Thanhthuan (1)

Thanhthuan (1) - i sao bn b t chi cp Visa ln th nht T-C th...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
T    i sao b n b t ch i c p Visa l n th nh t? ị ừ ố ấ     --Có th do ng i ph ng v n l n tr c khi xem b ng đi m c a tôi ch ườ ướ ỉ ở m c trung bình và h nghĩ tôi không đ kh năng h c t i M ,nh ng đi u ư đó không đúng vì khi ti p c n v i môi tr ng h c t p hi n đ i và ph ng ế ườ ọ ậ ươ pháp h c hi u qu s giúp tôi đ t k t qu cao trong h c t p so v i t i VN . ả ẽ ế ớ ạ L n này b n có gì m i so v i l n tr c không? ớ ầ ướ --Tôi đã dành gi i gian chu n b cho mình thêm nhi u ki n th c đ có k t ế ế qu t t cho l n ph ng v n này. ả ố Why do you choose to study at University of Houston? I choose to study at UH because .UH is the university’s third-largest in
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Background image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 2

Thanhthuan (1) - i sao bn b t chi cp Visa ln th nht T-C th...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online