ht1 - 3 Määrittää voimalle F kuvan 2 mukainen spektri...

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
TTY/Koneosasto TME3310/08S Konstruktiotekniikka TME-3310 MURTUMIS- JA VAURIOMEKANIIKKA Syksy 2008 HARJOITUSTYÖ 1 Kuvassa 1 on esitetty 2 mm paksu levy, jota kuormitetaan voimilla F . Materiaalille tiedetään taulukossa 1 esitetyt materiaaliarvot. Rakenteessa on kaksi jännityskeskittymää (olake: r = 2,5mm ja reikä: r = 1,5 mm), joissa tapahtuu väsymisvauriota. Tehtävänä on 1. Määrittää voima F siten, että rakenteen suurin lokaalijännitys ei ylitä myötörajaa. Laske tätä voimaa vastaava elinikä kun oletetaan kuormitussuhteeksi R = -1 ja R = 0. Käytä sekä käsinlaskentaa että ANSYS-ohjelmaa. Vertaile tuloksia keskenään ja selitä mahdolliset eroavaisuudet. 2. Määrittää voima F siten, että rakenteen suurin nimellisjännitys ei ylitä myötörajaa ja suurin lokaalijännitys ylittää myötörajan. Laske tätä voimaa vastaava elinikä kun oletetaan kuormitussuhteeksi R = -1 ja R = 0. Käytä sekä käsinlaskentaa että ANSYS- ohjelmaa. Vertaile tuloksia keskenään ja selitä mahdolliset eroavaisuudet.
Background image of page 1
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: 3. Määrittää voimalle F kuvan 2 mukainen spektri, jossa on yhteensä 17 kpl voiman käännöstä (ml. päätepisteet) ja jossa kaikkien voimien itseisarvot ovat kohdassa 2 määritettyä voimaa F II pienempiä. Laske montako tällaista kuormituslohkoa on rakenteen elinikä LCF-teorian mukaan. Käytä sekä käsinlaskentaa että ANSYS-ohjelmaa. Vertaile tuloksia keskenään ja selitä mahdolliset eroavaisuudet. Kuva 1 . Tarkasteltava levyrakenne Kuva 2 . Kohdan 3 voimaspektri Taulukko 1 . Materiaaliarvoja Palauta huolellisesti tehty kirjallinen raportti sekä tekemäsi ANSYS-tiedostot viim. 3.11.2008. Mahdolliset välinäytöt ja muut kysymykset: [email protected], K2232. E = 205 000 MPa V f ´= 920 MPa K ’ = 1075 MPa b = -0.106 n ’ = 0.225 H f ´= 0.5 S u = 740 Mpa c = -0.47 V y = 560 MPa t F Välillä | F i | < F II-F II 1 2 3 17 16 F F 20 mm 40 mm 10 mm 25 mm...
View Full Document

This note was uploaded on 11/28/2010 for the course ENES enes100 taught by Professor Staff during the Spring '10 term at Maryland.

Ask a homework question - tutors are online