SENARAI%20SEMAK - C. DOKUMEN YANG DIPERLUKAN SEMASA...

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
PENGAMBILAN DAN KEMASUKAN PELAJAR BAHAGIAN PENGURUSAN AKADEMIK JABATAN PENDAFTAR UNIVERSITI SAINS MALAYSIA SENARAI SEMAK A. DOKUMEN YANG PERLU DI POS SEBELUM PENDAFTARAN DIRI ATAU DI SERAH SEMASA PENDAFTARAN DIRI 1. Laporan Pemeriksaan Perubatan dan Filem X-Ray (kaunter Pusat Sejahtera) B. DOKUMEN YANG PERLU DISERAHKAN SEMASA PENDAFTARAN DIRI 1. Peraturan Dan Syarat Penerimaan Tawaran Lampiran A (kaunter Pengambilan & Kemasukan) 2. Salinan Kad Pengenalan yang telah disahkan (kaunter Pengambilan & Kemasukan)
Background image of page 1
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: C. DOKUMEN YANG DIPERLUKAN SEMASA PENDAFTARAN DIRI 1. Sijil Asal SPM/SPMV 2. Sijil Asal Bahasa Malaysia Julai (jika ada) 3. Sijil Asal STP/STPM/HSC 4. Diploma/Setaraf (A Level, IB, AUSMAT dll) 5. Sijil MUET D. DOKUMEN YANG DIPERLUKAN UNTUK PENYEDIAAN KAD PINTAR SISWA 1. Slip Kad Pintar Siswa – Lampiran C (kaunter pengambilan gambar) E. DOKUMEN YANG DIPERLUKAN UNTUK MEMOHON PENGECUALIAN UNIT 1. Salinan Transkrip Akademik Diploma...
View Full Document

This note was uploaded on 12/01/2010 for the course SUKAN md taught by Professor Saipon during the Spring '10 term at Albany College of Pharmacy and Health Sciences.

Ask a homework question - tutors are online