{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

Stat hw - Blm 1 Sonlu zdevirler 1.1 Sonlu zdevinir(FA...

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Bölüm 1 Sonlu Özdevirler 1.1. Sonlu Özdevinir (FA) Modeli Sonlu özdevinir ( finite automata : FA) modeli, kesikli giriş ve çıkışları olan matematiksel bir modeldir. Bu model birçok donanım ve yazılım sisteminin modellenmesinde kullanılır. Metin düzenleyici ( text editor ) ve derleyicilerin belirli kesimleri ile zamanuyumlu dizsel devreler ( synchronous sequential circuits ) sonlu özdevinir modeline uygun yazılım ve donanım sistemlerine örnek olarak verilebilir. Hatta sayısal bilgisayarlar bile bu modele uygun sistemler olarak görülebilir. Dolayısıyla bilgisayar bilimleri ve mühendisliği için sonlu özdevinir modeli, çok kullanılan önemli bir modeldir. Sonlu özdevinirler için, bu kitapta, modelin ingilizce adının baş harflerinden oluşan ve yaygın biçimde kullanılan FA kısa adı kullanılaxcaktır. Sonlu özdevinir modelinin birçok türü mardır. Sonlu özdevinirleri öncelikle: a. Sonlu durumlu tanıyıcı ( finite state recognizer ) b. Çıkış üreten özdevinir modelleri olarak olarak sınıflandırmak mümkündür. Bu sınıfların her birinin de kendi içinde alt sınıfları vardır. Ancak kısaca “sonlu özdevinir” ya da FA denilince, temel model olan “deterministik sonlu durumlu tanıyıcı” modeli anlaşılır. 1.1.1. Deterministik Sonlu Özdevinir (DFA) Modeli Temel modelde, deterministik sonlu özdevinir bir beşli olarak tanımlanır. DFA = < Q, Σ , δ , q 0 , F > Q : Sonlu sayıda durum içeren Durumlar Kümesi.
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Özdevinirler Kuram ve ı Biçimsel Diller Σ : Sonlu sayıda giriş simgesinden oluşan Giriş Alfabesi q 0 : Başlangıç durumu. (q 0 Q) Başlangıç durumu durumlar kümesinin bir elemanı olduğuna göre Q boş olmayan (içinde en azından q 0 bulunan) bir kümedir. F : Uç durumlar kümesi. Durumlar kümesinin bir altkümesidir : F Q δ : Durum geçiş işlevi ( transition function ) Durum geçiş ya da kısaca geçiş işlevi, (Q x Σ )’dan Q’ya bir eşleme oluşturur. Temel modelde geçiş işlevi ile her (durum, giriş simgesi) çiftine bir (durum) eşlenmektedir. Bu durumlardan ilki “şimdiki durum”, ikincisi ise “sonraki durum” olarak adlandırılırsa, durum geçiş işlevi ile her “şimdiki durumi, giriş simgesi) çiftine bir (sonraki durum) eşlendiği söylebilir. Matematiksel olarak geçiş işlevi: δ (q i , a) = q j q i Q, a Σ q j Q olarak tanımlanır. Yukarıdaki tanımdan anlaşıldığı gibi, temel FA modeli deterministik bir modeldir. Bu model kısaca DFA ( deterministic finite automata ) olarak adlandırılır. Kısaca FA ( finite automata ) denildiğinde de DFA modeli anlaşılır. Bu modele göre, FA q 0 durumundan başlar ve uygulanan her giriş simgesi ile yeni bir duruma geçer. Her an FA’nın bulunduğu durum kesin olarak bellidir.
Background image of page 2
Image of page 3
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 41

Stat hw - Blm 1 Sonlu zdevirler 1.1 Sonlu zdevinir(FA...

This preview shows document pages 1 - 3. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon bookmark
Ask a homework question - tutors are online