Buat Duit Infiniti - Buat Duit Infiniti Tuesday KONSEP...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: Buat Duit Infiniti Tuesday, January 26, 2010 KONSEP INFINITY DOWNLINE- Modal dapat kembali dengan hanya memperkenalkan 1 orang saja dalam program ini.anda Dapat RM100 dari penyertaan orang pertama.- Bayar Segera! Semua ahli membayar terus antara satu dengan lain. Tidak melalui syarikat/founder.- Pendapatan Keseluruhan melalui ‘reverse 2 up’- 100% bayaran bersih bersama produk-produk luarbiasa.- Pendapatan Kekal (residual income) diperolehi daripada ahli-ahli dibawah rangkaian (powerline) anda yang membayar RM100 setiap 30 hari kedalam akaun anda. Posted by Shenobie at 5:48 PM 0 comments Links to this post Program Melahirkan 100 Jutawan Malaysia melalui Facebook pada 2010 Salam!!! Apa khabar semua…Jangan buang masa sertai kami sekarang…Program terbaru dan bakal tersohor di tanah air kita dalam proses penghasilan jutawan dalam tempoh masa yg cukup singkat mudah dan berbaloi-baloi J Di US & UK jutawan terhasil setiap 20 hari melalui program yg cukup hebat ini!!! Kini saya melancarkannya di Malaysia khas untuk menjadikan anda JUTAWAN!!! Bagaimana dengan cara melayari “Facebook” sahaja anda mampu menjadi “Millionaire”!!! Kini Kami dedahkan RAHSIA nya!!! Dengan modal RM 100 sahaja & anda perkenalkan seorang rakan sahaja!! Anda dapat balik RM 100 tunai!!! 100% keuntungan!!! Tiada risiko!!!...
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 3

Buat Duit Infiniti - Buat Duit Infiniti Tuesday KONSEP...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online