thai do quyet dinh thanh cong

thai do quyet dinh thanh cong - Wayne Cordeiro THÁI QUY T...

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: Wayne Cordeiro THÁI QUY T NH THÀNH CÔNG Attitudes that attract success 1 L i nói u Trong cu c s ng, có nh ng ngư i dù có tài và h c th c cao nhưng v n không thành công. Ngư c l i, có nh ng ngư i tuy r t bình thư ng nhưng thành công v n luôn m m cư i v i h . Chuy n thành – b i, hay ư c – m t ph thu c r t l n vào thái s ng c a m i chúng ta. Ai ó t ng nói r ng “tương lai thu c v ngư i bi t ón nh n và gi l y nó”. Th t v y, không ít ngư i dù trong khó khăn v n luôn tìm th y cơ h i cho mình, nhưng cũng không ít ngư i khi cơ h i ng i b ng thái quá khi nói r ng thái n, h l i ch n ch , r i b qua vì ng i gian kh . Có ngư i vư t qua tr o b i nh ng ý nghĩ tiêu c c. B i v y, không óng vai trò quy t nh chuy n thành - b i c a m i ngư i. l c quan, l i có ngư i chao Không ơn gi n là y u t thu c v c m xúc, cũng không ph i là k t qu c a b t kỳ tác ng bên ngoài nào, thái nh cách chúng ta hành là y u t thu c v nhân sinh quan c a chúng ta. Thái ng, quy t quy t nh s g n bó kh ng khít trong các m i quan h . Nó có kh năng bi n tr ng i thành cơ h i, chuy n th t b i sang thành công. M t thái tràn úng n s m ra m t tương lai tươi sáng, khi n cho cu c s ng hi n t i y s c s ng và tin yêu. ó ch c ch n không ph i là cái ích quá xa so v i kh năng c a p. i u này cũng gi ng như khi m t chi c radio b l c sóng, b n ch c n rà con ngư i. Ch c n m t vài i u ch nh nh , b n hoàn toàn có th xoay chuy n m i vi c theo chi u hư ng t t l i t n s là âm thanh s tr nên trong tr o hơn. Nh ng ti ng l o x o s b lo i b , thay vào ó là nh ng tin t c m i nh t, ho c m t b n nh c êm d u, du dương. Thái c a b n cũng c n có s i u ch nh chút ít như v y. Nhưng chính nh ng i u ch nh nh này l i t o nên s khác bi t rõ r t gi a th t b i và thành công. Khi vi t cu n sách này, tôi không có tham v ng l n lao r ng có th thay cu c s ng c a b n. Nhưng, hy v ng nh ng gì tôi s p mang s luôn chào ón b n phía trư c. Chúc các b n v ng tin trên con ư ng mình l a ch n! i hoàn toàn n s giúp b n ph n nào trong cách c m nh n cu c s ng. Ch c n luôn gi cho mình ni m tin yêu và khát v ng, thành công - Wayne Cordeiro 2 BÀI H C T TRƯ NG I c bi t l à Tôi có m t s thích là ư c quan sát t t c nh ng ngư i xung quanh, h i. Cùng vì th mà tôi nh n ra r ng, thành công không t ch m vào thành công m t cách tình c , mà m t s ti n nh t nh ng ngư i thành công – thành công trong s nghi p cũng như trong các m i quan h xã n và con ngư i cũng không có ư c nó, m i ngư i c n chu n b cho mình nh, thêm vào ó là nh ng c g ng và n l c không ng ng. M t ngư i u có th t ư c thành công n u bi t hình thành và luôn khát khao t n hư ng h nh phúc bao gi cũng nh y bén hơn trong vi c n m b t cơ h i. Tương t , m i ngư i trong chúng ta phát huy m t thái nghiêm túc, úng n cho b n thân. n sân bay và tìm m t băng M t trong nh ng thói quen c a tôi t th i còn i h c là gh g n nh ng con ư ng l n. Có th b n cho ó là thói quen kì l nhưng v i tôi, nó là m t ph n không th thi u trong su t quãng th i niên thi u, và m t ph n con ngư i tôi cũng ư c hình thành lên t ó. Ng i trên băng gh , tôi l ng l quan sát m i ngư i. n cu c h n. Tôi chú ý cách Có khi, tôi dõi m t theo m t doanh nhân ang v i vã ăn m c, phong thái và cách nói chuy n c a ông khi ti p xúc v i nh ng ngư i xung quanh, qua ó oán xem ông y ang nghĩ gì, tâm tr ng như th nào: lo l ng, vui v hay th t v ng. Cũng có khi, tâm trí tôi l i b cu n hút theo hình nh m t ngư i ph n l nh . Tương t như v i doanh nhân kia, tôi c phân tích t dáng i, i u b , ang d t a con n nét m t c a cô y. Cô y ang v i vàng hay i m tĩnh, m t m i hay ph n ch n v nh ng i u s p di n ra? Tôi ã quan sát r t nhi u gương m t. Có khi ó là nh ng sinh viên th c t p tr tu i, có khi là các k sư, nhân viên hàng không, ho c các hành khách m i khi h Nhìn cách i i ngang qua tôi. ng, cách giao ti p, th m chí là ánh m t c a h khi trò chuy n, cách h chào ón ngư i thân hay bè b n i ưa ti n, tôi d n nghi m ra nhi u i u thú v . Quan tr ng nh t, qua h tôi ch t nh n ra r ng, có nh ng i u tư ng ch ng như r t bình thư ng, nhưng l i chính là bí quy t ưa ngư i ta ng sau m i cu c ph thu c vào thái i n thành công. u có m t câu chuy n chưa ư c k – câu chuy n v s u thành – b i trong cu c s ng, câu chuy n v ni m vui, n i b t h nh t ng tr i qua. T t c và quan i m c a m i ngư i. ng bao gi ng ng h c h i. Hãy xem ó là s nghi p chúng ta c n eo u i su t cu c i. Vi c h c không nh t thi t bó bu c trong ph m vi trư ng l p, mà r ng hơn ó là 3 h c h i ngay nh ng gì ang di n ra hàng ngày, quanh ta. Hãy khám phá nh ng i u di u kỳ c a cu c s ng, chúng s ưa l i cho b n nh ng cơ h i m i, b l i sau lưng m i v p ngã và t ư c. th t b i, giúp b n phát huy kh năng và thiên hư ng c a b n thân. M t ngày nào ó, b n s m m cư i h nh phúc vì nh ng gì mình Ý NGHĨA C A CHI C AI TR NG Tôi t ng c m t cu n sách nói v Jigoro Kano – ngư i sáng l p phái võ Judo. n y quy t tâm, kiên trì và ham h c h i. Có th nói, ông các th h sau noi theo. tư ng c a tôi v ông là m t con ngư i chính là m t t m gương sáng Thu nh , Kano là m t c u bé thông minh, hi n lành nhưng m y u, thư ng b b n bè b t n t. T m c c m v s y u kém c a mình, Kano s m nuôi ư c v ng tr thành m t ngư i kho m nh, ys cl c không b ngư i khác xem thư ng. Cu c i ông là m t cu c hành trình không ng ng tìm ki m và t p luy n. Kano mi t mài nghiên c u nh ng th võ c xưa tư ng ch ng ã th t truy n và k t h p chúng v i nh ng th hi n môn võ Châu Á i t o nên môn võ Judo như ngày nay. Không ch có công i sáng l p, Kano còn có công r t l n trong vi c ph bi n môn võ y ra th gi i. Judo tr thành u tiên ư c ưa vào Th v n h i Olympic và là môn võ không th thi u v i nh ng ngư i trong ngành c nh sát Nh t B n. Năm 1932, môn Judo ư c B Giáo D c Nh t B n chính th c ưa vào gi ng d y t i các trư ng ti u h c và trung h c trong nư c. Bên c nh công lao trong lĩnh v c võ thu t, Kano còn ư c m i ngư i tôn sùng trên nhi u lĩnh v c chính tr , xã h i khác. Ông luôn n l c h t mình và không ng ng tìm ki m nh ng tinh hoa làm giàu cho t nư c và con ngư i Nh t B n. i u Kano khi n ngư i ta kính ph c hơn n a, ó là b n tính h t s c khiêm như ng ông. Chuy n k r ng, trư c khi qua r ng: “Khi ta qua i i, Kano cho g i các môn c a mình và trăn tr i l i ng chôn ta v i chi c ai en, mà hãy chôn ta v i chi c ai tr ng”. ng g m 7 c p, trong ó ai tr ng là c p th p t Trong võ thu t Judo, h th ng ai n ng c p cao nh t. nh t dành cho nh ng ngư i m i nh p môn, ngư c l i - ai en dành cho nh ng ngư i ã Kano là t m gương v s khiêm t n mà m i chúng ta c n h c t p. Tinh th n t luy n bao gi cũng là y u t quy t ào nh thành công. Ngay c khi ã tr thành m t chuyên gia 4 trên lĩnh v c nào i n a chúng ta cũng tr nên xơ c ng, b o th và t ng bao gi thôi h c h i. Ng ng h c h i, ta s d n ánh m t i v th c a mình. NH NG CON NGƯ I ÁNG NGƯ NG M N u ai ó h i tôi r ng “Th n tư ng c a b n là ai?”. Tôi s không do d r ng, ó là Wendy Stocker và Thomas Alva Edison. Trư c h t, tôi mu n nói v Wendy - m t h c sinh c a trư ng Trung h c Trung ông. Khi t t nghi p, cô bé ch cô tham gia r t nhi u ho t t i m s trung bình khiêm t n là 3,5. Sau ó Wendy vào Wendy là kh năng ánh máy v i t c i h c, 40 ng th thao c a trư ng và các phong trào khác c a h c sinh, áp l i sinh viên. Tuy nhiên, i u tôi ngư ng m nh t t m t phút ngay t khi là m t sinh viên năm nh t. Tôi quên chưa nói v i b n Wendy Stocker b khuy t t t b m sinh. Cô y không có tay! i u kì di u cô y làm nên chính là b ng nh ng ngón chân c a mình. Y u t nào ã t o nên m t con ngư i v i ý chí phi thư ng không gì có th khu t ph c như v y? Trư c khi i vào v n Thomas Alva Edison. Thomas Alva Edison là ngư i ã phát minh ra bóng èn i n, máy camera và bình c quy dùng cho xe hơi. Nơi làm vi c c a Edison là m t khu nhà ơn sơ và cũ k . cùng ngư i con trai thư ng mi t mài nghiên c u t sáng ó, ông n t n khuya v i mong mu n này, tôi mu n nói n th n tư ng th hai c a tôi - nh ng phát minh c a h ngày càng hoàn thi n. M t bu i t i, khi ang c g ng tìm ra phương pháp duy trì kh năng n p i n cho bình c quy thì nh ng hóa ch t do ti p xúc v i nhau b t ng n và bùng cháy. Ng n l a nhanh chóng thiêu r i các d ng c thí nghi m và lan ra c ngôi nhà. Phát hi n ám cháy t ngôi nhà, con trai c a Edison l p t c ch y v s ông s li u lĩnh c u l y nh ng công trình c phào nh nhõm khi th y cha ang c a mình. Con trai c a Edison b t khóc trong n i xúc ng: ng ngôi nhà và c u nguy n cha mình ã s m thoát kh i ám cháy. c u cha vì i ã nghiên c u. Anh ch y vòng quanh n l n th hai, anh th y khói, mái tóc s m m t góc khu t. Bàn tay ám màu vì tro b i, ánh m t ông dõi nhìn v phía ng n l a ang thiêu r i công trình thí nghi m 5 - Cha, con ã r t s khi nghĩ cha không th thoát ư c. ám cháy, Edison nói v i con: M t v n nhìn v - Con trai, hãy g i m l i ây. Sao v y cha? Edison quay l i và nháy m t v i con: Vì m con s ng m t ngôi làng nh và bà y chưa t ng th y m t ám cháy như th này bao gi . Sau khi ng n l a ư c d p t t, ngôi nhà tr thành m t Edison quay sang con r i h i: Con có bi t vùng này ai có máy kéo không? Con bi t, nhưng làm gì v y cha? n lúc r i. n ng nát và méo mó. Vì chúng ta c n xây l i m t nơi làm vi c m i con . ã i u gì khi n cho Wendy Stocker và Thomas Alva Edison v ng vàng và l c quan v y? Và, âu là ng l c khi n h có th vư t qua m i khó khăn ngăn tr trư c m t? Nh ng ngư i sáng su t s xem khó khăn là bàn p ti n xa hơn. Trái l i, nh ng k nhu như c l i l y ó làm l i bào ch a cho s th t b i c a mình. Câu tr l i n m thái c a h . Thái là y u t quy t nh t t c . M i ngư i u có quy n n m gi và ki m soát m t thái s ng riêng cho b n thân. Nó là y u t còn quan s quy t nh b n ư c m i yh tr ng hơn c h c th c, ngo i hình và ti n b c. Chính thái ra xa b n. Bên c nh ó, thái thái ngư i yêu quý hay ghen ghét, xem thư ng. Nó là y u t kéo m i ngư i l i g n b n hay còn quan tr ng hơn c nh ng k năng c n thi t t ưc thành công. John D. Rockefeller t ng nói: “Tôi ánh giá cao ngư i v a có năng l c v a có h p tác t t v i m i ngư i hơn là b t kỳ kh năng vư t tr i nào khác mà h s h u”. úng n cũng có nghĩa là b n ang phát huy m t cách cao nh t Gi cho mình m t thái tài s n quý báu c a mình. 6 i u quan tr ng không ph i là gia ình b n ang lâm vào tình tr ng khó khăn như th nào, ông ch c a b n quy n l c và ti n b c. Thái i x v i b n ra sao hay b n ki m ư c bao nhiêu ti n. Cái quan c a b n v i gia ình, v i nh ng v n t o nên m i s khác bi t trên th gi i này. i u áng nói là p ti n xa hơn. c a b n thân, v i tr ng hơn nhi u chính là thái Khó khăn th thách trong cu c s ng là i u không th tránh kh i. nh ng ngư i sáng su t s bi n khó khăn thành kinh nghi m s ng, là bàn Trái l i, k nhu như c l i l y ó làm l i bào ch a cho th t b i c a mình. B i v y, ngư i ta th t có lý khi cho r ng: “Cu c s ng ch có 10% là t o hóa dành cho b n, còn l i 90% là thái c ab n i v i chúng như th nào”. Và cũng t thái , ph m ch t và nhân cách con ngư i ư c hình thành. T O THI N C M Hawaii, chúng tôi có truy n th ng trao t ng vòng hoa cho ngư i khác thân thi n, lòng bi t ơn, l i chào t m bi t, ho c cũng có khi là s hi u khách. Vòng hoa thư ng ư c mang vào c . Nó ư c k t t nhi u lo i hoa khác nhau - hoa pikake, plumeria, ho c pua keniken… M i loài mang m t mùi hương riêng s Hawaii