a8 - ÅØ ¾¿ ×× ÒÑ ÒØ Ù Ö Ý¸ ÂÙÐÝ Ø 0 ≤...

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: ÅØ ¾¿ ×× ÒÑ ÒØ Ù Ö Ý¸ ÂÙÐÝ Ø 0 ≤ θ < 2π º ½º ÓÒÚ ÖØ Ø ÓÐÐÓÛ Ò ÔÓ ÒØ× ÖÓÑ ÖØ × Ò ÓÓÖ Ò Ø × ØÓ ÔÓÐ Ö ÓÓÖ Ò Ø × Û Ø µ (−3, 3) ¾º µ (1, −1/ 3)º ÓÒÚ ÖØ Ø ÓÐÐÓÛ Ò ÔÓ ÒØ× ÖÓÑ ÔÓÐ Ö ÓÓÖ Ò Ø × ØÓ ÖØ × Ò ÓÓÖ Ò Ø ×º √ µ (3, −π/6)º µ (1, π/5)º ¿º ÓÖ Öº µÌ Ö µ ÁÒ× º ÓØ Ò Ø Ö ÓÒ× Ò ÔÓÐ Ö ÓÓÖ Ò Ø ×¸ × Ø Ø Ö ÓÒ Ò ÒØ ÓÒ Ò ÐÓ× Ý r = 4 − 2 cos θº ÓØ r = cos θ Ò r = sin 2θº ÓÐÐÓÛ Ò ÕÙ Ø ÓÒ× Ò ÖØ × Ò ÓÓÖ Ò Ø × ØÓ ÝÐ Ò Ö Ð ÓÓÖ Ò Ø ×º ÓÒÚ ÖØ Ø µ z = x2 + y 2 º µ z 2 = x2 − y 2º º ÓÒÚ ÖØ Ø ÓÐÐÓÛ Ò ÕÙ Ø ÓÒ× Ò ÖØ × Ò ÓÓÖ Ò Ø × ØÓ ×Ô Ö Ð ÓÓÖ Ò Ø ×º µ z = x2 + y 2 º µ z 2 = x2 − y 2º µ x2 = y 2º ...
View Full Document

This note was uploaded on 11/18/2010 for the course MATH 235 taught by Professor Celmin during the Spring '08 term at Waterloo.

Ask a homework question - tutors are online