گزارش عم&Ug

گزارش عم&Ug

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: ‫وزارت ﺻﻨﺎﻳﻊ و ﻣﻌﺎدن‬ ‫ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﻧﻮﺳﺎزي ﻣﻌﺎدن و ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻣﻌﺪﻧﻲ اﻳﺮان‬ ‫ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي و ﺗﻮﺳﻌﻪ‬ ‫ﮔﺰارش ﻋﻤﻠﻜﺮد اﻛﺘﺸﺎف ﻣﻮاد ﻣﻌﺪﻧﻲ ﻛﻞ ﻛﺸﻮر‬ ‫در ﺳﺎل 6831‬ ‫ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ اﻛﺘﺸﺎف‬ ‫ﺑﻬﺎر 78‬ ‫ﺑﺴﻤﻪ ﺗﻌﺎﻟﻲ‬ ‫ﺑﺮ اﺳﺎس اﻃﻼﻋﺎت اﺧﺬ ﺷﺪه از ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎي ﺻﻨﺎﻳﻊ و ﻣﻌـﺎدن اﺳـﺘﺎﻧﻬﺎ ، و ﺳـﺎزﻣﺎﻧﻬﺎ و ﺷـﺮﻛﺘﻬﺎي‬ ‫ﻣﻌﺪﻧﻲ، ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺻﺮف ﺷﺪه در ﺑﺨﺶ اﻛﺘﺸﺎف ﻛﺸﻮر در ﺳﺎل 6831 ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ 067 ﻣﻴﻠﻴﺎرد رﻳﺎل ﮔﺮدﻳـﺪه‬ ‫اﺳﺖ. اﻳﻦ رﻗﻢ ﺣﺠﻢ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻛﺘﺸﺎﻓﺎت ﻣﻘـﺪﻣﺎﺗﻲ و ﺗﻔﺼـﻴﻠﻲ را ﺑﻴـﺎن ﻧﻤـﻮده و ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬـﺎي ﺳـﺎزﻣﺎن‬ ‫زﻣﻴﻦﺷﻨﺎﺳﻲ و اﻛﺘﺸﺎﻓﺎت ﻣﻌﺪﻧﻲ ﻛﺸﻮر در زﻣﻴﻨﻪ ﺗﻬﻴﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﭘﺎﻳﻪ زﻣﻴﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﻧﺸﺪه و رﻗﻢ ﻣﺮﺑﻮط‬ ‫ﺑﻪ آن ﺳﺎزﻣﺎن ﺻﺮﻓﺎ در ﺑﺨﺶ اﻛﺘﺸﺎﻓﺎت ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﻲ و ﺗﻔﺼﻴﻠﻲ اﺳﺖ.‬ ‫ﺑﻴﺶ از 004 ﻣﻴﻠﻴﺎرد رﻳﺎل از ﻫﺰﻳﻨﻪ اﻛﺘﺸﺎﻓﻲ در ﻛﺸﻮر ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﻧﻮﺳﺎزي ﻣﻌﺎدن و‬ ‫ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻣﻌﺪﻧﻲ اﻳﺮان ﺻﺮف ﮔﺮدﻳﺪه و اﻳﻦ در ﺣﺎﻟﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﺳﺎل 58 از ﻣﻘﺪار 027 ﻣﻴﻠﻴـﺎرد رﻳـﺎل‬ ‫ﻛﻞ ﻛﺸﻮر ﺳﻬﻢ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻌﺎدن ﺣﺪود 072 ﻣﻴﻠﻴﺎرد رﻳﺎل ﺑﻮده اﺳﺖ . ﺑﺨﺶ ﻏﻴﺮدوﻟﺘﻲ ﺑﺎ ﺻﺮف‬ ‫ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺣﺪود 003 ﻣﻴﻠﻴﺎرد رﻳﺎل ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﺤﺴﻮﺳﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎل 58 در ﺟﺎﻳﮕﺎه ﺑﻌﺪي ﻗﺮار‬ ‫دارد . 041 ﻣﻴﻠﻴﺎرد رﻳﺎل از اﻳﻦ رﻗﻢ در ﺑﺨﺶ ﻣﻮاد ﻣﻌﺪﻧﻲ ﻃﺒﻘﻪ 2 ، ﺣﺪود 06 ﻣﻴﻠﻴﺎرد رﻳﺎل در ﺑﺨﺶ‬ ‫ﻣﻮاد ﻣﻌﺪﻧﻲ ﻃﺒﻘﻪ ﻳﻚ و ﺣﺪود 001 ﻣﻴﻠﻴﺎرد رﻳﺎل در اﻛﺘﺸﺎف ﺳﻨﮓ ﺗﺰﺋﻴﻨﻲ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ.‬ ‫در ﻣﺠﻤﻮع روﻧﺪ اﻓﺰاﻳﺸﻲ ﺻﺮف ﻫﺰﻳﻨﻪ در ﺑﺨﺶ اﻛﺘﺸﺎف ﻛﺸﻮر ﻛﻪ از ﺳﺎل 1831 آﻏﺎز ﮔﺮدﻳـﺪه‬ ‫در ﺳﺎل 68 ﻧﻴﺰ ﺣﻔﻆ ﺷﺪه و اﻣﻴﺪ اﺳﺖ ﺑﺎ رﻓﻊ ﺑﺮﺧﻲ ﻣﻮاﻧﻊ و ﻫﻤﻜﺎري ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎي ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﻴﻌﻲ‬ ‫و ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ ﺷﺎﻫﺪ ﮔﺴﺘﺮش ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎي اﻛﺘﺸﺎف ﻛﺸﻮر ﺑﺎﺷـﻴﻢ. زﻳـﺮا ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺑﺨـﺶ‬ ‫ﻣﻌﺪن در ﮔﺮو اﻛﺘﺸﺎف ذﺧﺎﻳﺮ ﻣﻮاد ﻣﻌﺪﻧﻲ اﺳﺖ.‬ ‫ﺣﻔﺮ ﮔﻤﺎﻧﻪ ﻛﻪ ﺑﻌﻨﻮان ﻳﻜﻲ از ﺷﺎﺧﺼﻬﺎي ﭘﺮﻫﺰﻳﻨﻪ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻣﻌﺪﻧﻲ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ در ﺳـﺎل‬ ‫68 رﺷﺪ ﻧﺴﺒﺘﺎ ﺧﻮﺑﻲ داﺷﺘﻪ و از 000341 ﻣﺘـﺮ در ﺳـﺎل 58 ﺑـﻪ ﺑـﻴﺶ از 000512 ﻣﺘـﺮ در ﺳـﺎل 68‬ ‫رﺳﻴﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ از اﻳﻦ ﻣﻘﺪار 000261 ﻣﺘﺮ ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻌﺎدن اﻧﺠـﺎم ﺷـﺪه اﺳـﺖ. ﻻزم ﺑـﻪ‬ ‫ذﻛﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻴﺰان ﺣﻔﺎري در ﺳﺎل 28 ﺣﺪود 00005 ﻣﺘﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ.‬ ‫ﮔﺰارش ﻛﺎﻣﻞ در ﭘﺎﻳﮕﺎه اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﻣﻌـﺎدن اﻳـﺮان )‪ (www.imidro.org‬ﻗﺎﺑـﻞ‬ ‫اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.‬ ‫ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ رﺷﺪ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎي ﻣﻮاد ﻣﻌﺪﻧﻲ و اﻫﻤﻴﺖ اﻳﻦ ﺑﺨﺶ در ﺗﻬﻴﻪ ﻣﻮاد اوﻟﻴﻪ ﻛﺎرﺧﺎﻧﺠـﺎت ﻣﻬـﻢ‬ ‫ﻧﻈﻴﺮ ﻛﺎرﺧﺎﻧﺠﺎت ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻓﻮﻻد ، آﻟﻮﻣﻴﻨﻴﻮم و ﻣﺲ ، ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻛﺘﺸـﺎﻓﺎت از اﻫﻤﻴـﺖ وﻳـﮋه اي ﺑﺮﺧـﻮردار‬ ‫اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﻦ ﻛﺸﻮر ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺴﺖ ﺑﻪ آن ﺗﻮﺟﻪ ﺧﺎﺻﻲ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.‬ ‫ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎي زﻣﻴﻦ ﺷﻨﺎﺳﻲ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻌﺎدن ﺑﻌﻨﻮان ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎي ﺗﻮﺳﻌﻪاي در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ ﺗﻼش ﺧـﻮد‬ ‫را ﺑﻪ ﮔﺴﺘﺮش اﻛﺘﺸﺎﻓﺎت ﻛﺸﻮر )ﺣﺘﻲ اﻻﻣﻜﺎن ﺑـﺎ ﻓﻌﺎﻟﻴـﺖ ﺑﺨـﺶ ﺧﺼﻮﺻـﻲ( ﻣﻌﻄـﻮف داﺷـﺘﻪ اﻧـﺪ.‬ ‫ﺳﺎزﻣﺎن زﻣﻴﻦ ﺷﻨﺎﺳﻲ ﺑﺎ ﺗﻬﻴﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز اﻳﻦ ﺑﺨـﺶ و اراﺋـﻪ ﺑـﻪ ﻋﻤـﻮم اﺳـﺘﻔﺎده ﻛﻨﻨـﺪﮔﺎن و‬ ‫ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻌﺎدن ﺑـﺎ آﻣـﺎده ﺳـﺎزي زﻣﻴﻨـﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴـﺖ اﻛﺘﺸـﺎﻓﻲ و ﺗـﻼش در ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪﺳـﺎزي ﺑﺨـﺶ‬ ‫ﺧﺼﻮﺻﻲ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎي ﺷﺮﻛﺘﻬﺎي ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ ﻋﻮاﻣﻞ اﺟﺮاي ﺳﻴﺎﺳﺘﻬﺎي ﻛﻠﻲ ﺑﺨﺶ ﻣﻲﺑﺎﺷﻨﺪ.‬ ‫ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻫﺰﻳﻨﻪﻫﺎي ﺗﻘﺮﻳﺒﻲ اﻛﺘﺸﺎﻓﻲ ﻛﺸﻮر ﻃﻲ ﺳﺎلﻫﺎي 68 - 18‬ ‫ارﻗﺎم ﺑﻪ ﻣﻴﻠﻴﺎرد رﻳﺎل‬ ‫ﺳﺎل 68‬ ‫504‬ ‫45‬ ‫203‬ ‫167‬ ‫ﺳﺎل 58‬ ‫272‬ ‫041‬ ‫013‬ ‫227‬ ‫ﺳﺎل 48‬ ‫531‬ ‫37‬ ‫722‬ ‫534‬ ‫ﺳﺎل 38‬ ‫201‬ ‫29‬ ‫702‬ ‫104‬ ‫ﺳﺎل 28‬ ‫05‬ ‫321‬ ‫26‬ ‫532‬ ‫ﺳﺎل 18‬ ‫71‬ ‫07‬ ‫03‬ ‫711‬ ‫ﺷﺮح‬ ‫ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﻮﺳﻌﻪ‬ ‫ﺳﺎزﻣﺎن زﻣﻴﻦ ﺷﻨﺎﺳﻲ‬ ‫ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﻲ *‬ ‫ﺟﻤﻊ ﻛﻞ‬ ‫* اﺳﺘﺎﻧﻬﺎي ﻗﻢ و ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن آﻣﺎر ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎي اﻛﺘﺸﺎﻓﻲ در ﺳﺎل 68 را اراﺋﻪ ﻧﺪادهاﻧﺪ.‬ ‫ﻧﻤﻮدار ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي اﻛﺘﺸﺎﻓﻲ ﻛﻞ ﻛﺸﻮر‬ ‫ﻃﻲ ﺳﺎلﻫﺎي 68 - 1831‬ ‫167‬ ‫227‬ ‫008‬ ‫007‬ ‫006‬ ‫534‬ ‫005‬ ‫104‬ ‫004‬ ‫532‬ ‫711‬ ‫003‬ ‫002‬ ‫001‬ ‫0‬ ‫ﻣﻴﻠﻴﺎرد رﻳﺎل‬ ‫ﺳﺎل 68‬ ‫ﺳﺎل 18‬ ‫ﺳﺎل 28 ﺳﺎل 38‬ ‫ﺳﺎل 48 ﺳﺎل 58‬ ‫ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﻮﺳﻌﻪ‬ ‫ﺳﺎزﻣﺎن زﻣﻴﻦ ﺷﻨﺎﺳﻲ‬ ‫ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﻲ *‬ ‫ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺗﻘﺮﻳﻴﻲ ﺑﺨﺸﻬﺎي اﻛﺘﺸﺎﻓﻲ ﻛﺸﻮر )ﺑﺮ اﺳﺎس ﺣﺠﻢ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻛﺘﺸﺎﻓﻲ(‬ ‫ﺳﺎل 28‬ ‫000008‬ ‫000007‬ ‫000006‬ ‫000005‬ ‫ﻣﻴﻠﻴﻮن رﻳﺎل‬ ‫000004‬ ‫000003‬ ‫000002‬ ‫000001‬ ‫0‬ ‫ﺳﺎزﻣﺎن زﻣﻴﻦ ﺷﻨﺎﺳﻲ‬ ‫ﺳﺎل 28‬ ‫ﺳﺎل 38‬ ‫ﺳﺎل 48‬ ‫ﺳﺎل 58‬ ‫ﺳﺎل 68‬ ‫5218.212321‬ ‫572.27229‬ ‫52.13037‬ ‫42.005931‬ ‫82.05735‬ ‫ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﻮﺳﻌﻪ‬ ‫10794‬ ‫862201‬ ‫801531‬ ‫354272‬ ‫000504‬ ‫ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﻲ‬ ‫91916‬ ‫748602‬ ‫546622‬ ‫099903‬ ‫259103‬ ‫ﺟﻤﻊ ﻛﻞ‬ ‫238432‬ ‫783104‬ ‫487434‬ ‫657727‬ ‫207067‬ ‫ﺳﺎل 38‬ ‫ﺳﺎل 48‬ ‫ﺳﺎل 58‬ ‫ﺳﺎل 68‬ ‫ﺟﺪول ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺣﺠﻢ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎي اﻛﺘﺸﺎﻓﻲ ﻛﺸﻮر در ﺳﺎلﻫﺎي 28 اﻟﻲ 68‬ ‫ﺟﻤﻊ ﻛﻞ‬ ‫ﺳﺎل‬ ‫68‬ ‫550512‬ ‫28902‬ ‫7671201‬ ‫196361‬ ‫5.28074‬ ‫ﺳﺎل‬ ‫58‬ ‫7.486341‬ ‫83061‬ ‫339129‬ ‫68979‬ ‫054‬ ‫ﺳﺎل‬ ‫48‬ ‫480501‬ ‫34251‬ ‫8.329574‬ ‫15907‬ ‫27.921‬ ‫ﺳﺎل‬ ‫38‬ ‫88668‬ ‫0948‬ ‫539945‬ ‫680311‬ ‫92.67‬ ‫78388‬ ‫8671‬ ‫ﺳﺎل‬ ‫28‬ ‫08594‬ ‫09731‬ ‫953581‬ ‫790901‬ ‫59.6241‬ ‫520561‬ ‫9.228021‬ ‫ﺳﺎل‬ ‫68‬ ‫55434‬ ‫8174‬ ‫214499‬ ‫64552‬ ‫5.73‬ ‫50.483‬ ‫88.5971‬ ‫ﺳﺎل‬ ‫58‬ ‫69513‬ ‫62721‬ ‫725909‬ ‫60523‬ ‫504‬ ‫50.3992‬ ‫92.9421‬ ‫ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﻲ‬ ‫ﺳﺎل‬ ‫48‬ ‫20973‬ ‫91641‬ ‫424664‬ ‫81153‬ ‫27.37‬ ‫7.4481‬ ‫228.4811‬ ‫ﺳﺎل‬ ‫38‬ ‫40693‬ ‫0027‬ ‫401505‬ ‫75183‬ ‫92‬ ‫28411‬ ‫398‬ ‫ﺳﺎل‬ ‫28‬ ‫9538‬ ‫98601‬ ‫758071‬ ‫04801‬ ‫54.2‬ ‫5014‬ ‫7.071‬ ‫ﺳﺎل‬ ‫68‬ ‫000461‬ ‫4678‬ ‫55761‬ ‫54665‬ ‫54‬ ‫541‬ ‫37.835‬ ‫ﺳﺎل‬ ‫58‬ ‫7.880601‬ ‫2133‬ ‫24801‬ ‫29633‬ ‫54‬ ‫63.923‬ ‫38.2351‬ ‫ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﻮﺳﻌﻪ‬ ‫ﺳﺎل‬ ‫48‬ ‫28346‬ ‫421‬ ‫8.9946‬ ‫33402‬ ‫65‬ ‫195‬ ‫73.65‬ ‫ﺳﺎل‬ ‫38‬ ‫54193‬ ‫0921‬ ‫77763‬ ‫65373‬ ‫54‬ ‫5061‬ ‫924‬ ‫ﺳﺎل‬ ‫28‬ ‫08452‬ ‫1803‬ ‫28301‬ ‫07541‬ ‫5.7‬ ‫025‬ ‫2.801‬ ‫ﺳﺎل‬ ‫68‬ ‫0067‬ ‫0057‬ ‫00601‬ ‫00518‬ ‫00074‬ ‫08242‬ ‫3.511‬ ‫ﺳﺎل‬ ‫58‬ ‫0006‬ ‫0‬ ‫4651‬ ‫88713‬ ‫8‬ ‫0007‬ ‫52656‬ ‫15972‬ ‫ﺳﺎزﻣﺎن زﻣﻴﻦ ﺷﻨﺎﺳﻲ‬ ‫ﺳﺎل‬ ‫48‬ ‫0082‬ ‫005‬ ‫0003‬ ‫00451‬ ‫75‬ ‫00021‬ ‫00054‬ ‫0621‬ ‫ﺳﺎل‬ ‫38‬ ‫9397‬ ‫0‬ ‫4508‬ ‫37573‬ ‫92.2‬ ‫00357‬ ‫644‬ ‫ﺳﺎل‬ ‫28‬ ‫14751‬ ‫02‬ ‫0214‬ ‫78638‬ ‫7141‬ ‫004061‬ ‫445021‬ ‫ﻣﺘﺮ‬ ‫ﻣﺘﺮ‬ ‫ﻣﻜﻌﺐ‬ ‫ﻣﺘﺮ‬ ‫ﻣﻜﻌﺐ‬ ‫ﻋﺪد‬ ‫ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ‬ ‫ﻣﺮﺑﻊ‬ ‫ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ‬ ‫ﻣﺮﺑﻊ‬ ‫ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ‬ ‫ﻣﺮﺑﻊ‬ ‫ﺣﻔﺮ ﮔﻤﺎﻧﻪ‬ ‫ﺣﻔﺮ ﺗﻮﻧﻞ و اﻛﻠﻮن‬ ‫ﺣﻔﺎرﻳﻬﺎي ﺳﻄﺤﻲ )ﺗﺮاﻧﺸﻪ و ﭼﺎﻫﻚ(‬ ‫ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮔﻴﺮي و آﻧﺎﻟﻴﺰ‬ ‫ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ژﺋﻮﻓﻴﺰﻳﻚ‬ ‫ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ژﺋﻮﺷﻴﻤﻲ‬ ‫ﻧﻘﺸﻪ زﻣﻴﻦ ﺷﻨﺎﺳﻲ‬ ‫1‬ ‫2‬ ‫3‬ ‫4‬ ‫5‬ ‫6‬ ‫7‬ ‫واﺣﺪ‬ ‫ﻧﻮع ﻋﻤﻠﻴﺎت‬ ‫ردﻳﻒ‬ ‫ردﻳﻒ‬ ‫1‬ ‫2‬ ‫3‬ ‫4‬ ‫5‬ ‫6‬ ‫7‬ ‫7.53474 14.74986 50.90842‬ ‫19.9442‬ ‫291.1052 21.33703‬ ‫ﺟﺪول ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺗﻘﺮﻳﺒﻲ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎي اﻛﺘﺸﺎﻓﻲ ﻛﺸﻮر در ﺳﺎلﻫﺎي 28 اﻟﻲ 68 )ﺑﺮ اﺳﺎس ﺣﺠﻢ ﻋﻤﻠﻴﺎت(‬ ‫ﻣﻴﻠﻴﻮن رﻳﺎل‬ ‫ﺟﻤﻊ ﻛﻞ‬ ‫ﺳﺎل‬ ‫68‬ ‫408072‬ ‫81403‬ ‫301451‬ ‫07524‬ ‫0498‬ ‫8894‬ ‫64434‬ ‫962555‬ ‫207067‬ ‫ﺳﺎل‬ ‫58‬ ‫613281‬ ‫41184‬ ‫238831‬ ‫67262‬ ‫43142‬ ‫65931‬ ‫775841‬ ‫402285‬ ‫657727‬ ‫ﺳﺎل‬ ‫48‬ ‫691621‬ ‫92744‬ ‫02027‬ ‫76481‬ ‫07102‬ ‫38251‬ ‫36905‬ ‫728743‬ ‫487434‬ ‫ﺳﺎل‬ ‫38‬ ‫083601‬ ‫52212‬ ‫09428‬ ‫71622‬ ‫00564‬ ‫04771‬ ‫85142‬ ‫011123‬ ‫783104‬ ‫ﺳﺎل‬ ‫28‬ ‫64095‬ ‫58602‬ ‫63081‬ ‫79261‬ ‫90824‬ ‫30561‬ ‫19441‬ ‫668781‬ ‫238432‬ ‫ﺳﺎل‬ ‫68‬ ‫55434‬ ‫45141‬ ‫261941‬ ‫4446‬ ‫3131‬ ‫69‬ ‫83962‬ ‫265142‬ ‫259103‬ ‫ﺳﺎل‬ ‫58‬ ‫69513‬ ‫87183‬ ‫924631‬ ‫7218‬ ‫57141‬ ‫847‬ ‫93781‬ ‫299742‬ ‫099903‬ ‫ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﻲ‬ ‫ﺳﺎل‬ ‫48‬ ‫20973‬ ‫75834‬ ‫46996‬ ‫0878‬ ‫0852‬ ‫164‬ ‫27771‬ ‫613181‬ ‫546622‬ ‫ﺳﺎل‬ ‫38‬ ‫52574‬ ‫00081‬ ‫66757‬ ‫1367‬ ‫758‬ ‫6922‬ ‫20431‬ ‫774561‬ ‫748602‬ ‫ﺳﺎل‬ ‫28‬ ‫13001‬ ‫43061‬ ‫68071‬ ‫6261‬ ‫47‬ ‫114‬ ‫5724‬ ‫53594‬ ‫91916‬ ‫ﺳﺎل‬ ‫68‬ ‫948712‬ ‫4678‬ ‫1533‬ ‫62891‬ ‫8292‬ ‫63‬ ‫26161‬ ‫619862‬ ‫000504‬ ‫ﺳﺎل‬ ‫58‬ ‫022341‬ ‫6399‬ ‫8612‬ ‫29711‬ ‫9774‬ ‫28‬ ‫58954‬ ‫269712‬ ‫354272‬ ‫ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﻮﺳﻌﻪ‬ ‫ﺳﺎل‬ ‫48‬ ‫49748‬ ‫273‬ ‫6061‬ ‫8066‬ ‫4917‬ ‫1285‬ ‫1961‬ ‫680801‬ ‫801531‬ ‫ﺳﺎل‬ ‫38‬ ‫13984‬ ‫5223‬ ‫7155‬ ‫1747‬ ‫2655‬ ‫383‬ ‫52701‬ ‫51818‬ ‫862201‬ ‫ﺳﺎل‬ ‫28‬ ‫62103‬ ‫2264‬ ‫835‬ ‫8112‬ ‫522‬ ‫25‬ ‫0802‬ ‫16793‬ ‫10794‬ ‫ﺳﺎل‬ ‫68‬ ‫0059‬ ‫0057‬ ‫0951‬ ‫00361‬ ‫0074‬ ‫6584‬ ‫9.543‬ ‫9.19744‬ ‫82.05735‬ ‫ﺳﺎل‬ ‫58‬ ‫0057‬ ‫0‬ ‫6.432‬ ‫6.7536‬ ‫0815‬ ‫52131‬ ‫35838‬ ‫2.052611‬ ‫42.005931‬ ‫ﺳﺎزﻣﺎن زﻣﻴﻦ ﺷﻨﺎﺳﻲ‬ ‫ﺳﺎل‬ ‫48‬ ‫0053‬ ‫005‬ ‫054‬ ‫0803‬ ‫59301‬ ‫0009‬ ‫00513‬ ‫52485‬ ‫ﺳﺎل‬ ‫38‬ ‫57.3299‬ ‫0‬ ‫1.8021‬ ‫6.4157‬ ‫51.08004‬ ‫06051‬ ‫22.13‬ ‫28.71837‬ ‫ﺳﺎل‬ ‫28‬ ‫2.98881‬ ‫03‬ ‫214‬ ‫50.35521‬ ‫01524‬ ‫04061‬ ‫6318‬ ‫52.07589‬ ‫ﻫﺰﻳﻨﻪ‬ ‫واﺣﺪ‬ ‫0521‬ ‫0052‬ ‫051‬ ‫002‬ ‫00053‬ ‫002‬ ‫00052‬ ‫ﻧﻮع ﻋﻤﻠﻴﺎت‬ ‫ﺣﻔﺮ ﮔﻤﺎﻧﻪ‬ ‫ﺣﻔﺮ ﺗﻮﻧﻞ و اﻛﻠﻮن‬ ‫ﺣﻔﺎرﻳﻬﺎي ﺳﻄﺤﻲ )ﺗﺮاﻧﺸﻪ و ﭼﺎﻫﻚ(‬ ‫ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮔﻴﺮي و آﻧﺎﻟﻴﺰ‬ ‫ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ژﺋﻮﻓﻴﺰﻳﻚ‬ ‫ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ژﺋﻮﺷﻴﻤﻲ‬ ‫ﻧﻘﺸﻪ زﻣﻴﻦ ﺷﻨﺎﺳﻲ‬ ‫ﺟﻤﻊ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺑﺎﻻ‬ ‫ﺟﻤﻊ ﻛﻞ‬ ‫18.212321 572.27229 52.13037‬ ‫* در ﺟﻬﺖ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي اﻛﺘﺸﺎﻓﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ در ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي ﻓﻮق ﺛﺎﺑﺖ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ‬ ‫** ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي ﺗﻘﺮﻳﺒﻲ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي اﻛﺘﺸﺎﻓﻲ ﺳﺎزﻣﺎن در ﺷﺮﻛﺘﻬﺎي ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ و ﺳﺎﻳﺮ ﻃﺮﺣﻬﺎي اﻛﺘﺸﺎﻓﻲ ﻧﻈﻴﺮ ﺑﻮﻛﺴﻴﺖ ﮔﻴﻨﻪ ، ﻃﺮﺣﻬﺎي اﺳﺘﺎﻧﻲ، ﻛﻤﻚ ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن زﻣﻴﻦ ﺷﻨﺎﺳﻲ در ﺗﺴﺮﻳﻊ ﺗﻬﻴﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﭘﺎﻳﻪ و ﻓﺎرغ اﻟﺘﺤﺼﻴﻼن ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ،‬ ‫ﺣﺠﻢ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎي اﻛﺘﺸﺎﻓﻲ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﻲ در اﺳﺘﺎنﻫﺎ ﻃﻲ ﺳﺎل 68‬ ‫ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻣﺎﻟﻲ )ﻣﻴﻠﻴﻮن رﻳﺎل(‬ ‫ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ‬ ‫ﺳﺎل‬ ‫28‬ ‫8.03001‬ ‫5.33061‬ ‫7.58071‬ ‫6261‬ ‫5.37‬ ‫5.014‬ ‫5724‬ ‫ﺳﺎل‬ ‫68‬ ‫554,34‬ ‫817,4‬ ‫214,499‬ ‫645,52‬ ‫83‬ ‫483‬ ‫697,1‬ ‫882‬ ‫ﺳﺎ‬ ‫58‬ ‫69513‬ ‫62721‬ ‫725909‬ ‫60523‬ ‫504‬ ‫50.3992‬ ‫92.9421‬ ‫4231‬ ‫ﺟﻤﻊ ﻫﺰﻳﻨﻪ‬ ‫ﺟﻤﻊ ﻛﻞ‬ ‫ﺳﺎل‬ ‫48‬ ‫209,73‬ ‫916,41‬ ‫424,664‬ ‫811,53‬ ‫47‬ ‫548,1‬ ‫581,1‬ ‫ﺳﺎل‬ ‫38‬ ‫406,93‬ ‫002,7‬ ‫401,505‬ ‫751,83‬ ‫92‬ ‫284,11‬ ‫398‬ ‫ﺳﺎل‬ ‫28‬ ‫9538‬ ‫98601‬ ‫758071‬ ‫04801‬ ‫54.2‬ ‫5014‬ ‫171‬ ‫1‬ ‫3‬ ‫51.0‬ ‫52.0‬ ‫53‬ ‫52.0‬ ‫51‬ ‫2.0‬ ‫ﺳﺎل‬ ‫68‬ ‫55434‬ ‫45141‬ ‫261941‬ ‫7836‬ ‫3131‬ ‫69‬ ‫83962‬ ‫85‬ ‫265142‬ ‫ﺳﺎل‬ ‫58‬ ‫69513‬ ‫87183‬ ‫924631‬ ‫7218‬ ‫57141‬ ‫847‬ ‫93781‬ ‫562‬ ‫752842‬ ‫ﺳﺎل‬ ‫48‬ ‫20973‬ ‫75834‬ ‫46996‬ ‫0878‬ ‫0852‬ ‫164‬ ‫27771‬ ‫ﺳﺎل‬ ‫38‬ ‫8.42574‬ ‫00081‬ ‫6.56757‬ ‫4.1367‬ ‫758‬ ‫4.6922‬ ‫20431‬ ‫واﺣﺪ‬ ‫)ﻫﺰار رﻳﺎل(‬ ‫ﻧﻮع ﻋﻤﻠﻴﺎت‬ ‫ردﻳﻒ‬ ‫ﻣﺘﺮ‬ ‫ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ‬ ‫ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ‬ ‫ﻋﺪد‬ ‫ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ‬ ‫ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ‬ ‫ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ‬ ‫ﻋﺪد‬ ‫ﺣﻔﺮ ﮔﻤﺎﻧﻪ‬ ‫ﺣﻔﺮ ﺗﻮﻧﻞ و اﻛﻠﻮن‬ ‫ﺣﻔﺎريﻫﺎي ﺳﻄﺤﻲ )ﺗﺮاﻧﺸﻪ و ﭼﺎﻫﻚ(‬ ‫ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮔﻴﺮي و آﻧﺎﻟﻴﺰ‬ ‫ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ژﺋﻮﻓﻴﺰﻳﻚ‬ ‫ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ژﺋﻮﺷﻴﻤﻲ‬ ‫ﻧﻘﺸﻪ زﻣﻴﻦ ﺷﻨﺎﺳﻲ‬ ‫آﻧﺎﻟﻴﺰ ﻣﻜﺎﻧﻴﻚ ﺳﻨﮓ‬ ‫1‬ ‫2‬ ‫3‬ ‫4‬ ‫5‬ ‫6‬ ‫7‬ ‫8‬ ‫613181‬ ‫2.774561‬ ‫53594‬ ‫57.81916‬ ‫5.648602 67.446622 2.123013 20.259103‬ ‫* اﺳﺘﺎﻧﻬﺎي ﻗﻢ و ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن آﻣﺎر ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎي اﻛﺘﺸﺎﻓﻲ در ﺳﺎل 68 را اراﺋﻪ ﻧﺪادهاﻧﺪ.‬ ‫ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺗﻘﺮﻳﺒﻲ ﻃﺮﺣﻬﺎي اﻛﺘﺸﺎﻓﻲ ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎي ﺧﺼﻮﺻﻲ‬ ‫000053‬ ‫000003‬ ‫000052‬ ‫000002‬ ‫000051‬ ‫000001‬ ‫00005‬ ‫0‬ ‫ﺳﺎل‬ ‫68‬ ‫ﺳﺎل‬ ‫58‬ ‫ﺳﺎل‬ ‫48‬ ‫ﺳﺎل‬ ‫38‬ ‫ﺳﺎل‬ ‫28‬ ‫ﻣﻴﻠﻴﻮن رﻳﺎل‬ ‫ﻫﺰﻳﻨﻪ‬ ‫ﻋﻤﻠﻴﺎت‬ ‫03953‬ ‫4008‬ ‫35883‬ ‫9584‬ ‫2721‬ ‫69‬ ‫01712‬ ‫83‬ ‫267011‬ ‫354831‬ ‫ﺟﻤﻊ‬ ‫ﻋﻤﻠﻴﺎت‬ ‫039,53‬ ‫866,2‬ ‫120,952‬ ‫634,91‬ ‫63‬ ‫483‬ ‫744,1‬ ‫981‬ ‫ﺟﻤﻊ ﻫﺰﻳﻨﻪ‬ ‫ﺟﻤﻊ ﻛﻞ‬ ‫ﺧﻮزﺳﺘﺎن‬ ‫0‬ ‫0‬ ‫0‬ ‫0‬ ‫0‬ ‫0‬ ‫0‬ ‫0‬ ‫0‬ ‫0‬ ‫اردﺑﻴﻞ‬ ‫0‬ ‫0‬ ‫052‬ ‫571‬ ‫0‬ ‫0‬ ‫5.4‬ ‫0‬ ‫941‬ ‫681‬ ‫زﻧﺠﺎن‬ ‫0051‬ ‫04‬ ‫00081‬ ‫0081‬ ‫5‬ ‫0‬ ‫41‬ ‫0‬ ‫5515‬ ‫4446‬ ‫آذرﺑﺎﻳﺠﺎن ﻏﺮﺑﻲ‬ ‫0‬ ‫0‬ ‫005‬ ‫01‬ ‫0‬ ‫0‬ ‫54.0‬ ‫2‬ ‫48‬ ‫501‬ ‫ﮔﻴﻼن‬ ‫0‬ ‫0‬ ‫028‬ ‫627‬ ‫0‬ ‫0‬ ‫3.92‬ ‫0‬ ‫447‬ ‫039‬ ‫ﺳﻤﻨﺎن‬ ‫0052‬ ‫082‬ ‫00715‬ ‫3021‬ ‫10.0‬ ‫0‬ ‫36.4‬ ‫0‬ ‫66411‬ ‫23341‬ ‫ﻣﺮﻛﺰي‬ ‫0‬ ‫0‬ ‫00621‬ ‫81‬ ‫0‬ ‫0‬ ‫44.0‬ ‫0‬ ‫1091‬ ‫6732‬ ‫ﻫﻤﺪان‬ ‫0‬ ‫0‬ ‫0‬ ‫0‬ ‫0‬ ‫0‬ ‫0‬ ‫0‬ ‫0‬ ‫0‬ ‫ﮔﻠﺴﺘﺎن‬ ‫0‬ ‫02‬ ‫8‬ ‫2‬ ‫0‬ ‫0‬ ‫0‬ ‫0‬ ‫26‬ ‫77‬ ‫ﺑﻮﺷﻬﺮ‬ ‫0‬ ‫0‬ ‫0‬ ‫0‬ ‫0‬ ‫0‬ ‫0‬ ‫0‬ ‫0‬ ‫0‬ ‫ﺣﺠﻢ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎي اﻛﺘﺸﺎﻓﻲ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺑﺮاي ﻣاد ﻣﻌﺪﻧﻲ ﻃﺒﻘﻪ 2 ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﻲ در اﺳﺘﺎﻧﻬﺎ )اﺧﺬ ﺷﺪه از ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎي ﺻﻨﺎﻳﻊ و ﻣﻌﺎدن اﺳﺘﺎﻧﻬﺎ(‬ ‫ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺳﺎل 6831‬ ‫ﻛﻬﻜﻴﻠﻮﻳﻪ‬ ‫0‬ ‫0‬ ‫0‬ ‫0‬ ‫0‬ ‫0‬ ‫0‬ ‫0‬ ‫0‬ ‫0‬ ‫ﻳﺰد‬ ‫0413‬ ‫544‬ ‫58675‬ ‫5321‬ ‫7.11‬ ‫50.0‬ ‫69.5‬ ‫0‬ ‫53931‬ ‫91471‬ ‫ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن آذرﺑﺎﻳﺠﺎن ﺷﺮﻗﻲ اﺻﻔﻬﺎن‬ ‫0‬ ‫0101‬ ‫3425‬ ‫453‬ ‫4.0‬ ‫0‬ ‫32‬ ‫0‬ ‫4624‬ ‫0335‬ ‫021‬ ‫001‬ ‫00031‬ ‫0071‬ ‫0‬ ‫06‬ ‫7‬ ‫0‬ ‫5192‬ ‫4463‬ ‫0‬ ‫0‬ ‫ﻛﺮﻣﺎن‬ ‫00502‬ ‫81‬ ‫0049‬ ‫092‬ ‫20.0‬ ‫0‬ ‫4.0‬ ‫6‬ ‫34022‬ ‫45572‬ ‫ﭼﻬﺎرﻣﺤﺎل ﻛﺮﻣﺎﻧﺸﺎه‬ ‫001‬ ‫04‬ ‫0001‬ ‫01‬ ‫0‬ ‫0‬ ‫1.0‬ ‫0‬ ‫473‬ ‫864‬ ‫0‬ ‫0‬ ‫0‬ ‫0‬ ‫0‬ ‫0‬ ‫0‬ ‫0‬ ‫0‬ ‫0‬ ‫0‬ ‫0‬ ‫ﻗﻢ‬ ‫ﻓﺎرس‬ ‫0262‬ ‫081‬ ‫61414‬ ‫159‬ ‫0‬ ‫0‬ ‫1.75‬ ‫0‬ ‫76401‬ ‫38031‬ ‫ﻣﺎزﻧﺪران‬ ‫0‬ ‫0‬ ‫2241‬ ‫7‬ ‫0‬ ‫0‬ ‫0‬ ‫0‬ ‫512‬ ‫962‬ ‫ﻗﺰوﻳﻦ‬ ‫0‬ ‫0‬ ‫0943‬ ‫005‬ ‫0‬ ‫0‬ ‫8‬ ‫0‬ ‫967‬ ‫169‬ ‫خ ﺷﻤﺎﻟﻲ‬ ‫0‬ ‫0‬ ‫659‬ ‫8351‬ ‫0‬ ‫0‬ ‫0‬ ‫84.181‬ ‫825‬ ‫066‬ ‫خ ﺟﻨﻮﺑﻲ‬ ‫0533‬ ‫0‬ ‫05202‬ ‫6354‬ ‫7.21‬ ‫022‬ ‫358‬ ‫0‬ ‫61802‬ ‫02062‬ ‫رﺿﻮي‬ ‫0081‬ ‫592‬ ‫00821‬ ‫0891‬ ‫5‬ ‫1‬ ‫14‬ ‫0‬ ‫0985‬ ‫3637‬ ‫ﻟﺮﺳﺘﺎن‬ ‫0‬ ‫0‬ ‫0531‬ ‫1‬ ‫0‬ ‫0‬ ‫50.0‬ ‫0‬ ‫402‬ ‫452‬ ‫اﻳﻼم‬ ‫003‬ ‫042‬ ‫005‬ ‫311‬ ‫20.0‬ ‫0‬ ‫60.1‬ ‫0‬ ‫0411‬ ‫5241‬ ‫ﺳﻴﺴﺘﺎن ﻛﺮدﺳﺘﺎن‬ ‫0‬ ‫0‬ ‫0303‬ ‫8941‬ ‫5.1‬ ‫301‬ ‫53.7‬ ‫0‬ ‫8101‬ ‫2721‬ ‫0‬ ‫0‬ ‫1063‬ ‫987‬ ‫0‬ ‫0‬ ‫093‬ ‫0‬ ‫7856‬ ‫4328‬ ‫ﺗﻬﺮان‬ ‫0‬ ‫0‬ ‫0‬ ‫0‬ ‫0‬ ‫0‬ ‫0‬ ‫0‬ ‫0‬ ‫0‬ ‫ﻫﺰﻳﻨﻪ‬ ‫ﻫﺰار رﻳﺎل‬ ‫1‬ ‫3‬ ‫51.0‬ ‫52.0‬ ‫53‬ ‫52.0‬ ‫51‬ ‫2.0‬ ‫واﺣﺪ‬ ‫ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ‬ ‫ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ‬ ‫ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ‬ ‫ﻋﺪد‬ ‫ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ‬ ‫ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ‬ ‫ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ‬ ‫ﻋﺪد‬ ‫ﻧﻮع ﻋﻤﻠﻴﺎت‬ ‫ﺣﻔﺮ ﮔﻤﺎﻧﻪ‬ ‫ﺣﻔﺮ ﺗﻮﻧﻞ و اﻛﻠﻮن‬ ‫ﺣﻔﺎرﻳﻬﺎي ﺳﻄﺤﻲ )ﺗﺮاﻧﺸﻪ و ﭼﺎﻫﻚ(‬ ‫ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮔﻴﺮي و آﻧﺎﻟﻴﺰ‬ ‫ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ژﺋﻮﻓﻴﺰﻳﻚ‬ ‫ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ژﺋﻮﺷﻴﻤﻲ‬ ‫ﻧﻘﺸﻪ زﻣﻴﻦ ﺷﻨﺎﺳﻲ‬ ‫آﻧﺎﻟﻴﺰ ﻣﻜﺎﻧﻴﻚ ﺳﻨﮓ‬ ‫ﺟﻤﻊ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻫﺮ اﺳﺘﺎن‬ ‫ﺣﻤﻊ ﻛﻞ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺮ اﺳﺘﺎن‬ ‫ﻣﻴﻠﻴﻮن رﻳﺎل‬ ‫ﻫﺰﻳﻨﻪ‬ ‫ﻋﻤﻠﻴﺎت‬ ‫9046‬ ‫0‬ ‫21093‬ ‫2601‬ ‫04‬ ‫0‬ ‫8954‬ ‫9‬ ‫03115‬ ‫21936‬ ‫ﺟﻤﻊ‬ ‫ﻋﻤﻠﻴﺎت‬ ‫904,6‬ ‫0‬ ‫180,062‬ ‫742,4‬ ‫1‬ ‫0‬ ‫703‬ ‫34‬ ‫ﺟﻤﻊ ﻫﺰﻳﻨﻪ‬ ‫ﺟﻤﻊ ﻛﻞ‬ ‫ﺧﻮزﺳﺘﺎن‬ ‫0054‬ ‫0‬ ‫004‬ ‫214‬ ‫0‬ ‫0‬ ‫23‬ ‫0‬ ‫3415‬ ‫اردﺑﻴﻞ‬ ‫0‬ ‫0‬ ‫023‬ ‫07‬ ‫0‬ ‫0‬ ‫6.2‬ ‫0‬ ‫501‬ ‫زﻧﺠﺎن‬ ‫0‬ ‫0‬ ‫0003‬ ‫02‬ ‫0‬ ‫0‬ ‫0‬ ‫01‬ ‫554‬ ‫57.865‬ ‫آذرﺑﺎﻳﺠﺎﻧﻐﺮﺑﻲ‬ ‫485‬ ‫0‬ ‫05302‬ ‫051‬ ‫0‬ ‫0‬ ‫59.1‬ ‫11‬ ‫3073‬ ‫5260.9264‬ ‫ﮔﻴﻼن‬ ‫002‬ ‫0‬ ‫766‬ ‫22‬ ‫0‬ ‫0‬ ‫54.3‬ ‫0‬ ‫753‬ ‫ﺳﻤﻨﺎن‬ ‫0‬ ‫0‬ ‫06415‬ ‫041‬ ‫0‬ ‫0‬ ‫29.0‬ ‫6‬ ‫8677‬ ‫ﻣﺮﻛﺰي‬ ‫0‬ ‫0‬ ‫03271‬ ‫31‬ ‫0‬ ‫0‬ ‫45.0‬ ‫0‬ ‫6952‬ ‫ﻫﻤﺪان‬ ‫0‬ ‫0‬ ‫20561‬ ‫23‬ ‫0‬ ‫0‬ ‫82.0‬ ‫0‬ ‫8842‬ ‫ﮔﻠﺴﺘﺎن‬ ‫0‬ ‫0‬ ‫0‬ ‫0‬ ‫0‬ ‫0‬ ‫0‬ ‫0‬ ‫0‬ ‫0‬ ‫ﺑﻮﺷﻬﺮ‬ ‫0‬ ‫0‬ ‫001‬ ‫51‬ ‫0‬ ‫0‬ ‫0‬ ‫0‬ ‫91‬ ‫ﺣﺠﻢ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎي اﻛﺘﺸﺎﻓﻲ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺑﺮاي ﻣﻮاد ﻣﻌﺪﻧﻲ ﻃﺒﻘﻪ 1 ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﻲ در اﺳﺘﺎﻧﻬﺎ )اﺧﺬ ﺷﺪه از ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎي ﺻﻨﺎﻳﻊ و ﻣﻌﺎدن اﺳﺘﺎﻧﻬﺎ(‬ ‫ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺳﺎل 6831‬ ‫ﻛﻬﻜﻴﻠﻮﻳﻪ‬ ‫0‬ ‫0‬ ‫002‬ ‫032‬ ‫0‬ ‫0‬ ‫6.51‬ ‫0‬ ‫223‬ ‫ﻳﺰد‬ ‫0‬ ‫0‬ ‫058‬ ‫04‬ ‫0‬ ‫0‬ ‫56.0‬ ‫0‬ ‫741‬ ‫ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن آذرﺑﺎﻳﺠﺎن ﺷﺮﻗﻲ اﺻﻔﻬﺎن‬ ‫0‬ ‫0‬ ‫68774‬ ‫734‬ ‫0‬ ‫0‬ ‫2.9‬ ‫0‬ ‫5147‬ ‫04‬ ‫0‬ ‫00021‬ ‫84‬ ‫0‬ ‫0‬ ‫5‬ ‫0‬ ‫7291‬ ‫57.8042‬ ‫0‬ ‫0‬ ‫ﻛﺮﻣﺎن‬ ‫0‬ ‫0‬ ‫0015‬ ‫0‬ ‫0‬ ‫0‬ ‫21.0‬ ‫0‬ ‫767‬ ‫5.859‬ ‫ﭼﻬﺎرﻣﺤﺎل ﻛﺮﻣﺎﻧﺸﺎه‬ ‫0‬ ‫0‬ ‫0005‬ ‫05‬ ‫0‬ ‫0‬ ‫3.0‬ ‫0‬ ‫767‬ ‫57.859‬ ‫0‬ ‫0‬ ‫68202‬ ‫2‬ ‫0‬ ‫0‬ ‫2‬ ‫2‬ ‫3703‬ ‫57.1483‬ ‫0‬ ‫0‬ ‫ﻗﻢ‬ ‫ﻓﺎرس‬ ‫0‬ ‫0‬ ‫0005‬ ‫32‬ ‫0‬ ‫0‬ ‫0‬ ‫0‬ ‫657‬ ‫ﻣﺎزﻧﺪران‬ ‫0‬ ‫0‬ ‫0088‬ ‫42‬ ‫0‬ ‫0‬ ‫40.0‬ ‫0‬ ‫7231‬ ‫ﻗﺰوﻳﻦ‬ ‫0‬ ‫0‬ ‫0003‬ ‫02‬ ‫0‬ ‫0‬ ‫2‬ ‫0‬ ‫584‬ ‫خ ﺷﻤﺎﻟﻲ‬ ‫0‬ ‫0‬ ‫0611‬ ‫202‬ ‫0‬ ‫0‬ ‫0‬ ‫41.0‬ ‫522‬ ‫خ ﺟﻨﻮﺑﻲ‬ ‫0‬ ‫0‬ ‫0002‬ ‫31‬ ‫0‬ ‫0‬ ‫1‬ ‫0‬ ‫813‬ ‫رﺿﻮي‬ ‫0‬ ‫0‬ ‫0003‬ ‫0551‬ ‫0‬ ‫0‬ ‫8.0‬ ‫0‬ ‫058‬ ‫ﻟﺮﺳﺘﺎن‬ ‫0‬ ‫0‬ ‫0046‬ ‫1‬ ‫0‬ ‫0‬ ‫1.0‬ ‫0‬ ‫269‬ ‫اﻳﻼم‬ ‫5801‬ ‫0‬ ‫08‬ ‫05‬ ‫51.1‬ ‫0‬ ‫40.0‬ ‫0‬ ‫0511‬ ‫ﺳﻴﺴﺘﺎن ﻛﺮدﺳﺘﺎن‬ ‫0‬ ‫0‬ ‫07611‬ ‫63‬ ‫0‬ ‫0‬ ‫0‬ ‫41‬ ‫0671‬ ‫0‬ ‫0‬ ‫0241‬ ‫136‬ ‫0‬ ‫0‬ ‫622‬ ‫0‬ ‫1673‬ ‫ﺗﻬﺮان‬ ‫0‬ ‫0‬ ‫00361‬ ‫61‬ ‫0‬ ‫0‬ ‫49.1‬ ‫0‬ ‫8742‬ ‫ﻫﺰﻳﻨﻪ‬ ‫ﻫﺰار رﻳﺎل‬ ‫1‬ ‫3‬ ‫51.0‬ ‫52.0‬ ‫53‬ ‫52.0‬ ‫51‬ ‫2.0‬ ‫واﺣﺪ‬ ‫ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ‬ ‫ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ‬ ‫ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ‬ ‫ﻋﺪد‬ ‫ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ‬ ‫ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ‬ ‫ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ‬ ‫ﻋﺪد‬ ‫ﻧﻮع ﻋﻤﻠﻴﺎت‬ ‫ﺣﻔﺮ ﮔﻤﺎﻧﻪ‬ ‫ﺣﻔﺮ ﺗﻮﻧﻞ و اﻛﻠﻮن‬ ‫ﺣﻔﺎرﻳﻬﺎي ﺳﻄﺤﻲ )ﺗﺮاﻧﺸﻪ و ﭼﺎﻫﻚ(‬ ‫ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮔﻴﺮي و آﻧﺎﻟﻴﺰ‬ ‫ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ژﺋﻮﻓﻴﺰﻳﻚ‬ ‫ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ژﺋﻮﺷﻴﻤﻲ‬ ‫ﻧﻘﺸﻪ زﻣﻴﻦ ﺷﻨﺎﺳﻲ‬ ‫آﻧﺎﻟﻴﺰ ﻣﻜﺎﻧﻴﻚ ﺳﻨﮓ‬ ‫ﺟﻤﻊ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻫﺮ اﺳﺘﺎن‬ ‫ﺣﻤﻊ ﻛﻞ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺮ اﺳﺘﺎن‬ ‫36.031 8.8246‬ ‫4.9013 8.4423 8.9079 36.644‬ ‫49.8629 60.481 578.104 834.32‬ ‫6.7903 9.0074 4.9912 9.7341 2.2021 9.1601 5218.793 526.082 52.606 3.8561 96.449‬ ‫ﻣﻴﻠﻴﻮن رﻳﺎل‬ ‫ﻫﺰﻳﻨﻪ‬ ‫ﻋﻤﻠﻴﺎت‬ ‫6111‬ ‫0516‬ ‫79217‬ ‫664‬ ‫0‬ ‫0‬ ‫036‬ ‫11‬ ‫07697‬ ‫78599‬ ‫ﺟﻤﻊ‬ ‫ﻋﻤﻠﻴﺎت‬ ‫611,1‬ ‫050,2‬ ‫013,574‬ ‫368,1‬ ‫0‬ ‫0‬ ‫24‬ ‫65‬ ‫ﺟﻤﻊ ﻫﺰﻳﻨﻪ‬ ‫ﺟﻤﻊ ﻛﻞ‬ ‫ﺧﻮزﺳﺘﺎن‬ ‫0‬ ‫0‬ ‫0‬ ‫0‬ ‫0‬ ‫0‬ ‫0‬ ‫0‬ ‫0‬ ‫0‬ ‫اردﺑﻴﻞ‬ ‫0‬ ‫0‬ ‫05‬ ‫5‬ ‫0‬ ‫0‬ ‫0‬ ‫0‬ ‫9‬ ‫11‬ ‫زﻧﺠﺎن‬ ‫0‬ ‫0‬ ‫0052‬ ‫0‬ ‫0‬ ‫0‬ ‫3.0‬ ‫42‬ ‫083‬ ‫474‬ ‫آذرﺑﺎﻳﺠﺎن ﻏﺮﺑﻲ‬ ‫653‬ ‫0‬ ‫008231‬ ‫02‬ ‫0‬ ‫0‬ ‫52.3‬ ‫32‬ ‫03302‬ ‫21452‬ ‫ﮔﻴﻼن‬ ‫0‬ ‫0‬ ‫0‬ ‫0‬ ‫0‬ ‫0‬ ‫0‬ ‫0‬ ‫0‬ ‫0‬ ‫ﺳﻤﻨﺎن‬ ‫0‬ ‫0‬ ‫05217‬ ‫21‬ ‫0‬ ‫0‬ ‫3.0‬ ‫0‬ ‫59601‬ ‫96331‬ ‫ﻣﺮﻛﺰي‬ ‫0‬ ‫0‬ ‫01611‬ ‫5‬ ‫0‬ ‫0‬ ‫550.0‬ ‫0‬ ‫4471‬ ‫9712‬ ‫ﻫﻤﺪان‬ ‫0‬ ‫0‬ ‫0083‬ ‫9‬ ‫0‬ ‫0‬ ‫50.0‬ ‫0‬ ‫375‬ ‫617‬ ‫ﮔﻠﺴﺘﺎن‬ ‫0‬ ‫0‬ ‫0‬ ‫0‬ ‫0‬ ‫0‬ ‫0‬ ‫0‬ ‫0‬ ‫0‬ ‫ﺑﻮﺷﻬﺮ‬ ‫0‬ ‫0‬ ‫21‬ ‫21‬ ‫0‬ ‫0‬ ‫0‬ ‫0‬ ‫5‬ ‫6‬ ‫ﺣﺠﻢ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎي اﻛﺘﺸﺎﻓﻲ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺑﺮاي ﺳﻨﮓ ﺗﺰﺋﻴﻨﻲ ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﻲ در اﺳﺘﺎﻧﻬﺎ )اﺧﺬ ﺷﺪه از ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎي ﺻﻨﺎﻳﻊ و ﻣﻌﺎدن اﺳﺘﺎﻧﻬﺎ(‬ ‫ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺳﺎل 6831‬ ‫ﻛﻬﻜﻴﻠﻮﻳﻪ‬ ‫0‬ ‫0‬ ‫0‬ ‫0‬ ‫0‬ ‫0‬ ‫0‬ ‫0‬ ‫0‬ ‫0‬ ‫ﻳﺰد‬ ‫0‬ ‫0‬ ‫00041‬ ‫02‬ ‫0‬ ‫0‬ ‫53.0‬ ‫0‬ ‫0112‬ ‫8362‬ ‫ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن آذرﺑﺎﻳﺠﺎن ﺷﺮﻗﻲ اﺻﻔﻬﺎن‬ ‫0‬ ‫0‬ ‫524051‬ ‫31‬ ‫0‬ ‫0‬ ‫50.7‬ ‫0‬ ‫37622‬ ‫14382‬ ‫001‬ ‫0‬ ‫00003‬ ‫05‬ ‫0‬ ‫0‬ ‫5.2‬ ‫0‬ ‫0564‬ ‫3185‬ ‫0‬ ‫0‬ ‫ﻛﺮﻣﺎن‬ ‫0‬ ‫0‬ ‫052‬ ‫0‬ ‫0‬ ‫0‬ ‫60.0‬ ‫6‬ ‫83‬ ‫84‬ ‫ﭼﻬﺎرﻣﺤﺎل ﻛﺮﻣﺎﻧﺸﺎه‬ ‫005‬ ‫0‬ ‫0001‬ ‫02‬ ‫0‬ ‫0‬ ‫2.0‬ ‫0‬ ‫856‬ ‫328‬ ‫0‬ ‫0502‬ ‫0‬ ‫1‬ ‫0‬ ‫0‬ ‫2.0‬ ‫1‬ ‫3516‬ ‫2967‬ ‫0‬ ‫0‬ ‫ﻗﻢ‬ ‫ﻓﺎرس‬ ‫0‬ ‫0‬ ‫00004‬ ‫21‬ ‫0‬ ‫0‬ ‫0‬ ‫0‬ ‫3006‬ ‫4057‬ ‫ﻣﺎزﻧﺪران‬ ‫0‬ ‫0‬ ‫0‬ ‫0‬ ‫0‬ ‫0‬ ‫0‬ ‫0‬ ‫0‬ ‫0‬ ‫ﻗﺰوﻳﻦ‬ ‫0‬ ‫0‬ ‫0‬ ‫76‬ ‫0‬ ‫0‬ ‫7.6‬ ‫0‬ ‫711‬ ‫741‬ ‫خ ﺷﻤﺎﻟﻲ‬ ‫0‬ ‫0‬ ‫0‬ ‫21‬ ‫0‬ ‫0‬ ‫520.0‬ ‫0‬ ‫3‬ ‫4‬ ‫خ ﺟﻨﻮﺑﻲ‬ ‫0‬ ‫0‬ ‫0053‬ ‫55‬ ‫0‬ ‫0‬ ‫6‬ ‫0‬ ‫926‬ ‫687‬ ‫رﺿﻮي‬ ‫0‬ ‫0‬ ‫0‬ ‫052‬ ‫0‬ ‫0‬ ‫11‬ ‫0‬ ‫822‬ ‫482‬ ‫ﻟﺮﺳﺘﺎن‬ ‫0‬ ‫0‬ ‫0047‬ ‫2‬ ‫0‬ ‫0‬ ‫52.0‬ ‫0‬ ‫4111‬ ‫3931‬ ‫اﻳﻼم‬ ‫061‬ ‫0‬ ‫3403‬ ‫5921‬ ‫0‬ ‫0‬ ‫16.1‬ ‫0‬ ‫469‬ ‫5021‬ ‫ﺳﻴﺴﺘﺎن ﻛﺮدﺳﺘﺎن‬ ‫0‬ ‫0‬ ‫004‬ ‫3‬ ‫0‬ ‫0‬ ‫60.0‬ ‫2‬ ‫26‬ ‫77‬ ‫0‬ ‫0‬ ‫0723‬ ‫0‬ ‫0‬ ‫0‬ ‫50.2‬ ‫0‬ ‫125‬ ‫256‬ ‫ﺗﻬﺮان‬ ‫0‬ ‫0‬ ‫0‬ ‫0‬ ‫0‬ ‫0‬ ‫0‬ ‫0‬ ‫0‬ ‫0‬ ‫ﻫﺰﻳﻨﻪ‬ ‫ﻫﺰار رﻳﺎل‬ ‫1‬ ‫3‬ ‫51.0‬ ‫52.0‬ 53‬ ‫52.0‬ ‫51‬ ‫2.0‬ ‫واﺣﺪ‬ ‫ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ‬ ‫ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ‬ ‫ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ‬ ‫ﻋﺪد‬ ‫ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ‬ ‫ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ‬ ‫ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ‬ ‫ﻋﺪد‬ ‫ﻧﻮع ﻋﻤﻠﻴﺎت‬ ‫ﺣﻔﺮ ﮔﻤﺎﻧﻪ‬ ‫ﺣﻔﺮ ﺗﻮﻧﻞ و اﻛﻠﻮن‬ ‫ﺣﻔﺎرﻳﻬﺎي ﺳﻄﺤﻲ )ﺗﺮاﻧﺸﻪ و ﭼﺎﻫﻚ(‬ ‫ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮔﻴﺮي و آﻧﺎﻟﻴﺰ‬ ‫ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ژﺋﻮﻓﻴﺰﻳﻚ‬ ‫ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ژﺋﻮﺷﻴﻤﻲ‬ ‫ﻧﻘﺸﻪ زﻣﻴﻦ ﺷﻨﺎﺳﻲ‬ ‫آﻧﺎﻟﻴﺰ ﻣﻜﺎﻧﻴﻚ ﺳﻨﮓ‬ ‫ﺟﻤﻊ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻫﺮ اﺳﺘﺎن‬ ‫ﺣﻤﻊ ﻛﻞ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺮ اﺳﺘﺎن‬ ...
View Full Document

This note was uploaded on 11/18/2010 for the course GEOLOGY 98975676 taught by Professor Donald during the Spring '09 term at Akademia Ekonomiczna w Krakowie.

Ask a homework question - tutors are online