xinh thơm ngào ng t khi n lòng ngư i ngây ng t. xung quanh cũng như l ng ng, di dàng eo vòng hoa trên ngư i, i nl . c a con ngư i cũng gi ng c trưng c a x n âu không khí p. Có khi ó là hương thơm thoang tho ng, ng t ngào, có khi l i là hương bày t s i u này khi n tôi ch t có m t liên tư ng r ng, thái như vòng hoa y. M i ngư i u s h u m t vòng hoa cho riêng mình. Vì v y, vi c k t lên ó loài hoa nào ph thu c vào quy n ch n l a c a chúng ta. M t tâm h n tinh t k t h p v i ôi tay khéo léo s làm nên m t vòng hoa th m s c, ngát hương. Tương t , luôn gi cho mình m t thái s ng tích c c, hòa nhã, vui v , tràn y tin yêu, ta s tr nên áng yêu và ón nh n ư c nhi u yêu thương hơn t nh ng ngư i xung quanh. Nói cách khác, dù mu n hay không mu n thì trong m i ngư i ta n thành công. ut nt ic m tt t l n m t x u. Bi t phát huy m t tích c c và lo i b m t tiêu c c chính là bí quy t ưa chúng 7 THÁI NH HƯ NG N S C KH E Khi căng th ng hay m t m i, cơ th b n s ti t ra kích thích t adrenalin. Ch t này ư c di chuy n vào máu, làm tăng t c m i ho t nó s khi n ho t làm vi c s tăng lên m t cách nhanh chóng. M t l n, trong lúc ch y b , tôi băng qua m t kho ng sân tr ng mà không bi t bên kia rào ch n là hai con chó gi ng c kh ng l - loài chó v i nh ng chi c răng nanh d t n. V a thoáng th y bóng tôi, chúng b ng nh y x c lên và c t ti ng s a m ĩ. Gi t thót ngư i, tôi ho ng s b ch y trư c hai con v t to l n ang ch c nh y x vào mình. C v y, ba chân b n c ng, tôi c thoát th t nhanh mà quên m t r ng gi a tôi và chúng v n còn hàng rào ch n. Adrenalin là m t ch t kích thích m nh. Tuy nhiên n u nó liên t c ư c ti t ra thì cơ th chúng ta s g p nhi u b t l i. Tương t , m t thái tr ng thái không n thái nh và luôn không t t cũng khi n cơ th vào t chúng ta vào th phòng th . Ch ng h n, khi b n gi m t y vào máu, b n s tr nên cáu tám ti ng i n a, sáng hôm sau th c d y b n ng cũng như c m xúc c a b n. C th hơn, ng c a tim ư c tăng cư ng, năng lư ng trong b n bùng n và cư ng không t t, t ng lư ng nh adrenalin s liên t c ư c b n, khó ch u. Th m chí cho dù m i êm ng v n có th c m th y m t m i, u o i. Các nhà nghiên c u y h c kh ng nh: s m t m i và căng th ng gây h i cho cơ th ng b i nhi u y u t như n i không tìm ra cách gi i quy t. Khi ó h mi n nhi u hơn chúng ta v n tư ng. V m t sinh lý, chúng ta b tác s hãi, s b t an hay b t c trư c nh ng v n d ch s y u i, kh năng ch ng i v i m t s virus và b nh t t s gi m xu ng. Trư ng h p c a b n tôi dư i ây có th xem là m t trong nh ng trư ng h p thư ng g p trong cu c s ng. Anh y là ngư i r t chăm lo cho s c kh e c a b n thân. Hàng ngày, anh ch ăn nh ng th c ăn t t nh t, t p luy n th thao gây xơ c ng u n và ki m soát lư ng cholesterol (ch t béo n nh ng chuy n to l n s p di n ra trong n ng t t h . ng m ch). Tuy nhiên anh y l i m c ph i m t căn b nh tr m kha – b nh lo l ng. Anh lo l ng t nh ng chuy n nh nh t nh t, tương lai s p t i. T t c nh ng lo l ng y vây ch t tâm h n anh tư ng ch ng 52 tu i nhưng trông anh y không khác nào ngư i ngoài 60. căng th ng khi n anh ph i tr giá b ng s s p nhân tan v . Căng th ng v tinh th n khi n anh ngày càng s t gi m nghiêm tr ng v th ch t. Dù ch m i áng bu n hơn, tình tr ng quá p – hôn c a m t m i quan h l ra r t t t 8 Anh b n tôi qua chính là thái s ng. Thái i khi chưa tròn 60 tu i. M c dù chăm chút cho th ch t r t k c bi t quan tr ng – i s ng tinh th n mà bi u hi n bi quan, âu lo không nguôi ã cư p m t nh ng năm tháng l lư ng nhưng anh l i b qua m t y u t ra anh ư c s ng trong s bình yên và th a mãn. Nghiên c u cho th y, kích thích t adrenalin có trong máu s làm tăng lư ng cholesterol lên 40%. Trong cu c s ng, nhi u ngư i s n sàng tuân theo nh ng ch i u ơn gi n r ng, thái s ng chính là phương thu c hi u nghi m nh t. ăn nghiêm ng t và u ng thu c liên t c nh m gi m lư ng cholesterol, nhưng h l i quên m t m t B n có th nói tình tr ng s c kh e c a b n ph thu c vo nh ng gì b n ăn, nhưng nhưng th c t không b ng nh ng gì ang ng n s ch tâm h n b n. 9 Chương 1 HÃY CH N L A Phúc thay ai có tâm h n nghèo khó, vì Nư c Tr i là c a h . Phúc thay ai hi n lành, vì h s ưc t H a làm gia nghi p. ư c Thiên Chúa xót thương. ư c nhìn th y Thiên Chúa. ư c g i là con Thiên Chúa. Mathew 5:3,4, 7-9 Phúc thay ai xót thương ngư i, vì h s Phúc thay ai có tâm h n trong s ch, vì h s Phúc thay ai xây d ng hòa bình, vì h s 10 Bài gi ng trên núi ư c xem là m t trong nh ng l i rao gi ng n i ti ng nh t c a Chúa Giêsu. Và i v i nh ng tín Thiên Chúa thì bài gi ng y chính là h ng ân mà Ngài nh cu c i c a h ”. ban t ng cho con ngư i. V i tôi, nh ng i u Chúa mu n nh n g i trong l i gi ng y có th gói g n th này: “Thái , quan i m s ng c a m i ngư i s quy t Thiên Chúa bi t r ng vi c nâng cao nh n th c l ph i cho các môn Ngư i thư ng dùng d ngôn giáo phái Fa-ri. N u t ng m t cu c s ng cao ng dư i góc toán sau ó ub d y h nh ng bài h c v thái cũng như cho con th y, ng chi u n ngư i là i u r t quan tr ng. B i v y, trư c khi t màu nhi m c a mình cho các môn c Bài gi ng trên núi b n s th y ó không ch ch a , ch cho h cách ti p c n sâu tri t lý mà còn th hi n m t t m lòng bao dung cao c . T t c nh m hư ng con ngư i p và ý nghĩa hơn. khoa h c, có m t quy t c cho r ng: n u m t gi thi t sai thì k t lu n u tiên 2+2=5, thì m i phép và quan i m nh t quán cũng s sai. Ch ng h n, n u b n tính nh m ngay t phép toán nh hư ng. Tương t , n u không có m t thái v cu c s ng và con ngư i, chúng ta s không tránh kh i v trong các m i quan h , ph i i di n v i s th t v ng và nh ng ư c mơ không bao gi thành hi n th c. M i ngư i s ch, nhìn u c n có m t thái s ng úng n. Hãy gi cho tâm h n ư c trong i b ng cái nhìn l c quan, tích c c, thành