{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

Lab2 - Khoa Khoa hc v K thut My tnh i Hc Bch Khoa Tp.HCM H...

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Khoa Khoa h c và K thu t Máy tính – Đ i H c Bách Khoa Tp.HCM BÀI TH C HÀNH S 2 H tên sinh viên: ....................................................................... Nhóm: . ................................ MSSV: . ........................................ I. M c tiêu Hi u bi t v Ethernet. ế ề Hi u bi t v ARP. ế ề Hi u bi t v ICMP. ế ề II. Các b c th c hi n ướ 1. Hi u bi t v Ethernet ế ề Kh i đ ng trình duy t IE ho c Firefox, lo i b các thông tin trong cache: ở ộ ạ ỏ o IE: Tools Internet Options Delete Files o Firefox: Nh n Ctrl-Shift-Del, ch n Cache Lo i b vi c s d ng proxy server n u có th : ạ ỏ ệ ử ụ ế o IE: Tools Internet Options Connections LAN Settings Trang 1/4
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Khoa Khoa h c và K thu t Máy tính – Đ i H c Bách Khoa Tp.HCM Kh i đ ng l i ph n m m Ethereal, b t đ u ti n trình b t gói. ở ộ ế Nh p URL: http://www.cse.hcmut.edu.vn/ vào trình duy t IE, trang web hi n th . D ng l i ti n trình b t gói trên Ethereal. Ch n Frame ch a thông đi p HTTP GET. ạ ế Xem xét thông tin (t chi ti t đ n t ng quát) trong Frame trên và tr l i các câu h i ế ế ả ờ sau: o Đ a ch default gateway: .................................................................................. o Kích th c c a Frame (bytes): ướ ........................................................................ o Đ a ch Ethernet 48-bit c a máy tính b n đang s d ng: ử ụ ................................ o Đ a ch đích 48-bit trong Ethernet frame là gì: ................................................. o
Background image of page 2
Image of page 3
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 4

Lab2 - Khoa Khoa hc v K thut My tnh i Hc Bch Khoa Tp.HCM H...

This preview shows document pages 1 - 3. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon bookmark
Ask a homework question - tutors are online