{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

a4 - ÅØ ¾ ×× ÒÑ ÒØ Ù Ö Ý¸ ÂÙÒ Ø ½º Ø...

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: ÅØ ¾¿ ×× ÒÑ ÒØ Ù Ö Ý¸ ÂÙÒ Ø ½º Ø ÖÑ Ò ÐÐ ÔÓ ÒØ× Û Ö Ø x 4 −y 4 , x 2 +y 2 ÙÒ Ø ÓÒ × Ö ÒØ Ðº µ f (x, y ) = 0, (x, y ) = (0, 0) (x, y ) = (0, 0). µ g (x, y ) = |xy |º µ h(x, y ) = x √ 4/3 y 1/3 x 2 +y 2 , (x, y ) = (0, 0) (x, y ) = (0, 0). 0, ¾º Ä Ø F = F (x, y, t)¸ x = x(s, t) Ò y = y (s, t) Ò Ò w(s, t) = F (x(s, t), y (s, t), t)º ÏÖ Ø Ø Ò ÖÙÐ ÓÖ ws Ò wt º ËØ Ø ÒÝ ××ÙÑÔØ ÓÒ× ÝÓÙ Ò ØÓ Ñ º Ä Ø f (s, t) = xexy Û Ø x = x(s, t) = (s + 2t)2 Ò y = y (s, t) = cos(st)º Ò fs Ò ft º 2 ¿º º ÓÖÓØ Ý³× ÔÓ× Ø ÓÒ Ø ÒÝ Ø Ñ t ≥ 0 × Ú Ò Ý (x, y, z ) = (t cos t, 2t sin t, t2 )º Ì Ö Ø ÑÔ Ö ØÙÖ Ø ÒÝ ÔÓ ÒØ (x, y, z ) × Ú Ò Ý ÙÒ Ø ÓÒ T : R3 → Rº Á T (−π, 0, π 2 ) = (1, −1, 2) Ø Ò Ø ÖÑ Ò Ø Ö Ø Ó Ò Ó Ø ÑÔ Ö ØÙÖ ÓÖÓØ Ý ÜÔ Ö Ò × Ø Ø Ñ t = π º ...
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}

Ask a homework question - tutors are online