công t t s m m cư i v i chúng ta. 11 Thái trư c ây. không úng và cái giá ph i tr c Ngân hàng Hoa Kỳ k l i, chuy n x y ra vài năm Câu chuy n sau do m t v th ng Chi nhánh Los Angeles c a Ngân hàng Hoa Kỳ t a l c trong m t cao c văn phòng cùng v i r t nhi u công ty khác, các t ng bên dư i ư c thi t k dành cho vi c năm li n, khách n ngân hàng u ư c mi n phí ghi nh n trên phi u gi xe. Tuy nhiên, nh ng năm sau ó nhi u ngư i b t th c hi n m t giao d ch giá tr r t nh u l i d ng ưu ãi này. Có khi, h ch u xe, i l i h có th thong ư c gi m giá tính u xe. Nhi u u xe n u có th c hi n giao d ch và ư c không ph i tr phí th d o chơi trong các khu mua s m t i cao c. Chiêu th c khôn khéo y c a khách hàng ã bu c ngân hàng ph i ch m d t s ưu ái trên, và t theo th i gian khách u xe. ó v sau, t m th ch Bu i sáng hôm ó, m t ngư i àn ông trung niên ăn m c r t gi n d - qu n jean, áo sơ mi v i flanen bư c vào ngân hàng. Theo oàn ngư i, ông cũng x p hàng ch Dòng ngư i ch m ch m ti n v phía trư c và ch ng m y ch c ông ta ã ư c ghi nh n. ông ph i tr phí n lư t mình. ng trư c m t cô nhân viên t i qu y. Sau khi g i m t s ti n nh vào tài kho n, ông ưa t m phi u gi xe t m nh t m phi u xu ng bàn, cô nhân viên nói b ng gi ng khó ch u r ng u xe. Sao v y? Trư c ây làm gì có chuy n này? – Ngư i àn ông h i. V n v i v l nh lùng, cô nhân viên v a b n r n v i dòng ngư i phía trư c, v a tr l i: ây là lu t m i. Tôi không t o ra chúng, tôi ch là ngư i thi hành mà thôi. Nhưng tôi là khách c a ngân hàng này bi t bao năm nay r i. Chí ít thì cô cũng ghi nh n lên phi u cho tôi như trư c ây v n làm ch . Ông nghe này. N u có th c m c gì, xin hãy g p giám c i u hành. Tôi còn r t p hơ n y. nhi u khách hàng ang ch . Ông mà ra v lúc này thì m i vi c s t t Ngư i àn ông quay ra và m t l n n a i. ng vào hàng dài nh ng khách hàng ang ch n lư t mình, v khách yêu c u nhân viên t i qu y cho rút toàn b s ti n 4,2 tri u USD trong tài kho n và sang g i vào m t ngân hàng khác. V y là, chính thái ng bao gi c a cô nhân viên ã khi n ngân hàng m t i 4.2 tri u USD. Do ó, không hay có th mang l i. ánh giá th p h u qu mà m t thái 12 M t t m bi n treo t i m t cây xăng cũ ti t l m t s th t áng cho chúng ta ph i suy ng m: Vì sao khách hàng r i b ta? Lý do: - 1% là h qua - 3% là h i. n nơi khác. iv ih . ã chuy n - 5% do v trí c a ta không thu n l i - 7% do h không hài lòng v i ch t lư ng s n ph m. - 84% khách hàng b i là do thái không t t c a nhân viên! L a ch n cu c s ng cho mình Vi c ch n l a gi a s ng và ch t, gi a yêu thương hay thù h n, gi a nh ng l i c u chúc hay s nguy n r a u ph thu c vào b n thân m i ngư i. Cu c s ng như chúng ta mong nh úng mu n ư c t o nên t s l a ch n c a chính chúng ta. L i ích c a nh ng quy t n, cũng như h u qu c a nh ng ch n l a sai l m là i u ta có th d dàng th y ư c. Tôi nh , trong m t chương trình trò chơi truy n hình vào th p niên 70, khán gi trư ng quay ư c trao cơ h i tr thành ngư i chơi v i i u ki n h s ph i c i trang thành m t con v t, cây c i ho c v t d ng nào ó, mi n sao thu hút ư c s chú ý c a MC Monty Hall. M t l n, Monty ã ch n m t ph n c i trang thành con gà và m i cô xu ng sân kh u. V i v m t ph n kh i và y háo h c, ngư i ph n băng qua các hàng gh m t cách nhanh ư cs h ut tc chóng. Monty ch tay vào ba cánh c a phía sau và nói: “Xin chào! Ch s nhi u c ng viên hò hét r t sôi n i: “M t”,“Không, ch n hai i”, “Ba i”. nh ng gì n m sau m t trong ba cánh c a này. V y ch s ch n c a nào?”. Dư i khán ài, Ngư i ph n ch n cánh c a s ba. Lúc này Monty nói: “Trư c khi bi t mình s món quà n m sau hai cánh c a kia. Ch Cánh c a th nh t m ra ư c s h u gì, tôi mu n ch th y nh ng ng ý ch ?”. l m t chi c Mercedes Benz bóng loáng. Khán gi cũng như ngư i ph n không gi u ư c v ti c nu i. 13 Cánh c a th hai m ra và ph n thư ng là m t chi c du thuy n cùng m t kỳ ngh t i Acapulco. M t l n n a, m i ngư i trong trư ng quay l i “ ” lên ti c ti c nu i. - Và bây gi - Monty nói - Chúng ta hãy xem ngư i chơi hôm nay nh n ư c gì sau cánh c a th ba này! Cánh c a t t m ra và bên trong là m t con l a. Gương m t ngư i ph n thoáng m t v h t h ng, ngư i cũng l c u, xua tay ti c cho ngư i chơi. y ti c nu i. Trên khán ài nhi u T trư ng h p nêu trên, tôi mu n chia s v i b n m t tình hu ng còn t i t hơn. Hãy tư ng tư ng trò chơi di n ra th này: Monty nói: - Ch s ư c s h u t t c nh ng gì phía sau m t trong ba cánh c a này. V y ch ch n ã. Trư c khi quy t nh, hãy tôi ti t cho ch th y i u gì phía sau c a nào? Nhưng ch m i cánh c a nhé. Sau cánh c a th nh t là m t chi c xe hơi m i, sau cánh c a th hai là chi c du thuy n và m t kỳ ngh t i Acapulco. Và cánh c a th ba che khu t m t con l a. Ch rõ r i ch ? - Vâng, tôi ã rõ. ám ông bên dư i như oán trư c ư c ngư i ph n s ch n gì. - Và bây gi , cô s ch n cánh c a nào, th nh t, th hai hay th ba? Thoáng m t chút im l ng, l ng nghe ti ng c - Vâng, tôi xin ch n cánh c a th ba. T t nhiên, ây ch là m t tình hu ng tôi t tư ng tư ng ra mà thôi. Nghe có v khó tin, nhưng th c ch t không ít ngư i trong chúng ta v n l a ch n theo cách ó. Dù th y trư c h u qu c a nh ng quy t nh không úng ho c s ng mà không có thái tích c c, nhưng chúng u ta v n ngoan c làm theo. Và ch ng có gì ph i ng c nhiên khi các m i quan h c a ta b t r n v , b n bè d n r i b ta, và ta b ng M i s thay i ng hào h ng c a khán gi , cô lên ti ng: vu t m t nh ng cơ h i t t l ra n m trong t m tay. u, b n s c m th y l l m, khó ch p ng bao gi khám phá i u u c n có th i gian. Có th lúc nh n, nhưng d n d n nó s tr nên t nhiên và c n thi t. i u quan tr ng là b n t b trư c m t thay gì có th làm thay i tích c c. Hãy cùng tôi i ti p nh ng chương sau i cu c s ng c a b n, khi n cu c s ng c a b n thêm phong phú, tươi vui. 14 Chương 2 THAY I CÁCH NHÌN i, i u quan tr ng là b n có “mu n” cũng v y. có m t B t kì m t quan i m nào cũng có th thay thay thái s ng úng i hay không mà thôi. M i th không b ng dưng mà có, thái n, trư c tiên ta c n hình thành nó, r i d n d n phát tri n nó lên, bi n nó thành tài s n quý giá cho b n thân. M t s ngư i t ch i vi c thay nh , thay nào thì c nh n thay th y, thay i, h cho r ng: “Tôi ã quen s ng như th này t i ch làm cho cu c s ng thêm r c r i mà thôi!”; ho c “Cha m sinh mình ra th i làm gì cho m t!”