شرح B3

شرØ&...

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: : Y x , y (-,+) The second (+,+) The first quarter X (-,-) The third quarter (+,-) The fourth quarter y x (+,+) y x (- , +) ...... B3 b3 Vectors Magnitude Direction Sine rule Cosine rule -1 -2 -3 -4 -5 Vectors : : v=3i +(-5)j Y (5-) x 3 x y (3 ,5-) : U=2i + 5j V=3i +4j 2u+ 3j w : W= 2u + 3v (2u = 2*(2i + 5j 2u= 4i + 10j (10 ,4) (3j= 3(3i + 4j 3j = 9i + 12j (12 ,9) w (w = (4, 10) + (9, 12 y x W= 13i + 22j Magnitude : : Magnitude a12 + a2 2 a U= 2i + 5j Magnitude a1 = 2 a2 = 5 direction : : : direction sinC c U=2i + 5j : : a=2 b=5 tan -1 5 = 68.198 2 Sine rule : cosine rule sine rule Sin rule : sin A sin B sin C = = a b c : : A) = 50) a)=5) b)=3) c c sin 50 sin B = 5 3 ( * ) sin 50 B 180 C B sinC c Cosine rule : Cos rule b 2 + c 2 - a2 2bc 2 c + a2 - b 2 cos B = 2ac 2 a +b 2 -c 2 cosC = 2ab cos A = : a)=4) b)=5 ) C=60 Cos C C c =180 = = - (180 = - ( ) 180 : : : ...
View Full Document

This note was uploaded on 11/24/2010 for the course ITC MST121 taught by Professor Ou during the Spring '10 term at The Open University.

Ask a homework question - tutors are online