شرحA1

شرحA1 - Seque

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: Sequences : Sequences Arithmetic-1 geometric -2 linear -3 long term behavior -4 Arithmetic : X n = a + (n - 1)d n = 1, 2,...... X n = a + nd n = 0,1, 2,..... :: ..................................... ,Find X10 if we have 4.4, 4.1, 3.8 a : a =4.4 ( D) : D= 4.1 -4.4=-0.3 d a X1 X0 X10 X1 X n = 4.4 + [ (10 - 1) - 0.3] = 1.7 geometric : .....................2,4,8,16 A=2 ar=4 ar^2=8 (ar^(n-1=...... : X n = ar n -1 n = 1, 2,3....... X n = ar n n = 0,1, 2,.......... : ........Find X8 if 4,8,16 a : A= 4 r : r= 8 =2 4 linear : linear geometric Arithmetic d n -1 d Xn = + a * r - r -1 r -1 n = 1, 2,3,........... d d n Xn = + a * r - r -1 r -1 n = 0,1, 2,................ : Find the line seq X1=4 Xn+1=- Xn+3 2 : : X1 a : a : : A=4 ( Xn ) Xn r : : R=-2 ( r* Xn ) Xn d : : D=3 long term behavior : r >> r n 1 as n 0 < r <1 as n rn 0 : .....,X1=0 Xn+1=3Xn+1 n=1,2 linear geometric Arithmetic ...,n=1,2 X1 linear d n -1 d Xn = 1+ X * r - r -1 r -1 1 1 X n = + r n -1 - 0 * 2 2 n 1 2 3 31 n n ...
View Full Document

This note was uploaded on 11/24/2010 for the course ITC MST121 taught by Professor Ou during the Spring '10 term at The Open University.

Ask a homework question - tutors are online