. B n c n bi t r ng, không bao gi là quá tr i, con ngư i m i có nh ng bư c ti n vư t b c. Không ch p ó ch ng ph i i. Nh thay cho m t s thay i, cu c s ng c a b n s tr nên nghèo nàn, th m chí b n s g p nh ng r c r i l n. B n g i m t cái cây không âm ch i n y l c, không ra hoa k t trái là gì? n u ta không ng ng hoàn thi n b n thân. Nh ng ngư i không ch u thay bi t, không b t nh p ư c v i i cho phù h p v i bi n c cu c là “cây ch t” hay sao? Con ngư i chúng ta cũng v y. Cu c s ng s luôn ư c v n hành t t i s ch ng th nào thích nghi ư c v i hoàn c nh. Có th h v n hi n h u, nhưng cu c s ng c a h s b tách ng lo i c a mình. M t câu chuy n khá hài hư c th này: Vào m t bu i sáng, m t ngư i àn ông vùng Texas bư c vào nhà th , trên m t chi c mũ r t to. Ông rón rén tin: Tôi n g p con heo u àn c a nhà th này. y ng c nhiên. u i n ch cô thư ký và nói b ng gi ng m m, nhưng r t t Con... gì? – ôi m t cô thư ký tròn xoe nhìn ngư i àn ông Con heo u àn. Ngư i hay ng trư c nhà th gi ng gi i th này th n vào m i sáng ch nh t y. Tôi ch mu n g p ông ta m t lát trư c khi tr v nông tr i. Quá kinh ng c trư c cách ăn nói b t kính c a v khách, sau m t thoáng b i r i, cô thư ký c t ti ng tr l i: 15 - Thưa ông, ây chúng tôi không dùng cách xưng hô thi u tôn tr ng như th . n chúng tôi g i là “ c Cha”, ho c “M c sư”. Ngư i mà ông nói - À...ra th . Tôi xin l i, nhưng tôi hoàn toàn không có ý b t kính âu. Tôi v a bán ư c m t lư ng hàng l n trong kho và mu n óng góp s ti n m t tri u ô la cho nhà th . Cô thư ký ch t hi u ra v n Ông i ây nhé, tôi s và ti p l i: i kêu con heo ó. Không ph i ng u nhiên mà m t nhà khoa h c n i ti ng t ng nói: “C th gi i luôn ghét s thay i, nhưng ó l i là i u giúp cho trái t t n t i” . i và luôn s ng Còn b n, b n ón nh n s thay m t cách th i như th nào? N u t ch i thay ng, tin theo s m nh thì cu c s ng c a b n ch ng ph i quá vô v , t nh t sao? I U GÌ NH HƯ NG CHO CU C S NG C A B N? ng cho tàu thuy n trên bi n. L n n , m t chi n h m m sáng gi ng Trư c kia, khi chưa có các phương ti n k thu t tiên ti n như bây gi , ngư i ta ph i s d ng loa ho c còi m i khi c n báo quân s dày ang ch m ch m lư t i, r sóng vư t qua nh ng làn nư c b bao ph b i l p sương c. B t ng , v thuy n trư ng phát hi n phía xa, qua làn sương có m t như m t con tàu ang di chuy n v phía mình. Ông l p t c c m loa lên nói l n: “Tôi là sĩ quan Smith thu c l c lư ng h i quân Hoa kỳ. Yêu c u chuy n hư ng 100 v phía Nam. Chúng ta ang trên cùng m t t a nghiêm túc”. Qua làn sương m t gi ng nói vang lên: “Tôi là th y th Jones. Yêu c u v phía B c”. Viên sĩ quan th m nghĩ: “H n ta ch là m t tên th y th quèn mà dám ưa ra l i ngh cho m t sĩ quan h i quân c p cao như th sao? H n nghĩ mình là ai v y?”. Ngay l p t c ông m loa lên và nói b ng gi ng y quy n l c: “Sĩ quan Smith thu c l c lư ng h i quân n g n”. Hoa kỳ. Yêu c u chuy n hư ng 100 v phía Nam. Chúng tôi ang i hư ng 100 , r t có th s có va ch m. Tôi ưa ra l i ngh m t cách V n gi ng nói y v ng l i qua làn sương: “Tôi th y th Jones. Hãy chuy n hư ng 100 v phía B c”. 16 Viên sĩ quan th t s n i gi n trư c v ngoan c c a ngư i th y th . “Xin nh c l i tôi là sĩ quan h i quân Hoa kỳ, yêu c u chuy n hư ng ngay l p t c. Chúng tôi là m t chi n h m quân s ”. Câu tr l i v n kiên nh: “Th y th Jones yêu c u Ngài cho tàu chuy n hư ng v hư ng B c 100. ây là ng n h i ăng”. Thái c a ta cũng gi ng như ngư i ch o con tàu v y. Bên c nh vi c cho tàu ho t ng tuân theo nh ng nguyên t c riêng c a nó, ta còn ph i bi t xem xét k trên ch ng ư ng mình i có á ng m hay không. L a ch n như th nào là do b n thân m i ngư i. LÒNG TIN N uc ư c ni m tin inh ninh r ng mình không th thay i ư c gì, chúng ta s ch ng bao gi có n g l c và s c th c hi n ngay c khi i u ó là có th . Ni m tin ưa l i u có th thành công. m nh cho con ngư i. Có ni m tin m i vi c Ngư c l i, khi ánh m t ni m tin, ta s không kh i rơi vào hoang mang, nghi ng và lo s . i u này cũng có nghĩa là ta ang t phá h y t t c nh ng n l c c a b n thân. Trong kinh thánh, Chúa luôn s n lòng nâng M t l n, gi a ám ông ang chen l n, xô tua áo c a Ngư i v i ni m tin r ng mình s v y, nh ng ai tin vào Ngư i. Luca, o n 8 c Giê-su và ch m vào k l i r ng, m t ngư i àn bà b băng huy t trong nhi u năm li n, không ai có th ch a kh i. y, bà c ti n v phía ư c c u ch a. T c thì, máu ngưng ch y. Th y c Giê-su quay l i và nói v i bà: "Này con, lòng tin c a con ã c u ch a con". M i chúng ta sinh ra u ư c ban t ng m t tinh th n minh m n t ó làm cho cu c s ng c a mình t t cu c i. p hơn. B i v y, ng bao gi t b ni m tin vào b n thân, tin vào 17 S c m nh c a ni m tin T i trư ng i h c Nam California, các sinh viên ư c thông báo r ng, b t c ai n u t ư c i m cao nh t trong kỳ thi cu i khóa s p t i s có cơ h i tr thành tr gi ng cho v giáo sư toán h c. Thông tin ó khi n George Dansig – m t nam sinh viên trong trư ng vui m ng n n i êm ó anh không tài nào ng ư c. Ư c mơ l n nh t c a George là tr thành giáo sư, và ây th t s là m t cơ h i quý giá. Không gì có th ngăn c n George th c hi n ư c mơ c a mình. Anh quy t tâm tr l i úng t t c các câu h i