a9 - a Øh7 A ×× igÒÑ eÒ Ø9 D Ù e:F Ö id aÝÙ ÐÝ...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: a Øh7 A ×× igÒÑ eÒ Ø9 D Ù e :F Ö id aÝÙ ÐÝ Öd C ÓÒ × id eÖØh e fÓ ÐÐÓÛ iÒgÑ aÔ × T : R 2 → R 2 F iÒd Øh e iÑ ag eÙÒd eÖ T Ó fØh eÖecØaÒg Ðe D = { ( x, y ) ∈ R 2 | ≤ x ≤ 2 ,- 2 ≤ y ≤ 2 } . a T ( x, y ) = ( x cos( πy/ 3) , x sin( πy/ 3)) b T ( x, y ) = ( x 2- y 2 , xy ) C ÓÒ × id eÖØh eÑ aÔ × F : R 2 → R 2 aÒd G : R 2 → R 2 d eÒ edbÝ F ( u, v ) = ( e uv , e u- v ) , G ( x, y ) = ( x 2 + y 2 , x 2 y 2 ) . a ×eØh echa iÒ ÖÙ Ðe iÒÑ a ØÖ iÜ fÓ ÖÑ ØÓÒd Øh ed eÖ iÚa Ø iÚ eÑ a ØÖ iÜ D ( F ◦ G ) Y ÓÙÑ aÝ ÐeaÚ e D ( F ◦ G ) iÒ ØeÖÑ ×Ó f u, v, x, y b C a ÐcÙ Ða Øe D ( G ◦ F )(1 , 1) c ×eØh e ÐiÒ ea ÖaÔÔ ÖÓÜ iÑ a Ø iÓÒÓ fÑ aÔÔ iÒg ×ØÓaÔÔ ÖÓÜ iÑ a ØeØh e iÑ ag eÓ f ( u, v ) = (1 . 01 , . 98) ÙÒd eÖ G ◦ F eØ ( p, q ) = F ( u, v ) = (- ln( u- v ) , 1 2 ( u + v ) ) aÒd ( u, v ) = G ( x, y ) = ( y + 1 2 e- x , y- 1 2 e- x ) a F iÒdaÒd ×k eØch Øh...
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 2

a9 - a Øh7 A ×× igÒÑ eÒ Ø9 D Ù e:F Ö id aÝÙ ÐÝ...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online