì/ làm gì? Thích gì? Ngo i hình Tính tình H c gì/ làm gì? Thích gì? #1 Bình th ng ườ D tính Làm vi c háng Nói chuy n v i b n Tìm b n Nam, bình th ng ườ D tính Làm vi c háng Nói chuy n v i b n #2 Không x u, cao, da tr ng và tóc dài D ch u, c i m , chân thành T t nghi p đ i h c ạ ọ Bóng r đi du l ch Tìm b n Cao h n ơ minh D ch u, c i m , chân thành T t nghi p đ i h c ạ ọ Bóng r đi du l ch #3 Cao 1,63m S ng chân thành Tình c m luôn quan tâm Làm công ty Tình c m Tìm b n Đ p trai và cao S ng
Background image of page 1
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Ask a homework question - tutors are online