trong bài ki m tra. Vào ngày thi, George mi t mài ôn bài quên c th i gian. Khi ngư c nhìn th y ã tr gi thi may h i ng coi thi v n ch p nh n cho anh tham d . thi khó hơn George mong trên b ng. bài thi. úng là hai câu h i quá hóc búa. M hôi George b t anh t p trung cao u tiên. V i tinh th n hăng say, anh ti p t c chuy n sang v n hơn. Tuy nhiên, ây không ph i là v n trư c. M hôi b t s tu t m t”. V a lúc ó, giáo sư tuyên b h t th i gian và yêu c u n p bài. Quá th t v ng, George ng i s p xu ng gh như m t ngư i th t b i th m h i. êm hôm ó, anh không sao ch p m t ư c. H t xoay ngư i qua ph i r i l i qua trái, George nghĩ v ph i là mình. V m t v n còn h c hác sau m t êm m t ng , George t t bư c vào l p. V giáo sư ng d y và nói: George Dansig! Em ã m ra m t l ch s m i cho môn toán h c. i u x u nh t có th x y ra. Sáng hôm sau, George mi n cư ng n trư ng v i ý nghĩ r ng ch c ch n mình s ph i nghe tên c a m t ai ó ư c xư ng lên mà không u ch y dài trên trán. Trong còn l i v i s c g ng nhi u u r n ra, th m ư t áo, tâm trí i. Tuy nhiên, anh v n n l c h t mình, c g ng hoàn n hai câu h i n a ư c ghi ng h , anh b ng gi t mình vì n phòng thi. R t n 15 phút. T c t c, George thu d n sách v và ch y thành h t các câu h i. Khi chu n b n p bài, George ch t chú ý oán r ng ây là hai câu h i c ng i m, George ti p t c làm chúng vào m t sau cho vi c tìm ra l i gi i. Cu i cùng, George cũng gi i quy t ư c câu h i ơn gi n, nó ph c t p hơn nhi u so v i câu h i u George thoáng ý nghĩ: “N u mình không tìm ư c l i gi i cho câu này, s có ngư i khác làm ư c và như v y cơ h i dành cho mình 18 - Thưa th y, em không hi u. Hôm qua em ã n tr ph i không, George? D vâng. Em xin l i... ch vì em lo ôn bài. À không... không... th y gi i thích... Em th y y George à, ây là m t bài ki m tra r t khó. Trư c kỳ thi, th y ã c nh báo v i nhi u sinh viên r ng có r t nhi u v n nan gi i v n chưa tìm ư c l i gi i trong toán h c và m t s câu h i trong bài ki m tra này cũng n m trong s ó. Th t ra thì th y ã vi t hai trong s nh ng v n chưa có l i áp vào thi – và em...George ... em ã gi i quy t ư c m t trong chúng. Chúng ta hãy th t ra trư ng h p, trư c khi làm bài thi George ư c báo trư c là anh không th gi i quy t bài toán ó, r ng ó là i u hoàn toàn n m ngoài kh năng c a anh, li u anh ta có n l c vư t qua như v y không? Câu tr l i ch c ch n s là “không”. B i v y, không có gì là vô lý khi nói: ni m tin s bi n nh ng i u tư ng như không th thành có th . ng ng i kh ng ngư i lên ti ng ph ư c”. V y ai úng? Câu tr l i là c hai. nh ni m tin Cùng m t công vi c trong m t môi trư ng và th i gian làm vi c như nhau, nhưng m t nh: “Tôi không th ”. Ngư c l i, ngư i khác l i nói: “Tôi có th làm Câu chuy n sau k v m t ngư i àn ông Scotland. Ông ta làm vi c r t chăm ch và cũng là ngư i th ông còn áp ngư i. M t y tham v ng, luôn hư ng mình n nh ng m c tiêu cao nh t. Không nh ng t l i s ng và làm vi c y lên nh ng ngư i xung quanh. L n n , trong lúc nh ra nh ng th i h n dư ng như b t kh thi cho m i cùng th c hi n m t d án, ông ã ng nghi p b c xúc lên ti ng: Này, không ph i vi c gì cũng có th hoàn thành trong m t s m m t chi u ư c âu. - Tôi bi t ch . ó là do tôi không ph i là ngư i lãnh o d án này mà thôi. B n có tin r ng, chính nh ng gi i h n t t ra ã ngăn c n con ngư i? B n có ch p nh n nh ng i u mà ngư i khác ch p nh n như m t s th t hi n nhiên? 19 N u thu n theo nh ng khuôn m u có s n m t cách th thư c o chính xác nh t lòng tin c a m i ngư i. Frank Lloyd Wright, 83 tu i – m t nhà ki n trúc sư vĩ ng, b n s tr thành m t k chính là t m thư ng và ch ng bao gi phát huy h t ư c kh năng c a b n thân. Thái i – khi ư c h i âu là công trình mà ông cho là thành công nh t, áng nh nh t trong s nghi p c a mình. Ông tr l i m t cách gi n d r ng: “Chính là cái k ti p trong s nghi p c a tôi”. Tương lai s tươi sáng và nh ng thái trung, năng ng y h a h n khi b n s h u nh ng nh n th c úng n, tích c c. B n s có thêm nhi u năng lư ng, s c sáng t o m i, nh b n cũng tăng lên. ó s tr Bão t vùng bi n ng, mi n là ng nt âu? i n M i ngư i thư ng cho r ng con thuy n càng nh thì càng an toàn khi lênh ênh trong nư c vào trong thuy n. Vi c nâng cao nh n th c ng thành công cũng gi ng như vi c b o v con thuy n t phía trong, Th c t cho th y, không ít ngư i m c dù có thái Có m t bài thơ c th này: Thuy n v phía ông, thuy n v phía tây Gió nhè nh , mây l ng l Chính cánh bu m, không ph i ng n gió ã ưa thuy n xuôi v b n Khi nh ng cơn bão bùng lên T a chông gai trên ư ng Chính ti ng nói trái tim S d n d t con ư ng ta i Cũng có th ví thái chìm gi a lòng cu c i. ưa ta s ng như cánh bu m kia. Cánh bu m giúp con thuy n gi ưc i nó ng p nư c v y. s ng tích c c nhưng h v n g p tr c tr . b ng gi a nh ng ng n sóng chao o; giúp con thuy n không b gió l c cu n xoay và nh n s d n d t ta vư t qua nh ng giông bão c a i dương. Tương t , thái n b n b h nh phúc. 20 ôi lúc, b n có th c m th y tuy t v ng và b t l c trư c nh ng khó khăn trong cu c s ng. Nhưng hãy nh r ng, m i chuy n r i cũng trôi qua. ta ph n ng và gi i quy t v n ngay gi a cơn bão ch ng ph i s là cơ h i i u áng quan tâm là cách chúng không t t th nào, k t qu nh n ư c ra sao. M t thái chúng nh n chìm ta mãi mãi hay sao? Bão t cu c cu c i” – nh ng tr ng i khi n nhi u ngư i g c gã. i Bão t có th tàn phá thiên nhiên, cây c . Nhưng nó không áng s b ng “cơn bão Bão t và th thách là i u khó ai có th tránh kh i, i u quan tr ng là làm chao cách tr n v n nh t. ng chúng o tâm h n chúng ta. Chính trong bão t , b n lĩnh con ngư i m i ư c b c l m t Vài năm trư c ây, tôi có s thích i câu cá cùng b n bè. Nơi chúng tôi hay bi n phía ông qu n n là b o Hawaii. N u g p thu