2 - B A009UN Gi i thi u n Khoa h c X h i Semester ma xun /...

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
BA009UN Gi i thi u đế n Khoa h c Xã h i Semester mùa xuân / 2, 2008 Tr ườ ng qu n tr kinh doanh Đạ i h c qu c t ế - HQG TP HCM Đ Ch ươ ng 2 Nghiên c u xã h i CONTENTS Th ế nào là ph ươ ng pháp khoa h c H p tác nghiên c u Vi t thi ế t k ế Nghiên c u c a đạ o đứ c Công ngh và nghiên c u xã h i h c Chính sách xã h i và nghiên c u xã h i h c: nghiên c u tình d c SUMMARY Có n m b ă ướ c c ơ b n trong ph ươ ng pháp khoa h c: xác đị nh các v n đề , xem xét các tài li u, hình thành các hypothysis, thu th p và phân tích d li u, và vi c phát tri n các k ế t lu n. B t c khi nào mu n nghiên c u h c t p khái ni m tr u t ượ ng, ch ng h n nh ư trí tu nh h ưở ng, h ph i phát tri n ho t độ ng workable đị nh ngh a. ĩ M t hypothysis th ườ ng là m t ti u bang có th có m i quan h gi a hai hay nhi u bi ế n. SUMMARY B ng cách s d ng m t m u, xã h i h c tránh vi c ph i ki m tra t t c m i ng ườ i trong m t dân s . Theo ph ươ ng pháp khoa h c, k ế t qu nghiên c u ph i có c hai hi u l c và độ tin c y. M t ph n quan tr ng c a nghiên c u khoa h c là devising m t k ế ho ch cho vi c thu th p d li u, g i là m t nghiên c u thi ế t k ế . Sociologitst s d ng b n nghiên c u thi ế t k ế chính: kh o sát, abservation, th nghi m, và các ngu n hi n có.
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
SUMMARY Hai trưởng các hình thức nghiên cứu khảo sát đang có cuộc phỏng vấn và questionaire. Quan sát để nghiên cứu xã hội học cho phép một số hành vi và cộng đồng có thể không
Background image of page 2
Image of page 3
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 11/20/2010 for the course ACCT 321 taught by Professor Hooper during the Spring '08 term at Valley City.

Page1 / 6

2 - B A009UN Gi i thi u n Khoa h c X h i Semester ma xun /...

This preview shows document pages 1 - 3. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online