thai do song tao nen tat ca

thai do song tao nen tat ca - LI GII THIEU Chung ta la chon...

Info iconThis preview shows pages 1–4. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
LÔØI GIÔÙI THIEÄU “Chuùng ta löïa choïn thaùi ñoä, vaø thaùi ñoä laøm neân con ngöôøi.” - Dennis Waitley Cuoäc soáng ngaøy caøng trôû neân hoái haû, vaø theo ñoù, con ngöôøi chuùng ta ngaøy caøng coù nhieàu nhieäm vuï vaø muïc tieâu phaûi hoaøn thaønh. Cuoäc soáng taát baät naøy ñaõ khieán nhieàu ngöôøi caûm thaáy meät moûi vaø ñoâi luùc gaàn nhö khoâng theå kieåm soaùt ñöôïc ñôøi soáng cuûa chính mình. Nhöõng luùc aáy, khoâng ít ngöôøi ñaõ töï hoûi: Cuoäc soáng laø gì vaø laøm theá naøo ñeå coù ñöôïc moät cuoäc soáng nhö mong muoán? Thaùi ñoä soáng laø khôûi nguoàn cuûa moïi thaønh coâng hay thaát baïi cuûa con ngöôøi. Quaû thaät, taát caû nhöõng gì chuùng ta gaëp phaûi trong cuoäc soáng ñeàu baét ñaàu töø chính thaùi ñoä soáng cuûa chuùng ta. Neáu baïn coù moät thaùi ñoä soáng ñuùng ñaén vaø tích cöïc, thì moïi caûm xuùc tieâu cöïc nhö sôï haõi, lo laéng, ghen gheùt, thaát voïng… ñeàu seõ ñöôïc loaïi boû. Ngöôïc laïi, baïn seõ töï giam mình trong nhöõng doøng caûm xuùc tieâu cöïc vaø cuoái cuøng seõ bò chuùng ñaùnh baïi. Töø kinh nghieäm vaø hieåu bieát cuûa mình, J. P. Vakswani ñaõ mang ñeán moät phöông phaùp höõu hieäu giuùp ñoäc giaû bieát caùch thay ñoåi thaùi ñoä ñeå töø ñoù laøm chuû cuoäc ñôøi mình. Khoâng ñöa ra lôøi giaùo huaán suoâng, J. P. Vaswani ñaõ giaûi thích vaø laøm saùng toû nhöõng aån yù trong moãi caâu chuyeän, giuùp ñoäc giaû deã daøng naém baét cuõng nhö vaän duïng vaøo cuoäc soáng cuûa mình. Ñöôïc choïn loïc töø nhöõng baøi dieãn thuyeát cuøng kinh nghieäm soáng cuûa taùc giaû, Thaùi ñoä soáng taïo neân taát caû taäp hôïp nhöõng caâu chuyeän vieát veà nieàm tin vaø thaùi ñoä soáng cuûa con ngöôøi. Nhöõng caâu chuyeän saâu saéc trong cuoán saùch naøy coù theå giuùp chuùng ta hình thaønh neân nhöõng suy nghó tích cöïc vaø moät thaùi ñoä soáng ñuùng ñaén. Chuùc baïn coù ñöôïc cuoäc soáng nhö mong muoán töø vieäc ñieàu chAnh thaùi ñoä soáng cuûa mình! - First News
Background image of page 2
Bìa 4 Töø kinh nghieäm vaø hieåu bieát cuûa mình, J. P. Vakswani ñaõ mang ñeán moät phöông phaùp höõu hieäu giuùp ñoäc giaû bieát caùch thay ñoåi thaùi ñoä ñeå töø ñoù laøm chuû cuoäc ñôøi mình. Nhöõng caâu chuyeän saâu saéc trong cuoán saùch naøy coù theå giuùp ñoäc giaû hình thaønh neân nhöõng suy nghó tích cöïc vaø coù ñöôïc thaùi ñoä soáng ñuùng ñaén. “Khoâng ai coù theå ñem ñeán söï yeân bình thanh thaûn cho baïn ngoaøi chính baûn thaân baïn.”
Background image of page 3

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Image of page 4
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 11/21/2010 for the course HCC HISTORY taught by Professor Danyy during the Spring '10 term at HCCS.

Page1 / 20

thai do song tao nen tat ca - LI GII THIEU Chung ta la chon...

This preview shows document pages 1 - 4. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online