n l i, s có nhi u con cá l n dính m i. Ti n nh t là, g n ch chúng tôi ng i câu có m t cái v nư ng, vi c x lý “chi n l i ph m” ví th tr nên h t s c nhanh chóng và thú v . M c dù nh ng con cá y quanh năm vùng v y gi a lòng oán ư c trư c khi nư ng, tôi ph i cho thêm gì vào chúng không? chúng m t ít mu i món ăn thêm m à và có hương v hơn. i dương, nhưng b n có ó là mu i. Tôi r c lên Có th b n cho r ng i u này ch ng có ý nghĩa gì. Nhưng hãy th nghĩ xem, nh ng con cá này ã s ng dư i bi n ít nh t là m t không h th m vào da th t chúng. Cũng v y, cu c s ng c a chúng ta luôn ng p tràn nh ng cám d , s ích k và d i trá… nhưng không ph i lúc nào con ngư i cũng b lôi cu n vào nh ng thói x u y. Thái c a b n có th b o v b n, nhưng cũng có th ánh g c b n, nh t là trong bão n nh t . n hai năm, nhưng i u kì l là v m n c a bi n t . Vì v y, hãy hư ng chúng n nh ng suy nghĩ tích c c và úng 21 Khó khăn như m t s thay M t vài ngư i nói v i tôi r ng h tôi, nhưng có m t i u không th ph nh n là cu c s ng luôn i y r y nh ng b t tr c, khó ánh giá cao nh ng suy nghĩ l c quan, tích c c c a khăn và h mu n bi t tôi ã xoay x ra sao trư c nh ng khó khăn ó. Trư c h t, b n hãy th tư ng tư ng n u m i chuy n trong cu c s ng cách êm th n ph n u di n ra m t m, bình l ng, li u nó có quá nhàm chán hay không? Khi y, nhi t huy t và tinh u c a con ngư i t t s gi m xu ng. Ngh l c vư t khó s tr thành i u vô i m t v i nh ng v n mình thay i. c a mình và vư t qua chúng im tv i nghĩa. B i v y, khó khăn v a t n t i như m t i u t t y u, v a là y u t rèn giũa con ngư i trư ng thành hơn. M i ngư i c n ph i m t cách dũng c m. V i tôi, m t bí quy t giúp tôi không g c ngã ó là, m i l n khó khăn tôi luôn nhìn nh n nó như m t cơ h i N u ai ó nói r ng: “B n ang g p v n s n thôi”. Ai ó l i nói: “V n “Vâng, nhưng m i chuy n r i s t t y”. Hãy m nh d n tr l i: “Vâng, nhưng áp: tài chính c a b n hình như không t t”. B n có th i thay”... p”. Hay: “Cu c hôn nhân c a b n không h nh phúc” Hãy tr l i: “ úng nhưng ã có nhi u s Khi nhìn v n chi n theo hư ng ng, b n s có thêm ni m tin gi ng như ngư i l c trong ó cũng là m t bi u hi n cho th y b n ang ư ng h m th y ánh sáng le lói cu i con ư ng. u và trư ng thành. Ngư c l i, n u m t ngư i nói: “B n g p v n tôi lúc nào cũng au v tài chính r i y”, và b n tr l i: “Vâng, úng v y, tôi luôn g p khó khăn v tài chính, chúng thư ng xuyên x y ra v i tôi khi n u”. Vô hình chung, cách nghĩ y s tr thành m t th i nam châm hút b n, khi n c a chính mình. i m t, nhưng ng vì th mà căng m t, m i chuy n m t cách buông b n chìm sâu vào n i bu n và s tuy t v ng. Nó làm m t d n kh năng sáng t o b n tr nên xơ c ng và ngày càng lún sâu vào v n Có quá nhi u v n r is t t ph c t p bu c b n ph i th ng quá m c. Hãy bình tĩnh, c g ng tìm ra hư ng gi i quy t t ng v n p tr l i. Hãy t hình thành m t thái s ng m i – nhìn nh n v n b n thân rơi vào thái tích c c, i tìm câu tr l i và không bao gi b khu t ph c trư c chúng. Con ngư i thư ng d g c ngã vào nh ng lúc m m y u nh t, nhưng xuôi, tuy t v ng mà hãy ng lên. ng bao gi 22 Th t b i không ph i là khi b n g c ngã, th t b i là khi b n không tìm cách d y và vư t qua khó khăn. cư ng i m t và tìm cách vư t qua m i th thách. Có ai ó ã nói v i tôi r ng: “Khi b n i qua nhé”. ó cũng là m t ý ki n thú v y ch ? a ng c, ng ng t giam mình trong n i chán n n và th t v ng. Hãy kiên ng quên ch p vài t m nh 23 Chương 3 HƯ NG N NH NG I U T T nv P u Thư ng thì chúng ta ch nhìn vào nh ng m t tiêu c c c a cu c s ng b i ngay t chúng ta ã không hình thành nh n th c úng ri i u này. Bu i sáng th c d y, ăn sáng c báo. Và th t ng c nhiên khi tin x u bao gi cũng là tin thu hút s chú ý c a m i ngư i nh t. Sau m t ngày làm vi c m t m i, tr v nhà ch c n b t tivi lên, ta có th b t g p m t lo t c nh báo v s b t n c a tình hình kinh t , chính tr trên b n tin th i s . Khi nh ng tin x u liên t c tái di n trong u óc, ta s ch ng th nào có ư c m t gi c ng sâu và yên bình, i m t v i khó khăn, thách th c di n ra s p t i. c a mình, b i khia tinh th n lúc nào cũng s n sàng trong tư th N u rơi vào tình tr ng này, b n c n ph i i u ch nh l i thái n u quan tâm quá t p trung vào m t i u gì ó, b n s th y âu âu cũng là hình nh c a nó. Ch ng h n, n nh ng vi c t t, b n s th y chúng luôn hi n ra trư c m t mình. Ngư c l i, n u ch chú tâm vào nh ng vi c x u, tâm trí b n t t s r i tung, lo ng i và căng th ng, b n s th y t i ác và thói x u ng tr t ng ngõ ngách c a cu c s ng. Năm 1984 gia ình tôi chuy n n m t th tr n nh , yên bình tên là Hilo n m y ph n khích: b bi n phía Nam Hawaii. M t ngày n , v tôi bư c vào nhà và nói v i v Anh yêu, em bi t mình thích cái gì r i. Gì v y em? – Tôi h i l i. Em mu n có m t chi c xe t i hi u Mazda MPV. Anh mua cho em m t chi c nhé. - ... … – Tôi l m b m. Nó r t p anh . Nhưng hãng Mazda không s n xu t xe t i, anh chưa bao gi th y c . , có y anh. Không nh ng th , nhìn nó còn r t tuy t v i n a. y? Hãng y làm gì s n xu t lo i xe ó h em. Em có nh m không Có mà anh, hãy theo em r i anh s th y. i ư c kho ng 15 phút, m t chi c xe t i Chúng tôi lên xe và lái v hư ng th tr n. Mazda ch m ch m lư t qua. V tôi reo lên m t cách thích thú: 24 - Kìa, nó kìa anh. , p y, anh không bi t là Mazda cũng s n xu t lo i này. Trong 15 phút k ti p, l i có m t chi c Mazda khác ch y qua và v tôi l i reo lên: “L i m t chi c n a kìa anh. Em r t thích màu ó.” Và b n bi t không, trong m t gi ng n ng i i cùng v tôi, tôi ã th y sáu chi c xe t i hi u Mazda. Tôi chưa t ng bi t v lo i xe này c a hãng Mazda nhưng ng c nhiên là lúc y dư ng như chúng có m t ư c. Tương t , khi b n c tìm ki m nh ng i u t t bên trong con ngư i, b n s th y r t nhi u ngư