جزء من A3

جزء من A3

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: A3 A3 : domain 1 inverse 2 ( one to one) 1-1- 3 domain : : domain : : even vu u + 0 ( ) : : w v u u 0 w even + u w v u even + u 0 : [ ] ( ) v or -1 -2 : < or > 0v x 6 : [ 0, 6] : 9 - x 2 : : X -1 -2 -3 9-x 2 0 9v x2 or 9v x2 x v3 ..... X -3 x 3 3 [ -3,3] inverse: : Y X X Y X Y X -1 -2 -3 -4 : Find the inverse f ( x ) = 2x + 1 : y = 2x + 1 2x = y - 1 y -1 x = 2 f -1 -1 -2 (y ) = (x ) = y -1 2 x -1 2 -3 f -1 -4 ( one to one ) 1 -1 : : f (a ) = f (b ) -1 a = b x 2 -2 : f (x ) = 2x + 1is 1 - 1?????? : f (a ) = f (b ) 2a + 1 = 2b + 1 1 1 2a = 2b 2 a =b 1-1 : f (x ) = x 2 : f (a ) v f (b ) a vb 5 6 -5 : ...
View Full Document

Ask a homework question - tutors are online