{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

2 - B A009UN Gi i thi u n Khoa h c X h i Semester ma xun 2...

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
BA009UN Gi i thi u đế n Khoa h c Xã h i Semester mùa xuân / 2, 2008 Tr ườ ng qu n tr kinh doanh Đạ i h c qu c t ế - HQG TP HCM Đ Ch ươ ng 2 Nghiên c u xã h i CONTENTS Th ế nào là ph ươ ng pháp khoa h c H p tác nghiên c u Vi t thi ế t k ế Nghiên c u c a đạ o đứ c Công ngh và nghiên c u xã h i h c Chính sách xã h i và nghiên c u xã h i h c: nghiên c u tình d c SUMMARY Có n m b ă ướ c c ơ b n trong ph ươ ng pháp khoa h c: xác đị nh các v n đề , xem xét các tài li u, hình thành các hypothysis, thu th p và phân tích d li u, và vi c phát tri n các k ế t lu n. B t c khi nào mu n nghiên c u h c t p khái ni m tr u t ượ ng, ch ng h n nh ư trí tu nh h ưở ng, h ph i phát tri n ho t độ ng workable đị nh ngh a. ĩ M t hypothysis th ườ ng là m t ti u bang có th có m i quan h gi a hai hay nhi u bi ế n. SUMMARY B ng cách s d ng m t m u, xã h i h c tránh vi c ph i ki m tra t t c m i ng ườ i trong m t dân s . Theo ph ươ ng pháp khoa h c, k ế t qu nghiên c u ph i có c hai hi u l c và độ tin c y. M t ph n quan tr ng c a nghiên c u khoa h c là devising m t k ế ho ch cho vi c thu th p d li u, g i là m t nghiên c u thi ế t k ế . Sociologitst s d ng b n nghiên c u thi ế t k ế chính: kh o sát, abservation, th nghi m, và các ngu n hi n có.
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
SUMMARY Hai trưởng các hình thức nghiên cứu khảo sát đang có cuộc phỏng vấn và questionaire.
Background image of page 2
Image of page 3
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}