i t t trên th gi i này. Khi b n ch c tìm ki m nh ng l i nguy n r a, chúng s quay ngư c tr l i b n. kh p nơi. Ph i chăng ây là m t quy lu t? Khi b n mu n mua m t u lái chi c xe mà b n ang ao chi c xe, b n s th y nó kh p nơi. B n c m th y m i ngư i TRÁNH CÁI NHÌN ÁP M t cách thay i thái s ng là thay i ó. Cách b n nhìn nh n m i tình hu ng s quy t Tôi ã t ng s ng tư ng ngay hu ch u, bù Hawaii nên khi T nào nh nghĩa c a b n v m t v n nh b n ph n ng v i chúng như th nào. n Eugene là tôi liên Eugene, Oregon trong nhi u năm. Nh c n hình nh b u tr i xám x t và nh ng cơn mưa dai d ng. Do ã quen v i khí n ây, vi c thi u v ng ánh sáng m t tr i khi n tôi c m th y r t khó c bi t là kho ng th i gian vào ông. Th m chí tôi ã ph i mua m t chi c èn chi u p l i s thi u h t ánh n ng này. Vào m t bu i sáng tháng mư i m t, khi tôi cùng m t ngư i b n ng i nhâm nhi ly cà phê thì tr i b t than phi n: u trút mưa. V n không mong i l i m t ngày u ám n a nên tôi lên ti ng - L i mưa, ph i chi tr i ng mưa thì hay bi t m y. y! - , sao l i th ? Còn t thì r t thích mưa - Sao anh có th h ng thú v i ki u th i ti t kinh kh ng này ư c ch ? – Tôi ng c nhiên h i l i. 25 - À, ơn gi n vì i u này có nghĩa là tuy t s p rơi trên n g n. nh núi và mùa trư t tuy t ã Anh b n tôi là ngư i r t say mê môn trư t tuy t. B i v y, mưa v i anh y là d u hi u b t ch th y u c a m t mùa trư t tuy t. Còn tôi, v n không ưa khí h u l nh giá và âm u nên tôi ó d u hi u c a m t chu i ngày khó ch u, ph i dùng èn Có th nói, trư c b t c m t v n thu c vào cách chúng ta c c, ta s có ng l c và ni m tin sư i m . c a chúng ta ph gì, cách nhìn nh n v n iu nh nghĩa v nó. Khi khó khăn, th thách ư c nhìn theo hư ng tích vư t qua. c bi t là ni m tin m t khi ư c tôi ng b n b . Cùng v i th i gian, luy n qua th thách s t o cho con ngư i m t kh năng ch u h s tr nên hoàn thi n hơn, không e s trư c b t c khó khăn gì. Hãy thay quan ni m áp i cách nhìn nh n v n c a b n, không nên gi i h n v n trong m t t, khiên cư ng. Ch có như th , cu c s ng c a b n m i không tr nên xơ c ng, khuôn sáo, b n thân b n m i d n ư c hoàn thi n. NHÂN H U VÀ CÔNG BÌNH David là v vua th hai c a Vương qu c Israel th ng nh t. Ông là m t v vua chính tr c, m t chi n binh dũng c m, Cu c i và tri u ng th i cũng là m t nh c sĩ, m t nhà thơ ư c tôn vinh. c bi t trong văn hóa Do Thái và i vua David có m t t m quan tr ng i Philistines. Kitô giáo. Theo Kinh thánh, David là ngư i ã ánh b i tên kh ng l Goliath, em l i th ng l i cho ngư i Israel trư c quân Truy n k r ng, khi David còn là m t chàng trai tr cũng là lúc cu c chi n gi a dân Israel và Philistine di n ra . M t l n, thay vì ti n hành cu c chi n như bình thư ng b ng cách huy ng chi n binh, m i nư c s c ra m t i di n ưu tú nh t c a mình quy t uv i i phương. Bên nào th ng s mang l i ni m t hào cho x s , ngư c l i bên thua ph i tr thành nô l cho phía kia. Philistine c m t gã kh ng l tên là Goliath. H n cao to g p m y l n so v i ngư i Israel. Riêng chi c áo giáp h n khoác trên ngư i ã n ng vào các lùm cây. ng trên ng n n c trăm pound. S xu t hi n c a Goliath khi n binh lính Israel tr nên hoang mang, run s . H ch y tr n vào các hang á, núp i, trông Goliath không khác gì m t con bò r ng hung d , h n luôn mi ng ph báng ngư i dân Israel. 26 Không h nao núng, David leo lên ng n vũ khí trong tay, nhưng hãy nghe ây - ta Israel, i i di n, dũng c m imtv ik i kh ng l Goliath. Chàng c t ti ng thét tr : “Này Goliah, ngươi có th tìm ng ây v i tư cách là n ta v i r t nhi u ng t i cao c a quân ng t i cao c a ngư i dân Israel – nh ng ngư i mà ngươi xem thư ng và khinh r . Nhưng, ta s cho ngươi th y, chúng ta không bao gi th t b i”. S căm ph n bùng n trong con ngư i David, lòng dũng c m s c sôi trái tim chàng. Nhanh như c t, David rút m t viên á t túi eo trên ngư i cho vào nòng súng và b n th ng v phía Goliath. Nh ng năm tháng mi t mài ch n sa trư ng ã giúp chàng trai tr thành m t tay thi n x c khôi. Viên n bay trúng vào gi a trán Goliath. t. Gã kh ng l b t ng ngã qu xu ng m t V i s c m nh phi thư ng, David không ch vư t qua th thách cam go mà còn giúp ngư i dân Israel giành ư c th ng l i v vang trư c quân Philistine. M t câu chuy n khác ư c ghi l i trong Kinh thánh, m c 1 - Samuel 24 cho th y, không ch là m t chi n binh dũng c m, David còn là m t ngư i có trái tim nhân h u áng kính. M t th i gian sau cái ch t c a Goliath, tên vua David v i lòng c ác Saul luôn tìm cách truy u i e d a m t khi David còn t n k và n i lo s r ng ngai vàng c a h n s b t i. Ngư c l i, David hoàn toàn không mu n Saul là k thù c a mình. Cu c g p g tình c gi a h t i hang Engedi ã b c l rõ t ch t lãnh nhân t c a David, David ang ng th i cũng là m c son m ra m t trang im i o, t m lòng i v i ông. Khi y, trong hang thì Saul bư c vào. Tuy nhiên, h n không nh n th y s hi n di n c a ây là cơ h i quý báu David có th k t thúc c ác này. Ngư i c n k David thúc gi c: ban t ng cho ngư i. Hãy t n d ng cơ h i, k thù ã c ác kia. David. Quá m i m t nên h n lăn ra ng thi p i. cu c săn u i c a tên vua - ây là ngày Thư ng n m trong tay ngư i r i ó. Hãy k t li u k V n v i v m t i m tĩnh, David áp l i: T i ác c a h n s b Thư ng i u c t lõi tôi mu n nói v tha. Israel. ông luôn ch a tr ng ph t. Ngài luôn phân x công minh. ây là, David luôn nhìn m i vi c b ng t m lòng nhân t , ng m t ni m tin s t á vào l ph i, s công bình. Và th c t , chính i u ó ã giúp ông có ư c s c m nh chi n th ng k thù, ưa l i vinh quang cho ngư i dân 27 ...
View Full Document

This note was uploaded on 11/21/2010 for the course HCC HISTORY taught by Professor Danyy during the Spring '10 term at HCCS.

Ask a homework question - tutors are online