1 - K ton trong doanh nghip Bi ging 1 Mc tiu ca hc tp M t...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
K ế toán trong doanh nghi p Bài gi ng 1 M c tiêu c a h c t p Mô t m c đích c a k ế toán và gi i thích vai trò c a nó trong kinh doanh và xã h i Mô t môi tr ườ ng c a k ế toán, bao g m c nh ng tác đ ng c a vi c th ườ ng ch p nh n các nguyên t c k ế toán, kinh doanh qu c t ế , đ o đ c và cân nh c Hi u đ ượ c nh ng y ế u t c ơ b n và các đ nh d ng c a b n ti u báo cáo tài chính Gi i thích t l c a trách nhi m v pháp lý đ ch s h u c a công Kinh doanh là gì? M t doanh nghi p là m t t ch c c ơ s , trong đó ngu n tài nguyên (đ u vào) đang gia l p ráp và x lý đ cung c p hàng hoá và d ch v u ra) cho khách hàng M c tiêu là đ t i đa hóa L I NHU N Lo i hình kinh doanh: S n xu t kinh doanh Bán hàng kinh doanh Kinh doanh d ch v Hình th c kinh doanh c a các t ch c Các h th ng k ế toán và ra quy ế t đ nh K ế toán là h th ng thông tin r ng Các bi n pháp ho t đ ng kinh doanh R ng thông tin vào các quy trình báo cáo Giao các k ế t qu đ quy ế t đ nh " "ngôn ng c a doanh nghi p" Quy ế t đ nh: m t h th ng thông tin ho c m t giá? Kinh doanh các bên liên quan Ai đang quan tâm trong kinh doanh, hi u qu ho t đ ng? Ch s h u N Qu n lý Nhân viên Khách hàng Chính ph Nh ng gì là Hai lo i báo cáo t K ế toán thông tin? Nh ng gì đang đ ượ c s d ng cho các báo cáo k ế toán? K ế toán Môi tr ườ ng K ế toán theo nguyên t c k ế toán th ườ ng đ ượ c ch p nh n (GAAP), và đó cũng là đ c quy n mà xác đ nh nguyên t c k ế toán th
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 11/20/2010 for the course ACCT 321 taught by Professor Hooper during the Spring '08 term at Valley City.

Page1 / 4

1 - K ton trong doanh nghip Bi ging 1 Mc tiu ca hc tp M t...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online