ht2 - F maksimiarvo on edellä lasketun suuruinen ja R =...

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
TTY/Koneosasto TME3310/08S Konstruktiotekniikka TME-3310 MURTUMIS- JA VAURIOMEKANIIKKA Syksy 2008 HARJOITUSTYÖ 2 Kuvassa 1 on esitetty 2 mm paksu levy, jota kuormitetaan voimilla F . Materiaalille tiedetään taulukossa 1 esitetyt materiaaliarvot. Rakenteessa on havaittu 0,125 mm pituinen läpisärö yhden reiän ( r = 1,5 mm) reunassa. 1. Määritä jännitysintensiteettikertoimen lauseke käsinlaskennalla sekä ANSYS- ohjelmalla. Vertaile tuloksia keskenään ja selitä mahdolliset eroavaisuudet. 2. Määritä (staattinen) voima F siten, että rakenteen varmuus murtoon nähden on 4. 3. Määritä rakenteen elinikä kun monotonisesti vaihtelevan voiman
Background image of page 1
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: F maksimiarvo on edellä lasketun suuruinen ja R = 0,1. Käytä sekä Parisin että Elberin särönkasvumalleja. Kuva 1 . Tarkasteltava levyrakenne Taulukko 1 . Materiaaliarvoja Palauta huolellisesti tehty kirjallinen raportti sekä tekemäsi ANSYS-lähtötiedosto viim. 18.12.2008. Mahdolliset välinäytöt ja muut kysymykset: [email protected], K2232. E = 205 000 MPa V f ´= 920 MPa K ’ = 1075 MPa b = -0.106 n ’ = 0.225 H f ´= 0.5 S u = 740 Mpa c = -0.47 V y = 560 MPa K IC = 75 MPa m 1/2 ' K th = 6 MPa m 1/2 F F 20 mm 40 mm 10 mm 25 mm särö...
View Full Document

This note was uploaded on 11/28/2010 for the course ENES enes100 taught by Professor Staff during the Spring '10 term at Maryland.

Ask a homework question - tutors are online