Lab4 - Khoa Công Ngh Thông Tin – Đ i H c Bách Khoa...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: Khoa Công Ngh Thông Tin – Đ i H c Bách Khoa Tp.HCM ệ ạ ọ BÀI TH C HÀNH S 4 Ự Ố H tên sinh viên: ọ .............................................................. Nhóm:...................MSSV:............................................... I. M c tiêu ụ • Hi u bi t v DNS. ể ế ề • Hi u bi t v HTTP. ể ế ề II. Các b c th c hi n ướ ự ệ 1. Hi u bi t v DNS ể ế ề • M m t DOS prompt và th c hi n l nh ở ộ ự ệ ệ ipconfig /flushdns đ lo i b các thông tin ể ạ ỏ trong DNS cache trên máy tính c a b n. Th c hi n l nh ủ ạ ự ệ ệ ipconfig đ bi t đ a ch IP máy ể ế ị ỉ tính b n đang s d ng. ạ ử ụ • Kh i đ ng l i ph n m m Ethereal, b t đ u ti n trình b t gói. ở ộ ạ ầ ề ắ ầ ế ắ • Th c hi n l nh ự ệ ệ nslookup www.yahoo.com trên DOS prompt. • Sau khi l nh nslookup th c hi n xong, d ng l i ti n trình b t gói trên Ethereal, l c các ệ ự ệ ừ ạ ế ắ ọ thông đi p v i “ ệ ớ ip.addr==<your IP address> ”. • Xem xét thông tin (t chi ti t đ n t ng quát) trong các thông đi p trên và tr l i các câu h i ừ ế ế ổ ệ ả ờ ỏ sau: Thông đi p DNS query đ c t o ra t máy tính nào và đ c g i thông qua port nào? ệ ượ ạ ừ ượ ở Máy tính nào? Đ a ch IP: ị ỉ .................................................. Port:..................................................................................................................... Thông đi p DNS response đ c t o ra t máy tính nào và đ c g i thông qua port ệ ượ ạ ừ ượ ở nào?...
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 2

Lab4 - Khoa Công Ngh Thông Tin – Đ i H c Bách Khoa...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online