KAEDAH PENYELIDIKAN 2 - SIDANG AKADEMIK 2009/2010 SENARAI...

Info iconThis preview shows pages 1–6. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
SIDANG AKADEMIK 2009/2010 SENARAI AHLI KUMPULAN HARMONIS KERJA KURSUS JKJ 104 – KAEDAH PENYELIDIKAN BIL NAMA PELAJAR NO. KAD PENGENALAN NO. MATRIKS NO. TELEFON PUSAT WILAYAH 1 ANUAR BIN ISHAK 740407-02-5693 JM/10396/09 013- 5848480 ALOR STAR, KEDAH 2. AIDA ROHAYU BT MAT YUSOF 741001-08-5818 JM/10746/09 017- 4774142 ALOR STAR, KEDAH 3. SYUHAILA BT MAHMUD 751101-02-5184 JM/10699/09 013- 4901091 ALOR STAR, KEDAH 4. MOHD FIRDAUS BIN IDRIS 851213-02-5435 JM/10538/09 019- 4117373 ALOR STAR, KEDAH 5. ROSLINA BT SALLEH 700514-02-5836 JM/10647/09 012- 4468404 ALOR STAR, KEDAH 1
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
TAJUK PENYELIDIKAN: Program Kelas Intervensi Asas Membaca dan Menulis ( KIA2M ) bertujuan untuk membantu murid yang belum menguasai kemahiran membaca dan menulis dalam Bahasa Melayu pada murid-murid tahun satu. Daripada pengamatan rambang, kebanyakan murid yang terlibat dengan program ( KIA2M ) dikatakan menerima pendidikan awal dari Pra-sekolah kelolaan Kementerian Pelajaran Malaysia dan Taman Didikan Kanak-kanak KEMAS kelolaan Kementerian Kemajuan Luar Bandar dan Wilayah berbanding dengan pusat didikan swasta. Sejauh manakah kebenaran tersebut? 2
Background image of page 2
BAB 1 PENGENALAN 3
Background image of page 3

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
LATAR BELAKANG PENYELIDIKAN “KIA 2M ini mesti dijalankan dengan penuh tanggungjawab dan perlu ada usaha keras warga guru. Saya isytiharkan perang terhadap masalah ini secara besar-besaran tanpa memikirkan halangannya.” Begitulah kata-kata Ketua Pengarah Pelajaran Malaysia, Datuk Dr. Ahmad Sipon yang dimuatkan dalam salah satu akhbar harian negara. Kata-kata ini telah dizahirkan oleh beliau setelah mendapati hasil kajian yang dijalankan pada awal tahun 2009 oleh Kementerian Pelajaran Malaysia yang mendapati bahawa seramai 138 271 orang murid tahun satu di Semenanjung Malaysia masih lagi belum menguasai kemahiran membaca dan menulis. Kebimbangan beliau ada asasnya berdasarkan hasil kajian yang dibuat. Jumlah keciciran murid untuk menguasai kemahiran asas tersebut diperolehi selepas 392 029 orang murid tahun satu menduduki ujian pentaksiran asas membaca, menulis dan lisan yang disediakan oleh Pusat Perkembangan Kurikulum ( PPK ) . Setelah mendapati masalah KIA2M begitu serius, Kumpulan Harmonis telah sepakat untuk menyelami masalah tersebut. Perbincangan telah dibuat dan keputusan telah dicapai dengan semua ahli kumpulan telah diberi tugasan masing-masing bagi menyelidik permasalahan ini. Penyelidikan ini menyentuh hal elwal pendidikan awal seseorang murid tahun satu itu dari Sekolah Kebangsaan Petani Jaya yang mempunyai empat kelas yang menempatkan seramai 127 orang murid. Setelah ujian penapisan dijalankan, seramai 30 orang murid telah gagal melepasi 4
Background image of page 4
kelulusan yang ditetapkan serta gagal untuk meneruskan pengajaran dan pembelajaran tahun satu mengikut sukatan yang ditetapkan. Penyelidikan dibuat melibatkan 30 orang murid ini. Walaupun ini agak lewat
Background image of page 5

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Image of page 6
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 12/01/2010 for the course SUKAN md taught by Professor Saipon during the Spring '10 term at Albany College of Pharmacy and Health Sciences.

Page1 / 49

KAEDAH PENYELIDIKAN 2 - SIDANG AKADEMIK 2009/2010 SENARAI...

This preview shows document pages 1 - 6. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online