{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

OBJEKTIF - 5 Berinteraksi dan berkomunikasi dengan rakan...

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
OBJEKTIF & MATLAMAT PANITIA PENDIDIKAN JASMANI & KESIHATAN  SEKOLAH KEBANGSAAN TEMONYONG 2010 Objektif & matlamat panitia  adalah untuk membolehkan murid : Pendidikan Jasmani 1. Melakukan aktiviti kecergasan yang melibatkan daya tahan kardiovaskular,       fleksibiliti, koordinasi, imbangan dan ketangkasan 2. Melakukan pergerakan asas, gimnastik pendidikan dan pergerakan kreatif         dengan betul dan selamat. 3. Memahami dan mematuhi arahan serta peraturan dalam semua aktiviti bagi      menjaga keselamatan 4. Memahami dan mengamalkan pengurusan masa yang sesuai untuk beraktiviti.
Background image of page 1
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: 5. Berinteraksi dan berkomunikasi dengan rakan dalam suasana yang Pendidikan Kesihatan 1. Mengamalkan kesihatan diri. 2. Memahami perasaan kasih sayang, tolong - menolong dan toleransi kepada ibu bapa, guru dan rakan. 3. Menganali keluarga dan memahami kepentingan hubungan kekeluargaan. 4. Merancang waktu makan dan mengatahui kepentingan makan mengikut waktu. 5. Menerangkan kesan buruk penyalahgunaan bahan dan pengambilan bahan. 6. Mengetahui bahaya di rumah, sekolah, tempat permainan dan tempat kerja serta langkah-langkah keselamatan dan cara mengatasinya....
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}

Ask a homework question - tutors are online