5.2 - BA009UN Gii thiu n Khoa hc X hi Semester ma xun 2...

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
BA009UN Gi i thi u đ ế n Khoa h c Xã h i Semester mùa xuân / 2, 2008 Tr ườ ng qu n tr kinh doanh Có ai - ĐHQG TP HCM Ch ươ ng 5 Dân s , c ng đ ng và y t ế Demography: The Nghiên c u v dân s Th ế Gi i dân s các m u Kh năng sinh s n Patterns t i Hoa Kỳ C ng đ ng b t ngu n nh ư th ế nào? Đô th hóa C ng đ ng lo i Perspectives xã h i v y t ế và Illness Epidemiology xã h i và s c kh e Chính sách xã h i và s c kh e: h tr tài chính chăm sóc y t ế trên toàn th ế gi i tóm t t Thomas Robert Malthus đã đ xu t r ng dân s trên th ế gi i đã đ ượ c phát tri n nhanh h ơ n các th c ăn có s n ngu n cung c p, và r ng kho ng cách s tăng theo th i gian. Tuy nhiên, Karl Marx th y capitalism, ch không ph i là tăng dân s th ế gi i, nh ư là nguyên nhân th c s c a xã h i ills. Các c ơ ch ế chính cho vi c thu th p thông tin dân s Hoa Kỳ và h u h ế t các qu c gia khác là census G n hai ph n ba c a các qu c gia trên th ế gi i ch ư a qua đ y đ thông qua vi c th hai c a giai đo n chuy n đ i nhân kh u h c. Vì v y, h ti ế p t c tăng dân s kinh nghi m đáng k . tóm t t Các qu c gia đang phát tri n ti m năng c a m t ti ế p t c tăng dân s b i vì m t ph n đáng k c a dân s c a h đ ượ c ti ế p c n đ tu i sinh đ . M t s các qu c gia phát tri n, tuy nhiên, đã b t đ u vào tăng dân s n đ nh c a h . n đ nh b t đ u đ phát tri n c ng đ ng ng ườ i dân khi d ng l i m t n ơ i đ canh cây tr ng; th a, s n xu t thành ph cho phép xu t hi n.
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Ghê-đê-ôn Sjoberg xác đ nh ba ki n tiên quy ế t c a cu c s ng thành ph : công ngh tiên ti ế n, m t môi tr ườ ng thu n l i v t ch t, và cũng nh ư các t ch c xã h i phát tri n. tóm t t Theo th i gian, thành ph đã thay đ i và phát tri n v i n n kinh t ế c a h . Trong cu c cách m ng công nghi p, các thành ph preindustrial nông nghi p c a xã h i đã cho cách nào đ các thành ph công nghi p; trong Mùa v ng c a tu i tác đã đem thông tin v i các postindustrial thành ph . Đô th
Background image of page 2
Image of page 3
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Page1 / 6

5.2 - BA009UN Gii thiu n Khoa hc X hi Semester ma xun 2...

This preview shows document pages 1 - 3. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online