hấ - Trn Maryann Bi tp 61 Bn thn ca em tn l Tiffany....

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Tr n Maryann Bài t p 61 B n thân cùa em tên là Tiffany. Năm nay Tiffany 18 tu i. Tiffany h c ngành hóa tr ng Stonehill College. Ngo i hình c a Tiffany không cao không th p, tóc dài màu ườ đen, m t nâu, m t vuông, d nhìn và đeo kình.Tính tình cùa Tiffany r t d tính, hi n và
Background image of page 1
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.
Ask a homework question - tutors are online