MMT1_Lab07 - Khoa Khoa Hc v K Thut My Tnh Trng i Hc Bch...

Info iconThis preview shows pages 1–4. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Khoa Khoa H c và K Thu t Máy Tính – Tr ườ ng Đạ i H c Bách Khoa TP.HCM Môn M ng Máy Tính 1 Bài Th c Hành S 07 – Th i l ượ ng 90 phút Hi u Bi ế t Java Trên Môi Tr ườ ng Eclipse I. M c tiêu 1. C ă n b n v ngôn ng l p trình Java 2. Cách t o server/client sockets dùng ngôn ng Java II. Công c th c hi n bài th c hành 1. Ph n m m l p trình Eclipse III. N i dung bài th c hành 1. C ă n b n v ngôn ng l p trình Java
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Khoa Khoa H c và K Thu t Máy Tính – Tr ườ ng Đạ i H c Bách Khoa TP.HCM a. B t đầ u v i ngôn ng Java T o project m i Ch y ch ươ ng trình Eclipse Dùng chu t ch n: File -> New -> Java project -> myjavaprogram -> Finish Dùng chu t ch n: File -> New -> Class, gõ vào Welcome, ch n tùy ch n public static void main(String[] args) -> Finish Ta nh n đượ c giao di n nh ư hình bên d ướ i. System.out.println( " Welcome to Java " ); vào trong main() Compile -> Run
Background image of page 2
Khoa Khoa H c và K Thu t Máy Tính – Tr ườ
Background image of page 3

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 4
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.
  • Winter '10
  • NguyenDucThai
  • Internet socket, socket, Kỹ Thuật Máy, và kỹ thuật, Khoa Khoa Học và Kỹ Thuật Máy Tính – Trường Đại Học Bách Khoa TP.HCM, Khoa Khoa Học

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 5

MMT1_Lab07 - Khoa Khoa Hc v K Thut My Tnh Trng i Hc Bch...

This preview shows document pages 1 - 4. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online