UUM21Okt2010 - Maklumat Jawatan Kosong Kerajaan...

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Maklumat Jawatan Kosong Kerajaan http://jobless.my http://malaysiancareer.my http://mykerjakosong.com Universiti Utara Malaysia mempelawa warganegara Malaysia yang berkelayakan untuk mengisi kekosongan jawatan kenaikan pangkat/jawatan lantikan seperti berikut: 1. PENDAFTAR (GRED VU7) 2. PUSTAKAWAN/KETUA PUSTAKAWAN (GRED S54) 3. JURUTERA/PENGARAH PEMBANGUNAN (GRED J54) 4. PEGAWAI PERUBATAN (GRED UD43/UD44) 5. PENOLONG PEGAWAI PERANGKAAN (GRED E32) 6. PENOLONG PEMELIHARA HUTAN (GRED G32) 7. PENJAGA JENTERA ELEKTRIK (GRED R24) Jawatan 1 - 3 (TETAP/KONTRAK) Jawatan 4 - 7 (TETAP) SYARAT LANTIKAN: 1. PENDAFTAR (GRED VU7) a) i) Ijazah Sarjana Muda atau Ijazah Sarjana Muda Kepujian yang diiktiraf oleh kerajaan daripada institusi-institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya: ii) Kepujian Bahasa Malaysia atau Bahasa Melayu (termasuk lulus Ujian Lisan) pada peringkat SPM atau kelulusan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh kerajaan; iii)Berpengalaman luas dalam bidang pengurusan sumber manusia. atau
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
b) Pegawai Tadbir Gred N54 yang telah memenuhi syarat kenaikan pangkat berikut: i) mencapai tahap prestasi yang ditetapkan; ii)melepasi semua penilaian tahap prestasi yang ditetapkan iii)diperakukan ketua jabatan/perkhidmatan. 2. PUSTAKAWAN/KETUA PUSTAKAWAN (GRED S54) a) i) Ijazah Sarjana Muda Kepujian Sains Pengajian Maklumat yang diiktiraf oleh kerajaan daripada UiTM (Pengurusan Perpustakaan dan Maklumat atau Pengurusan Sumber Maklumat) atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya; atau
Background image of page 2
Image of page 3
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 5

UUM21Okt2010 - Maklumat Jawatan Kosong Kerajaan...

This preview shows document pages 1 - 3. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online