VTN 102 viet luan 1

VTN 102 viet luan 1 - Trn Maryann Bi tp vit lun#1 Cn phng...

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Tr n Maryann Bài t p vi t luân #1 ế Căn phòng ng c a em không l n không nh . Phòng ng c a em cũng đ p. Phòng ng ủ ủ ủ ủ c a em màu tím và màu tr ng. Trong phòng có m t cái c a s . Gi ng c a em c nh ử ổ ườ ở ạ c a s . Bàn h c c a em c nh gi ng. Trên bàn h c em đ cái mày tính xách tay,
Background image of page 1
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Ask a homework question - tutors are online