Lab3 - Khoa Cng Ngh Thng Tin i Hc Bch Khoa Tp.HCM H tn sinh vin Nhm.MSSV I II 1 BI THC HNH S 3 Mc tiu Hiu bit v IP Hiu bit v TCP Cc bc thc hin Hiu

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Khoa Công Ngh Thông Tin – Đ i H c Bách Khoa Tp.HCM BÀI TH C HÀNH S 3 H tên sinh viên: ....................................................... Nhóm: . ............................. MSSV: . ........................... I. M c tiêu Hi u bi t v IP. ế ề Hi u bi t v TCP. ế ề II. Các b c th c hi n ướ 1. Hi u bi t v IP ế ề a. IP và ping - Kh i đ ng l i ph n m m Ethereal, b t đ u ti n trình b t gói. ở ộ ế - M m t DOS prompt và l n l t th c hi n l nh ping v i kích th c tin là 50, 500, ượ ướ 5000 bytes (t i b t kỳ trang nào). ớ ấ - Sau khi l nh ping k t thúc, d ng l i ti n trình b t gói trên Ethereal. L c các thông ế ạ ế đi p v i “ip.proto==01”. - Xem xét thông tin Internet Protocol (t chi ti t đ n t ng quát) trong các gói ping ế ế trên và tr l i các câu h i sau: ả ờ Cho bi t version c a IP: ế ......................................................................................................................... Bao nhiêu byte trong IP header: ......................................................................................................................... Bao nhiêu byte trong payload c a IP datagram: Khi ping 50 bytes: . ................................................................................ Khi ping 500 bytes: . .............................................................................. Khi ping 5000 bytes: . ............................................................................ Cho bi t giá tr ế và ý nghĩa c a tr ng Identification: ườ .................................. Cho bi t giá tr ế và ý nghĩa c a tr ng TTL: ườ ............................................... Các IP datagram trên có IP datagram nào b fragment? Làm th nào đ xác ế đ nh datagram nào b fragment hay không b fragment? ......................................................................................................................... Đ i v i IP datagra
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 11/25/2010 for the course INFORMATIO 506002 taught by Professor Nguyenducthai during the Winter '10 term at RMIT Vietnam.

Page1 / 3

Lab3 - Khoa Cng Ngh Thng Tin i Hc Bch Khoa Tp.HCM H tn sinh vin Nhm.MSSV I II 1 BI THC HNH S 3 Mc tiu Hiu bit v IP Hiu bit v TCP Cc bc thc hin Hiu

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online