{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

END331hw1 - END331 YNEYLEM ARATIRMASI I MODELLEME ZERNE DEV...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
END331 YÖNEYLEM ARA Ş TIRMASI I MODELLEME ÜZER İ NE ÖDEV SORUSU Doç. Dr. Y. İ lker Topcu – Y. Doç. Dr. Ş ule Önsel 1-15 Ekim 2007 Ar. Gör. Özgür Kabak – Ar. Gör. Kutay Tinç – Ar. Gör. Ayça Altay ± Sabahki ve ö ğ leden sonraki dersi alan ö ğ rencilerden en fazla be ş ki ş ilik bir grup olu ş turarak ödevlerinizi yapabilirsiniz. Kapak sayfas ı na ödevi haz ı rlayanlar ı n isimlerini ve numaralar ı n ı eksiksiz olarak yaz ı n ı z. ± Ödev teslim tarihi: 15 Ekim 2007 Pazartesi günü (saat 17:00 ’ye kadar). Bu tarihten ve saatten sonra getirilen ödevler kesinlikle kabul edilmeyecektir. ± Ödevler ç ı kt ı al ı narak dersin ara ş t ı rma görevlilerine teslim edilmelidir. E-posta ile gönderilen ödevler kabul edilmeyecektir. Kahvolenya kahvesi ile ünlü bir ülkedir. Ülke topraklar ı nda yer alan zengin kahve kaynaklar ı dolay ı s ı yla kom ş u ülkeler ve süper güçler taraf ı ndan tehdit alt ı ndad ı r. Kahvelonya d ı ş tehditlere kar ş ı cayd ı r ı c ı güç olu ş turmak için hava, deniz ve kara kuvvetlerinden olu ş an güçlü bir silahl ı kuvvetlere (KSK) sahiptir. KSK kom ş u ülkelere göre ülkeyi 5 bölgeye ay ı rarak birliklerini konu ş land ı rmaktad ı r (Bkz. Ş ekil 1). Mevcut durumda ülkenin muharip birliklerinin bölgelere göre
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 3

END331hw1 - END331 YNEYLEM ARATIRMASI I MODELLEME ZERNE DEV...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon bookmark
Ask a homework question - tutors are online